O registru smluv

Zákon o registru smluv byl přijat parlamentem 14.12.2015, účinný je od 1.7.2016.

Zákon se vztahuje na smlouvy, jejichž smluvní stranou je některý z těchto subjektů: (§ 2)

 • Česká republika,
 • územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,
 • státní příspěvková organizace,
 • státní fond,
 • veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
 • dobrovolný svazek obcí,
 • regionální rada regionu soudržnosti,
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku,
 • ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
 • obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
 • státní podnik nebo národní podnik,
 • zdravotní pojišťovna,
 • Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
 • právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.

Očekávané právní změny

Koncem června 2017 schválila Sněmovna Parlamentu ČR novelu registru smluv, která mírně mění subjekty a typy smluv, která musí být v registru uveřejněny. Novelu musí potvrdit Senát Parlamentu ČR. Plánované změny v této novele podrobněji popsala Rekonstrukce státu.

Zákon se nevztahuje a povinnosti uveřejnění nepodléhají

zejména tyto smlouvy (§ 3):

 • smlouvy, objednávky a faktury, které se týkají činnosti Poslanecká sněmovny, Senátu, Kancelář prezidenta republiky, Ústavního soudu, Nejvyššího kontrolního úřadu a Kanceláře veřejného ochránce práv. § 8 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb
 • smlouvy, kde výše hodnoty předmětu smlouvy je 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo nižší,
 • smlouvy s fyzickou osobou, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti; to neplatí, jde-li o převod vlastnického práva zákonem dotčených osoby k nemovité věci (např. převod nemovitosti v obecním vlastnictví apod.),
 • smlouvy, které se týkají zajišťování bezpečnosti nebo obrany České republiky,
 • smlouvy, jejichž plnění je prováděno převážně mimo území České republiky,
 • za určitých okolností smlouvy uzavírané adhezním způsobem
 • smlouvy uzavřené s autorem nebo výkonným umělcem v souvislosti s autorským dílem nebo uměleckým výkonem,
 • smlouvy, kde alespoň jednou smluvní stranou je obec, která nevykonává rozšířenou působnost, příspěvková organizace touto obcí zřízená nebo právnická osoba, v níž má taková obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinovou účast.

Co musí být uveřejněno

Pokud smlouva uveřejněná v registru neobsahuje níže uvedené údaje, nepovažuje se za uveřejněnou v registru smluv.

 • Textový obsah smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a metadata o smlouvě.
 • Metadata obsahující
  1. identifikaci smluvních stran
  2. vymezení předmětu smlouvy
  3. cenu, a pokud ji smlouva neobsahuje, hodnotu předmětu smlouvy, lze-li ji určit
  4. datum uzavření smlouvy
 • Zákon vyjmenovává vyjímky, které umožňují skrýýt identifikaci smluvních stran a cenu. Více § 3

Do kdy musí být smlouva zveřejněna

 • bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
 • Termín uveřejnění se vztahuje k datu uzavření smlouvy, nikoliv datu účinnosti smlouvy.
 • Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, musí být uzavřena písemně.

Sankce neplatnosti smlouvy aneb co se změní 1.7.2017

Tento den začnou platit § 6 Následky uveřejnění a § 7 Zrušení smlouvy. Stručně řečeno začne platit sankce úplné neplatnosti smlouvy při neuveřejnění smlouvy v registru smluv či uveřejnění v rozporu se zákonem.

 • Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Tzn., pokud úřad uzavře smlouvu 10.7.2017, ale v registru smluv ji uveřejní až 1.8.2017, smlouva je platná až od 1.8.2017 a dříve se podle ní nesmí jakkoliv postupovat.
 • Nebyla-li smlouva, která nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je neplatná od počátku. Tzn., pokud úřad uzavře smlouvu 10.7.2017, ale v registru smluv ji uveřejní až 1.12.2017, smlouva nikdy nezačala platit, ani po uveřejnění v registru smluv a je nutné ji uzavřít znovu.
 • Smlouva bude také od počátku neplatná, pokud subjekt do 30 dnů od upozornění nebo rozhodnutí soudu doplní či opraví chybějící části smlouvy (přílohy, části smlouvy) či nesprávně skrytá metadata s odkazem na obchodní tajemství.
 • Zákon povoluje opravit ostatní metadata smlouvy nejpozději do 3 měsíců od uzavření smlouvy, aniž by došlo k zneplatnění smlouvy. Po 3 měsících od podpisu smlouvy již žádné změny metadat nejsou možné (kromě oprav překlepů či výsledků výpočtů)

Odpovědnost

 • Za správnost dat v Rejstříku neodpovídá správce rejstříku (Ministerstvo vnitra), ale zadavatel dat do rejstříku. (§ 4). Praxe ukázuje, že Ministerstvo vnitra odmítá zajistit i elementární technické úkony vedoucí k tomu, aby do rejstříku vstupovala správná data. Více zde.
 • Data může do rejstříku vložit libovolná strana smlouvy, tzn. jak státní orgán, tak soukromá společnost jako dodavatel pro stát.

Pro další podrobnosti doporučuji FAQ od MVČR a metodické dokumenty.