Vzděláváme úřady – Lekce 1: rovnocený vztah

Chování státní úředníků a politiků k občanům dosáhlo úrovně, kdy nám nezbývá než jim vysvětlit elementární základy slušného chování.

Pravidlo č. 1 – Práva a povinnosti musí být rovnocené

Přístup politiků a úřadů ke svým povinnostem vystihuje tento tweet ministra financí:

Stát si u velké části povinnosti stanovuje sám pro sebe vyjímku či neobvykle velkou dobu na splnění. Ať již je to EET (netýká se státu, územního samosprávného celku,příspěvkové organizace,..), u Registru smluv má stát 1 rok zkušebního provozu bez sankcí (srovnej s 0 dní provozu bez sankcí u kontrolního hlášení k DPH či 1 měsíc u EET)

Stát si při vyřizování stížností může svévolně prodloužit lhůtu 30 dnů na odpověď, zatímco podnikatel má u DPH lhůtu 5 dní bez možnosti prodloužení.

Takový příkladů najdeme stovky a je nutné aktivně pracovat  na jejich odstranění.

Pravidlo č. 2 – Občan je zákazník

Úřady a úředníci jsou zde pro občany, nikoliv opačně. Občan či podnikatel jsou zákazníky úřadů.

Cílem úřadů musí být snížení zátěže pro občany a podnikatele, nikoliv zjednodušení práce úřadů bez ohledu zákazníka.

Pravidlo č.3 – Občan je zákazník se silným mandátem

Občan je povinnen platit daně. Daně jsou společným, do určité míry solidárním společným příspěvkem na provoz státu. Stát dostává peníze předem, bez specifického určení k čemu mají být využity. Je základním právem občana mít kontrolu nad tím, zda je s těmito společnými penězi nakládáno účelně a efektivně.

Tyto peníze nevlastní úředník ani úřad, tyto peníze byly úřadu poskytnuty občanem, aby je úřad použil pro stanovený účel. Proto má občan velmi silný mandát být ve vztahu k úřadům jako zákazník, jako dohlížitel a jako hodnotitel.

Občan a podnikatel má právo

  • od úřadu požadovat kvalitní službu za čas;
  • komfortní a jednoduchý způsob, jak splnit povinnosti vůči úřadu;
  • hodnotit úřad a žádat nápravu;
  • znát náklady a příjmy úřadů a způsob nakládání s prostředky úřadu;
  • znát způsob nakládání s daty úřadu a výstupy z těchto dat získaných