K-Index: Otázky a odpovědi

K-Index (index klíčových rizik) jsme poprvé představili 15. září 2020. Slouží ke kontrole a hodnocení úřadů a institucí, jak hospodárně a transparentně nakládají s veřejnými prostředky. Pomocí dat z Registru smluv umí K–Index co nejpřesněji identifikovat riziková místa a kritické oblasti. 

Nejčastěji pokládané otázky a připomínky související s K-Indexem:

1. Cena dodatků násobí hodnotu smlouvy a negativně ovlivňuje K-Index.

Jde jednoznačně o chybně zadané smlouvy do registru smluv, v rozporu s metodikou. Zjednodušeně, dodatky mají mít uvedenu rozdílovou cenu, nikoliv cenu celkovou. Je to popsané ve všech metodických dokumentech, nejstručněji a zcela jednoznačně zde: https://www.mvcr.cz/soubor/tabulka-vyplnovani-metadat.aspx

2. K-Index sankcionuje smlouvy s nulovou hodnotou, i když jinou hodnotu mít nemohou (dary, rámcové smlouvy, dodatky ke smlouvám, kterými se specifikují pověřené osoby, prodlužuje trvání smluv, nebo nefinanční smlouvy apod.).

Zde se projevuje dlouhodobá nekoncepčnost Registru smluv, na kterou my, organizace Hlídač státu, spolu s dalšími subjekty upozorňujeme od roku 2016. Opakovaně žádáme Ministerstvo vnitra, provozovatele Registru smluv, aby se rozlišovaly smlouvy s utajenou cenou (dle zákona) a smlouvy s hodnotou ceny 0. Ministerstvo vnitra zavedlo tuto změnu nepovinně až po 1.12.2020. Z toho důvodu K-Index nedokáže odlišit smlouvy s nulovou hodnotou (které však v Registru smluv nemusí být uveřejněny) a smlouvy s utajenou cenou (a hodnotou plnění vyšší než 50.000 Kč, které v Registru smluv být musí). Analýzou smluv jsme zjistili, že 18 % smluv neuvádí cenu na základě zákona (převážně s odkazem na obchodní tajemství). Smluv s nulovou hodnotou plnění je z nich méně než 10 %, tedy malý zlomek. Pracujeme dále trpělivě s Ministerstvem vnitra na úpravě Registru smluv alespoň v této základní věci a rozlišení smluv se skrytou cenou a nulovou hodnotou.

3. Velmi vysoká cena investiční zakázky negativně ovlivňuje parametr koncentrace dodavatelů a tím i hodnotu K-Indexu.

Velké zakázky mají na K-Index přesně takto popisovaný vliv. K-Index nehodnotí, jak se zakázka soutěžila, ale zda malé množství dodavatelů dostává větší část rozpočtu. A u podobných zakázek bývá obvyklé, že velká část rozpočtu jde za jednou či dvěma zakázkami s jedním dodavatelem. Korupční riziko velkého kontraktu pouze s jednou firmou je zřejmé, ale to neznamená, že ke korupci dochází. Jsou situace, kdy kontrakt nejde uzavřít jinak, to však na míře možného rizika nic nemění.

4. Podíl smluv uzavřených s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany není apriori pochybení, neukazuje na potenciální riziko vyvádění peněžních prostředků z veřejných zdrojů.

Uzavření smlouvy s takovým subjektem K-Index nehodnotí jako pochybení, ale identifikuje potenciální riziko. Pokud sponzor politických subjektů nebo politik navazuje obchodní vztahy s veřejnou správou nebo veřejnou správou vlastněnými společnostmi, je nutné takové vztahy zkoumat se zvýšenou pozorností, zda nejde o účelové vztahy, a zda sponzorství nemělo vliv na uzavření smluvního vztahu. Čím vyšší je procento takto uzavřených smluv, tím roste riziko korupčního chování.

5. Koncentrace zakázek do rukou malého počtu dodavatelů, díky jedné či dvěma velkým zakázkám, je často nutností či povinností úřadu.

Vzniká riziko závislosti na dodavateli (vendor-lock), vyšší neefektivity (zvýšených nákladů) a roste riziko korupce. Koncentraci zakázek K-Index hodnotí souhrnně i zvlášť po oborech a je všeobecně známo, jak komplikované situace přináší koncentrace velkých zakázek v IT, právních zakázkách a v oblasti Telco. Manuály dobré praxe uvádí: „Elementárním postupem pro prevenci korupce a kartelových dohod je zamezení koncentrace klíčových dodávek do rukou úzkého okruhu dodavatelů “. (OECD (2009), str. 35, http://www.oecd.org/gov/ethics/48994520.pdf a Metodika Z-Indexu).

6. Když opravíme nedostatky v registru smluv, změní se K-Index?

Pokud opravíte chybně zadané smlouvy, K-Index se sám od sebe nepřepočítá. Na stránce s detailem vašeho K-Indexu je tlačítko, pomocí kterého o přepočet můžete požádat. Během několika dní K-Index pro vaší organizaci přepočítáme. Předchozí hodnota K-Indexu je archivována a dostupná veřejnosti u detailu K-Indexu vaší organizace.

7. Zveřejníte vyjádření a komentář naší organizace ke K-Indexu?

Ano, na stránce s detailem vašeho K-Indexu je tlačítko, pomocí kterého můžete o zveřejnění vašeho komentáře požádat. Vaši zprávu uveřejníme vedle hodnocení K-Indexu.

8. Kde najdu metodiku K-Indexu?

Metodika K-Indexu je zveřejněna na https://texty.hlidacstatu.cz/k-index-index-korupcniho-rizika-metodika/.