Jak pracují dozorčí rady pražských městských firem?

Město Praha vlastní 13 firem, které mají dozorčí radu. Dozorčí rada obvykle slouží jako kontrolní orgán, kterým majitel – Magistrát Hlavního města Prahy – realizuje svá vlastnická práva.

Do dozorčích rad jsou členové voleni radou Hlavního města Prahy, a jedná se buď o nominanty politických stran v zastupitelstvu/radě města nebo o výherce výběrových řízení. 

Odměna za členství v dozorčích radách je pevná a nezáleží na počtu účastí na jednáních dozorčí rady. Od roku 2020 jsou odměny členů dozorčích rad stanovené pevně, v závislosti na velikosti společnosti. Výjimkou je Pražská energetika a.s., kterou město většinově nevlastní. Zástupci města v dozorčí radě mají pevnou odměnu vyšší, než jsou níže uvedené a podle hospodářského výsledku také dostávají roční tantiému, obvykle ve vyšší statisících Kč.

Zajímavosti ze zjištěných dat

  • Nejvíce členů dozorčí rady má Dopravní podnik hl. m. Prahy, a to 15. Tato dozorčí rada se také nejčastěji schází, obvykle 12x ročně, ale v roce 2018 se sešla dokonce 14x za rok.
  • Od roku 2016 byl členem tří dozorčích rad Ing. Karel Grabein Procházka (Kolektory Praha, a.s., Výstaviště Praha, a. s., Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.) a Ing. Petr Hejma (Kolektory Praha, a.s., Pražská vodohospodářská společnost a.s, Zdroj pitné vody Káraný, a.s.). Oba byli současně maximálně v dvou dozorčích radách.
  • Nejvíce absencí (z alespoň 5 zasedání celkem) nasbírali Ing. Ondřej Prokop (Zdroj pitné vody Káraný, a.s., 4 účasti z osmi), Ing. Radim Haluza (5 účastí z 9) a opět Ing. Ondřej Prokop (tentokrát Pražská vodohospodářská společnost a.s, 17 účastí z 30).
  • Největším ročním absentérem je Ing. Ondřej Prokop (Pražská vodohospodářská společnost a.s, 1 účast z 5 zasedání v 2021), který v roce 2021 dorazil pouze na jediné (mimořádné) zasedání dozorčí rady Pražské vodohospodářské společnosti. Za účast na tomto zasedání inkasoval plat ve výši 252 000 Kč hrubého.
  • Členové dozorčí rady odpovídají za svá rozhodnutí celým svým majetkem. Odměny, za tuto činnost, zejména u velkých společností jako je Dopravní podnik, Pražské služby, Pražská plynárenská a další jsou výrazně nižší, než je obvyklé u obdobně velkých společností v soukromé sféře. 
  • Společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s. jako jediná odmítla poskytnout informace o účasti jednotlivých členů DR na zasedáním, s odkazem na ochranu osobních údajů. Členové dozorčí rady Technologie hlavního města Prahy jsou samozřejmě veřejně známi a jsou uvedeni ve veřejném obchodním rejstříku

 

Magistrátem stanovené odměňování členů dozorčích rad městských společností

Společnosti počet členů dozorčí rady k 31.12.2019 dle stanov Odměna předseda DR Odměna místopředseda DR Odměna člen DR
Dopravní podnik hl. m.Prahy,  akciová společnost 15 29 000 27 000 25 000
Kolektory Praha a.s. 6 15 000 13 000 10 000
Obecní dům, a.s. 4 15 000 13 000 10 000
Operátor ICT, a.s.  5 25 000 23 000 21 000
Prague City Tourism a.s. 5 15 000 13 000 10 000
Pražská plynárenská Holding a.s. 6 10 000 9 000 8 000
Pražská vodohospodářská společnost a.s. 9 25 000 23 000 21 000
Pražské služby, a.s. 9 25 000 23 000 21 000
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 9 25 000 23 000 21 000
Technologie hlavního města Prahy, a.s. 7 25 000 23 000 21 000
TRADE CENTRE PRAHA a.s. 6 15 000 13 000 10 000
Výstaviště Praha, a.s. 4 15 000 13 000 10 000

 

Poskytnuté údaje a problémy s THMP a.s.

Koncem dubna 2022 jsme se všech uvedených společností zeptali na seznam členů dozorčích rad, na jejich účast na zasedání a případné odměny. S výjimkou Technologie hlavního města Praha a.s. nám údaje o účasti na zasedáních zaslali všechny společnosti. Ředitel městské společnosti Technologie hlavního města Praha a.s. Tomáš Jílek nám údaje o účasti členů dozorčí rady na jejich zasedáních odmítl poskytnou s odkazem na ochranu osobních údajů, a to po opakované urgenci až 10 dní po zákonné lhůtě. 

Povinný subjekt se neztotožňuje s právním výkladem oprávněného, že „Otázka účasti či neúčasti člena DR nemá zcela přirozeně nic společného s ochranou osobních údajů, protože údaj o účasti či neúčasti na DR není osobním údajem dle zákona 110/2019 Sb., podle GDPR ani jiných zákonných norem.“ Je-li něčí fyzická přítomnost v daném konkrétním okamžiku na daném konkrétním místě spojena s jeho jménem a příjmením, resp. i dalšími osobními údaji (mj. zjistitelnými z veřejného registru), jedná se zcela bez pochyby o osobní údaj, který je potřeba chránit. Oprávněný nedoložil žádný relevantní důvod, pro který by takový jmenný seznam potřeboval. Z pohledu konstantní judikatury by v tomto ohledu zcela jistě neprošel testem proporcionality zakotveném mj. v nálezu Ústavního soudu ČR sp. zn. IV. ÚS 1200/16 ze dne 03. 04. 2018.

 

 

 


V další části uvádíme podrobnosti o jednotlivých dozorčích radách, zdrojová a zcela detailní data včetně poskytnutých odměn naleznete ve zdrojovém Google Sheet dokumentu

VODA Želivka, a.s.

  2016   2017   2018   2019   2020   2021  
člen DR Celkový počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast
JUDr. Zuzana Chlupáčová 6 100% 8 100% 8 100% 8 75% 9 89% 10 90%
Mgr. Jan Tecl, MBA 6 83% 8 75% 9 89% 8 100% 9 78% 10 90%
Ing. Šárka Endrlová 6 67% 8 75% 9 78%     9 89% 10 80%
Petr Šváb 6 83% 8 100% 9 78% 3 67%        
Ing. Michal Drábek 6 100% 8 100% 9 78%            
Václav Bílek 6 100% 8 100% 9 78% 8 88% 9 56% 10 100%
Ing. Romana Bocková 6 100%         8 100% 9 89% 10 100%
Petr Hrabal, DiS. 6 67% 4 100%                
Ing. Pavol Škrak 6 83% 8 100% 9 100%            
Bc. Taťána Klíčová     7 86% 9 100%            
Ladislav Horák     3 100% 9 100%            
Lucie Krejčová             8 88% 9 100% 10 90%
Ing. Jiří Blažek             8 100% 9 100% 10 90%
Vojtěch Pištora             8 100% 9 89% 10 90%
Jiří Chvojka             3 67% 4 75% 10 60%
Ing. David Michalička                 4 75%    

 

 


Kolektory Praha, a.s.

 

  2016   2017   2018   2019   2020   2021  
člen DR Celkový počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast
Ing. Petr Hejma 8 88% 9 100% 7 100% 9 100% 5 100% 7 100%
Ing. Jiří Špaňhel 8 88% 9 89% 7 100%            
Mgr. Jan Smetana 8 88% 9 100% 7 100%            
Zdeněk Růžička 8 88% 9 78% 7 86%            
Ing. Petr Šikýř, MBA 8 88% 9 78% 7 86%            
Ing. Karel Grabein Procházka 4 100%                    
Ing. Michal Hašek     9 100% 7 57%            
Ing. Zdeněk Davídek             9 100% 5 60% 7 100%
Mgr. Jiří Koubek             9 89% 5 100%    
Ing. Tereza Nislerová, MA             9 100% 5 80% 7 86%
Mgr. Daniel Petrásek             6 100% 5 100% 7 100%
Mgr. Karel Hanzlík             6 67% 5 80% 7 43%
Doc. Ing. Petr Praus, CSc.                     7 100%

 


Technologie hlavního města Prahy, a.s

Odmítla údaje o účasti členů dozorčí rady na jednáních poskytnout.

 


Prague City Tourism a.s

 

  2016   2017   2018   2019   2020   2021  
člen DR Celkový počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast
JUDr. Jaroslava Janderová         2 100% 2 100% 10 70% 1 100%
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.         2 100% 2 100%        
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová         2 100% 2 50%        
PhDr. Lukáš Kaucký         2 50%            
MgA.Petr Vilgus, Ph.D.         2 100% 2 100%        
Mgr. Daniel Štěpán             2 50%        
Mgr. Ondřej Chrást             4 100% 10 100% 8 100%
MgA. Kamila Matějková             4 100% 10 90% 8 75%
Mgr. Jakub Stárek             4 75%     5 80%
Jan Wolf             4 75% 10 90% 8 88%
Petr Zeman             4 100% 10 100% 8 88%
Ing. Stanislav Zíma                        

 


Pražská vodohospodářská společnost a.s

 

  2016   2017   2018   2019   2020   2021  
člen DR Celkový počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast
Ing. Miloš Šimon 1 100%                    
Mgr. Ing. Martin Kopecký 2 100%                    
MUDr. Vladimír Říha 4 100% 4 75% 8 88%            
Miroslav Nauč 4 75% 4 75% 3 33%            
Ing. Jiří Kubát 4 100% 4 100% 8 100%            
Ing. Ilona Veselá 4 100% 4 100% 8 100%            
Mgr. Martina Zdeňková, MBA 4 100% 4 100% 8 100%            
Michal Kucián 4 75% 4 75% 8 50%            
Ing. Pavel Čihák 4 75% 4 100% 8 100%            
Ing. Petr Hejma 3 100% 4 100% 8 100% 6 100% 3 100% 5 100%
Ing. Ondřej Prokop 2 100% 4 75% 8 63% 6 50% 4 75% 5 20%
Mgr. Martin Hrubčík, MBA         5 80%            
JUDr. Tomáš Homola             6 100% 4 75% 5 100%
Mgr. Petr Suchý             6 100% 4 75% 5 60%
Ing. Jiří Pelák, Ph.D.             6 100% 4 100% 5 100%
JUDr. Jan Rudolf             6 100% 4 100% 5 100%
Ing. Michaela Al-Ali Poláková             6 100% 4 75% 5 100%
Ing. Tomáš Popela             6 83% 4 100% 5 80%
Mgr. Kateřina Růžičková             6 83% 4 100% 5 100%

 


Pražské služby, a.s

 

  2016   2017   2018   2019   2020   2021  
člen DR Celkový počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. 2 100% 3 100% 4 100% 5 100% 2 100%    
RNDr. Marcela Plesníková 2 100% 3 100% 4 50%            
Bc. Alexander Bellu 2 100% 3 100% 4 100% 5 100%     4 100%
Ing. Jiří Bodenlos 2 100% 3 100% 1 100%            
Ing. Radim Haluza 2 50% 3 100% 4 25%            
Ing. Zdeněk Matoušek 2 100% 3 100% 4 100% 5 100% 3 100% 4 100%
Ing. Martin Somló 1 100%                    
Ing. Luděk Votava 1 100% 3 100% 4 100% 5 100% 3 100% 4 75%
Ing. Petr Hlubuček             5 100% 3 100% 4 100%
Mgr. Radek Vondra             5 80% 3 100% 4 75%
Mgr. Lenia Vrbíková             5 100% 3 100% 4 100%
Ing. Kornélia Gottmannová             5 100% 3 67% 4 75%
Pavel Pešek             5 100% 3 67% 4 100%
PhDr. Ladislav Frühauf                 1 100% 4 100%

 


Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s

 

  2016   2017   2018   2019   2020   2021  
člen DR Celkový počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast
Mgr. Ing. Lucie Svobodová 2 100% 13 100% 7 100%            
Mgr. Ondřej Mirovský 2 100% 13 92% 7 86% 7 86% 7 100% 7 100%
JUDr. Petr Novotný 2 100% 13 92% 7 71% 7 71% 7 86% 7 71%
Ing. Vladislava Hujová 1 100% 13 69% 7 71%            
Ing. Jarmila Bendová 2 100% 13 100% 1 0%            
Ing. Roman Petrus     8 88% 7 86%            
Ing. Roman Mejstřík     8 100% 7 100%            
Ing. Petr Burgr     8 88% 7 86%            
Luboš Mojdl     8 100% 5 100%            
Michal Pinc         6 83%            
Ing. Jan Machala         2 100% 8 100% 7 86% 7 100%
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.         1 100% 8 100% 7 100% 7 100%
Ing. Jan Jílek         1 100% 8 88% 7 100% 7 86%
Ing. Martin Kala         1 100% 8 75% 7 100% 7 100%
Ing. Pavel Richter         1 100% 8 88% 7 86% 7 86%
Ing. Jiří Hoskovec         1 100% 8 75%        
Ing. Jan Lička         1 100% 1 100%        
Mgr. Pavel Dobeš         1 100% 8 88% 7 100% 7 100%
Marek Paris M.A.                 3 100% 7 71%

 


Výstaviště Praha, a. s.

 

  2016   2017   2018   2019   2020   2021  
člen DR Celkový počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast
Pavel Vyhnánek M.A. 9 89% 11 100% 8 100% 10 100% 8 100% 11 100%
Ing. Karel Grabein Procházka 6 83%                    
JUDr. Vladislava Veselá 9 89% 11 100% 2 100%            
Ing. Pavel Jaroš 9 100%                    
Ing. Radek Lacko 3 100% 11 64% 2 100%            
PaedDr. Jaroslava Adámková     11 100%                
Mgr. Karel Los         17 100%            
Mgr. Miroslav Šoukal         15 100%            
Tomáš Šusta         15 93%            
Mgr. Adriana Krnáčová, M.A., MBA         11 100%            
Petr Zeman         2 100% 10 100% 8 88% 11 100%
Jiří Dohnal         2 100% 10 100% 8 100% 11 91%
Petr Kubíček         2 100% 6 67%        
Giancarlo Lamberti             3 100% 8 100% 11 100%

 


Operátor ICT, a.s

 

  2016   2017   2018   2019   2020   2021  
člen DR Celkový počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast
Martin Vaic 11 100%                    
Ing. Josef Gattermayer 7 86%                    
Ing. Patrik Nacher 8 100%                    
Radomír Nepil 14 100% 6 100% 2 100%            
Ing. Petr Šlegr 7 71% 6 100% 6 100%            
Tomáš Jílek 7 100% 6 83% 6 83%            
Ing. Ondřej Prokop 6 100% 6 83% 6 100%            
Ing. Jiří Vohlídal 1 100% 6 100% 2 100%            
Ivan Vrzal         4 75%            
Stanislav Nekolný         4 100%            
Michal Bláha             10 100% 10 90% 9 89%
Petr Říha             10 80% 10 100% 9 100%
Jiří Koudelka             10 100% 10 100% 9 100%
Cyril Klepek             10 90% 10 80% 9 100%
Jan Jakob             10 100% 10 90%    
Petr Šula                     9 100%

 


Pražská plynárenská Holding a. s.

 

  2016   2017   2018   2019   2020   2021  
člen DR Celkový počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast
Iveta Borská 4 100% 3 100% 5 100%            
Petr David 4 75% 3 100% 5 80%            
Matěj Fichtner 4 100% 3 100% 5 80%            
Mgr. Pavel Mareš 4 75% 3 100% 5 100% 4 100% 2 100% 2 100%
Miloslav Ludvík 4 25%                    
Ing. Patrik Nacher 4 75% 3 67% 5 60%            
Jaroslava Nguyenová     3 100% 5 80%            
Viktor Mahrik             4 100% 2 100% 2 50%
Zdeněk Hořánek             4 100% 2 50% 2 50%
Mgr. Jiří Janoušek             4 100% 2 100% 2 100%
Mgr. Karel Ulm             4 100% 2 100% 2 100%
Mgr. Adam Zábranský             4 100% 2 100% 2 50%

 


Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

 

  2016   2017   2018   2019   2020   2021  
člen DR Celkový počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast
Ing. Jarmila Bendová 12 92% 11 91% 4 75%            
Josef Buriánek 12 92% 5 100% 1 100% 13 77% 10 100% 11 91%
Petr Dolínek 12 92% 11 91%                
Ing. Marek Doležal 12 92% 11 82% 14 86% 13 85% 10 70% 11 82%
Ing. Petr Hlubuček 12 100% 11 91% 14 79% 13 92% 10 100% 11 82%
Jiří Obitko 12 92% 11 100% 14 100% 13 100% 10 90% 11 82%
Ing. Vojtěch Kocourek, Ph.D. 12 75% 11 91% 13 85%            
Jan Kolář 12 100% 11 91% 13 100%            
Mgr. Petra Kolínská 10 100% 11 73% 14 100% 13 85% 10 90% 11 100%
JUDr. Petr Novotný 12 83% 11 73% 13 69%            
Václav Pospíšil 12 92% 5 80%                
Bc. Oldřich Schneider 12 100% 5 80% 1 100% 13 92% 10 100% 11 100%
Martin Slabý 12 100% 11 64% 13 77%            
Petr Šimůnek 12 92% 11 82% 13 77%            
Jaroslav Štěpánek 12 100% 11 100% 13 100%            
Vratislav Feigel     6 100% 13 92%            
Ing. Peter Hlaváč     6 100% 13 85%            
Jan Lebeda     6 100% 13 92%            
PhDr. Lukáš Kaucký         10 100%            
Mgr. Jan Smetana         3 100%            
Ing. Karel Grabein Procházka         9 89%            
Bc. Jan Holub         1 100% 13 100% 10 90% 11 91%
Jan Marek         1 100% 13 92% 10 100% 11 100%
Ing. Tomáš Mikeska         1 100% 13 100% 10 60% 11 100%
Tomáš Novotný         1 100% 13 100% 10 100% 11 100%
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.         1 100% 13 100% 10 100% 11 100%
Ing. Michal Štěpán         1 100% 13 85% 10 90% 5 100%
PaedDr. Ivo Vašíček         1 100% 13 100% 10 90% 5 100%
Pavel Vyhnánek M.A.         1 100% 13 92%     11 82%
Ing. Michal Zděnek, M.A.         1 100% 13 100% 10 80% 11 91%
Ing. Jan Lička                     6 100%
Mgr. Jakub Jiran                     6 100%

 


Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

 

  2016   2017   2018   2019   2020   2021  
člen DR Celkový počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast
Ing. Luboš Valehrach, MBA 4 100% 4 100% 4 100% 4 100% 3 100% 4 100%
Ing. Petr Hejma 1 100%                    
Ing. Jiří Hlávka 4 100% 4 100% 4 100% 4 100% 3 67% 4 75%
prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. 4 75% 4 75% 4 100%            
Ing. Anna Kroutil 4 75% 4 75% 4 75%            
Ing. Petr Horálek 4 75% 4 100% 4 100%            
Ing. Monika Turnovská 4 100% 4 50% 4 100%            
Jaroslav Holý, MBA 1 100%                    
Jan Trojánek 4 25%                    
Ing. Miloš Šimon 3 100% 4 100% 4 100% 4 100%        
Jaroslav Holý, MBA     4 75% 4 75%            
Ing. Ondřej Prokop     4 50% 4 50%            
Ing. Kateřina Hunalová             4 100% 3 67% 4 100%
Ing. Jiří Benáček             4 100%        
Pharm. Dr. Jiří Skalický, Ph.D             4 75% 3 67% 4 100%
Mgr. Tomáš Stařecký             4 75% 3 67% 4 100%
Mgr. František Doseděl             4 100% 3 100% 4 50%
Bc. Tomáš Štampach             4 75% 3 100% 4 100%
Ing. Viktor Janouškovec                 3 100% 4 100%
JUDr. Sylvie Kloboučková                 3 100% 4 75%

 

Obecný dům

 

  2016   2017   2018   2019   2020   2021  
člen DR Celkový počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast Počet schůzí Účast
MUDr. Marian Hošek 4 100% 4 100% 6 100%            
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. 4 100% 4 100% 2 100%            
Ing. Antonín Lébl 4 100% 4 75% 6 83%            
Ing. Mgr. Irena Ropková 3 100%                    
Mgr. Jan Morávek 1 0%                    
Marcela Dudková     4 100%                
Bc. Jan Kolář         4 100%            
Mgr. Jiřina Růžičková         6 100%            
MgA. Hana Třeštíková             7 100% 6 100% 6 100%
Jan Wolf             7 100% 6 83% 6 100%
Ing. Mgr. Irena Rubášová             7 100% 6 83% 6 100%
Ing. Jakub Veselý             7 100% 6 100% 6 100%

Poznámka: autor tohoto článku, Michal Bláha, je členem dozorčí rady pražské městské firmy Operator ICT a.s. od 2019 a členem této DR je i v době vydání článku.