K-Index : Otázky a odpovědi

Rating K-Index jsme představili 15. září 2020. Jde o zcela nový ukazatel porovnávající organizace veřejné správy a firmy vlastněné státem. Index je zveřejněn pro 1012 největších organizací (z hlediska publikování smluv v registru smluv) z celkem více než dvaceti tisíc.

Nástroj slouží nejen k odhalení možného netransparentního jednání institucí, ale rovněž k celkovému porovnání jednotlivých úřadů a institucí. K-index poskytuje managementu státní a veřejné správy zpětnou vazbu a datově podloženou informaci, která má v ideálním případě vést k sebereflexi, případně ke zlepšení hospodaření jejich organizace.

Tento dokument má za cíl zodpovědět nejčastěji pokládané otázky a připomínky související s K-Indexem

1. Cena dodatků násobí hodnotu smlouvy a negativně ovlivňuje K-Index

Jde jednoznačně o chybně zadané smlouvy do registru smluv, v rozporu s metodikou. Zjednodušeně, dodatky mají mít uvedenu rozdílovou cenu, nikoliv cenu celkovou.

Je to popsané ve všech metodických dokumentech, nejstručněji a zcela jednoznačně zde: https://www.mvcr.cz/soubor/tabulka-vyplnovani-metadat.aspx

2. Sankcionujete smlouvy s nulovou hodnotou, i když jinou hodnotu mít nemohou (dary, rámcové smlouvy, dodatky ke smlouvám, kterými se specifikují pověřené osoby, prodlužuje trvání smluv, nebo nefinanční smlouvy apod.).

Zde se projevuje dlouhodobá nekoncepčnost registru smluv, na kterou my, organizace Hlídač státu, spolu s dalšími subjekty upozorňujeme od roku 2016. 

Opakovaně žádáme Ministerstvo vnitra, provozovatele registru smluv, aby se rozlišovaly smlouvy s utajenou cenou (dle zákona) a smlouvy s hodnotou ceny 0. 

Opakovaně Ministerstvo vnitra slibuje tuto změnu, ve skutečnosti se tak nestalo a do roku 2021 nestane.

Z toho důvodu nedokážeme odlišit smlouvy s nulovou hodnotou (které však v registru smluv nemusí být uveřejněny) a smlouvy s utajenou ceny (a hodnotou plnění vyšší než 50.000 Kč, které v registru smluv být musí).

Analýzu smluv, kterou jsme si interně provedli v roce 2019 ukázala, že z 18 % smluv bez uvedené ceny jde v drtivé většině (více než 95 %) o smlouvy s cenou skrytou dle zákona (převážně s odkazem na obchodní tajemství). Smluv s nulovou hodnotou plnění je malý zlomek.

Pracujeme dále trpělivě s Ministerstvem vnitra na úpravě registru smluv alespoň v této základní věci a rozlišení smluv se skrytou cenou a nulovou hodnotou.

3. Velmi vysoká cena investiční zakázky negativně ovlivňuje parametr koncentrace dodavatelů a tím i hodnotu K-Indexu

Velké zakázky mají na K-Index přesně takto popisovaný vliv. My nehodnotíme, jak se zakázka soutěžila, ale zda malé množství dodavatelů dostává větší či menší část rozpočtu. A u podobných zakázek bývá obvyklé, že velká část rozpočtu jde za jednou či dvěma zakázkami s jedním dodavatele.

Korupční riziko takto velkého kontraktu pouze s jednou firmou je zřejmé, ale to neznamená, že tak ke korupci dochází. Více dodavatelů by bylo mnohem lepších. 

Na druhou stranu chápeme, že jsou situace, kdy to nejde uzavřít jinak. To na míře možného rizika ale nic nemění.

4. Podíl smluv uzavřených s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany neni apriori pochybení, neukazuje na potenciální riziko vyvádění peněžních prostředků z veřejných zdrojů

Na uzavření smlouvy s takovým subjektem nenahlížíme jako na pochybení, ale o námi identifikované potenciální korupční riziko.
Pokud sponzor politických subjektů nebo politik navazuje obchodní vztahy s veřejnou správou nebo veřejnou správou vlastněnými společnostmi, je nutné takové vztahy zkoumat se zvýšenou pozorností, zda nejde o účelové vztahy, a zda sponzorství nemělo vliv na uzavření smluvního vztahu. Čím vyšší je procento takto uzavřených smluv, tím roste riziko korupčního chování.

5. Koncentrace zakázek do rukou malého počtu dodavatelů, díky jedné či dvěma velkým zakázkám, je často nutností či povinností úřadu

Nenahlížíme na to jako na pochybení, ale o námi identifikované potenciální korupční riziko. Vzniká tím riziko závislosti na dodavateli (vendor-lock), vyšší neefektivity (zvýšených nákladů) a roste riziko korupce.

Koncentraci zakázek hodnotíme souhrnně i zvlášť po oborech a je všeobecně známo, jak komplikované situace přináší koncentrace velkých zakázek v IT, právních zakázkách a telcu.

Manuály dobré praxe uvádí: „Elementárním postupem pro prevenci korupce a kartelových dohod je zamezení koncentrace klíčových dodávek do rukou úzkého okruhu dodavatelů “. (OECD (2009), str. 35, http://www.oecd.org/gov/ethics/48994520.pdf a Metodika Z-Indexu).

6. Když opravíme nedostatky v registru smluv, změní se K-Index?

Pokud opravíte chybně zadané smlouvy, K-Index se sám od sebe nepřepočítá. Na stránce s detailem K-Indexu je tlačítko, pomocí kterého o přepočet můžete požádat. Během několika dní K-Index pro vaší organizaci přepočítáme. Předchozí hodnota K-Indexu je archivována a dostupná veřejnosti u detailu K-Indexu vaší organizace.

7. Zveřejníte vyjádření a komentář naší organizace ke K-Indexu?

Pokud si to budete přát, zveřejníme vaše vyjádření a pokud budou existovat, i naše odpovědi k nim.  Zveřejnění není povinné. 

8. Kde najdu metodiku K-Indexu?

Metodika K-Indexu je zveřejněna na https://texty.hlidacstatu.cz/k-index-index-korupcniho-rizika-metodika/.