Digitální Česko – první klíčové kroky

Shrňme si úvodní díly seriálu:

Česko je digitálně zastaralé a státní správa pracuje většinově na principech z let 1960-2000. Poslední větší digitalizace státu proběhla v letech 2006-2009, a to ve formě vzniku a rozvoje základních registrů a pro veřejnost viditelných datových schránek.

Současný e-gov  Po digitální transformaci
Decentralizovaný ⏤> Centralizovaný web, UX, metodika
Primárně pro státní úředníky ⏤>  Zacílený na potřeby občanů, firem
 Extrémně neefektivní ⏤> Moderní projektové řízení 
Neměřená spokojenost, efektivita, výkon  ⏤> Měřitelný, měřený, hodnocený 
Minimální sdílení dat, know-how a zdrojů  ⏤> Sdílená data, open data, jednotnost přístupu k nim 
Meziresortní a stranická řevnivost   ⏤> Lidská výzva, leadership

 

Jak z toho ven? Co musí stát udělat jako první?

Hlavním principem je

Centralizace vize, decentralizace realizace.

Musí vzniknout jedno centrální místo, digitální autorita, pro státní správu, které bude dvě hlavní úlohy.

1. Řídící úloha

Centrální mít absolutní pravomoc na těmito částmi procesů a systémů státní správy.

 • Jednotné a společné UX pro všechny služby a obsah
 • Jednotné API pro služby a data pro 3rd strany.
 • Společné standardy digitálních služeb, které budou muset služby státu splňovat

Dále musí mít podstatný vliv (zásadně doporučující) na

 • způsoby projektového vedení vzniku a provozu digitálních služeb státní správy
 • využívané technologie, struktury dat a používání standardních datových formátů (světově, nikoliv ve světe státní správy)
 • dohled nad rozpočty a provozními náklady systémů

 

V ČR je u úřadů často obvyklé, že pokud mají nějakou pravomoc, pak vyžadují její dodržování a případné prohřešky sankcionují. To se však nesmí stát v tomto případě, proto je druhá úloha digitální autority důležitější, než první.

2. Podporující úloha

Digitální autorita spolupracuje s ostatními úřady a složkami státní správy. Pomáhá jim s pochopením a implementací standardů digitálních služeb, s transformací systémů, se sestavením a školením vlastních teamů podporující transformaci na úřadu a nastavením všech potřebných metrik.

Současně, v souladu se standardy digitálních služeb, sbírá zpětnou vazbu, zkušenosti, chyby a vylepšení a upravuje na jejich základě jak definované standardy, tak svoji vlastní práci.

Vztah s ostatními úřady musí být rovnocený, partnerský a otevřený.

První kroky Digitální autority

 1. Definice jednotného rozhraní pro digitální služby státní správy.
 2. Definice jednotného rozhraní pro všechny transakční služby státu a jejich API.
 3. Jednotný způsobu publikování informací státu.
 4. Nastavení pravomocí a zodpovědnosti Digitální autority (viz výše).
 5. Vzájemná komunikace se státními úřady, diskuze o standardech.
 6. Vznik závazných standardů digitálních služeb státu.

 

Digitální Česko není IT problém

Častým omylem je předpoklad, že digitalizace státní správy je IT problém. Není tomu tak.

Nejméně z poloviny (jak z hlediska důležitosti, tak z hlediska objemu práce) se jedná o problém designu a legislativy.

Legislativa – pravidla fungování

Legislativci budou mít dvě úlohy. První je upravit stávající legislativu tak, aby podporovala digitální svět. Bohužel české zákony a vyhlášky jsou často napsané tak konkrétně, že povolují např. pouze papírové formuláře s osobním doručením. Zákon o veřejných zakázkách z roku 2016 je toho neslavným důkazem. To je více „mechanická“ práce, která nemá za cíl měnit zákony, jejich principy a cíle jako takové, ale pouze je dostatečně zobecnit natolik, aby byly v praxi použitelné

Druhou úlohou bude, ve spolupráci s designéry a politiy, zjednodušit legislativní pravidla, která se postupem času zanesla ohromným množstvím výjimek, variant a vzájemně propojených podmínek. To je už dlouhodobější úkol, i na politiky, který by digitalizace měla podpořit a pozitivně ovlivnit.

Design – proces fungování

Design nechápejte omezeně jako odvětví, které určí barvu potahu vaší židle. Jde o design procesů, design pravidel, kterými se budou jednotlivé činnosti státu řídit.

Není potřeba měnit všechny, či je vymýšlet od začátku. Je si však potřeba zvážit potřebné změny s ohledem na to, že je možné použít moderní digitální prostředky a nikoliv pouze tužku, papír, úředníka a kancelář s úředními hodinami.

Představte si například žádost o sociální dávky. Základní pravidla, kdo, kdy a za jakých podmínek má nárok na dávku zůstanou zachována. Co se však změní je způsob, mechanismus, cesta, kterou se o dávku požádá a kterou se vyplácí. O žádost bude možné požádat 24 hodin denně. Zda žadatel splňuje podmínky pro získání dávky vyhodnotí okamžitě počítač, a to na základě informací z dalších státních rejstříků a nárok na dávku okamžitě potvrdí a zanese do systému MPSV pokyn pro plavidelnou výplatu na bankovní účet. Proces, který je hotov za 5 sekund a nemusí se ho účastnit žádný úředník. A nárok bude automaticky a pravidelně kontrolován a o změně bude žadatel informován. Později bude dokonce možné pro podstatnou část populace vydat sociální dávku automaticky bez žádosti, pouze po splnění potřebných podmínek, na což IS MPSV přijde automaticky. Typickou situací může být narození dítěte, které automaticky rozjede proces posouzení nároku na dávku včetně automatického zasílání na účet rodičů.

V případě chybějících podkladů, informací či komplikované situaci může být žadatel požádán o osobní návštěvu.

IT,UX

UX je bližší designérovi, než IT, ale je to více rutinní činnosti, která má v souladu se standardy navrhnout konkrétní fungování vytvářeného SW.

IT je už „prostý dělník“, který vytvoří přiměřeně efektivně SW, pokrývající daný proces.

Marketing, copywriter

Marketing a copywriting si jsou v oblastni státních digitálních služeb blížeji, než v soukromé sféře. Oba mají za úkol představit službu svým klientům (občanům) a ukázat její výhodny, oproti nedigitálnímu procesu.

Copywriter bude minimálně v prvních letech transformace digitálních služeb nutná a povinná role v teamu, protože jedním z velkých příkopů mezi občany a úřady je jazyk, kterým úřady s občany hovoří. Používají svůj, specificky a pro běžnou veřejnost nesrozumitelných jazyk, speciální pojmy či pojmy mající posunutý význam oproti běžné řeči. Tento příkop budou muset zasypat copywriteři.

Analytik

Analytik je role, která má za úkol průběžně hodnotit metriky systému, zpětnou vazbu uživatelů, chování uživatelů a dávat impulsy k jejímu průběžnému vylepšování.