12 pricipů OECD pro státní digitální strategie – část 1

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (zkráceně OECD z Organisation for Economic Co-operation and Development) se mimo jiné věnuje analýzám a doporučením v oblasti e-governmentu. Z porovnání nejlepších zkušeností a přístupů z členských zemín OECD vznikl manuál, sada doporučení pro státní strategii v oblasti e-governmentu – OECD Digital Government Toolkit.

OECD Digital Government Toolkit

Manuál je postavený na 12 principech, které podporují rozvoj a zavádění vládních digitálních strategií, které přibližují úřady blíž k občanům a firmám. Zároveň také ukázkové a nejlepší příklady z jednotlivých zemí OECD pro každý princip.

12 principů

1. Otevřenost, transparentnost a úplnost

Příchod digitálních technologií poskytuje příležitosti k posílení transparentnosti vlády a umožňuje nové a snadnější způsoby zapojení veřejnosti do rozhodování státu.

Očekávané přínosy otevřenosti a transparentnosti:

 • Řádná správa věcí veřejných
 • Lepší služby a politika
 • Pružnější, efektivnější a pohodlnější zapojení veřejnosti
 • Větší důvěra ve vládu
 • Sociální blahobyt a inkluzivní politické výsledky
 • Hospodářský růst

Více o principu 1.

2. Zapojení a účast odborných institucí a veřejnosti na tvorbě politik a poskytování služeb

Státy a jejich fungovaání jsou velmi složité. Pochopení a orientace v prostředí a problémech, které musí řešit, vyžaduje spolupraci vlády s institucionálními a neinstitucionálními organizacemi, aby společně nalezli komplexní řešení.

Klíčové problémy

 • Veřejný sektor dnes reaguje na rostoucí požadavky na kvalitnější veřejné služby i přes napjaté rozpočty
 • Spolupráce s občany a dalšími neinstitucionálními zúčastněnými stranami je jedním z nejlepších způsobů, jak mohou vlády reagovat na dnešní tvrdé kompromisy
 • Vlády berou více společných přístupů k tvorbě politik a poskytování služeb
 • Vládní agentury přijímají závazné normy a doporučené pokyny, aby zajistily začlenění a převzetí při navrhování webových stránek a online služeb.
Tento princip pomáhá vládám:
 • Vytvářet komplexní modely řízení
 • Lépe porozumět vyvíjejícím se potřebám občanů
 • Využívat informace, nápady a zdroje držené mimo veřejný sektor
 • Nižší náklady a administrativní zátěž
 • Zlepšit vládní výsledky
 • Podporovat návrh a vznik služeb vzniklých z potřeb občanů

Více o principu 2

3. Rozhodování řízené daty jako standard ve veřejném sektoru

Obrovské množství dat generované státním sektorem vyžaduje přijetí strategického přístupu k jejich. Jedinou cestou je usnadnění přístupu veřejnosti k datům a zvýšení znalosti a využívání těchto dat veřejností a soukromou sférou. Klíčovým pojmem jsou open data.

Klíčové problémy
 • Data jsou státní správou stále více uznávána jako strategická výhoda.
 • ICT exponenciálně zvýšilo schopnost vyrábět, ukládat, zpracovávat a sdílet obrovské množství dat.
 • Jak využít těchto informací k posílení schopnosti veřejného sektoru pro správná rozhodnutí a poskytování kvalitních služeb.
 • Vytvoření kultury rozhodování státní správy na základě dat.

Pro plné využítí dat veřejností by vlády měly:

 • Lépe využívat digitální technologie a analýzu dat k pochopení společenských potřeb.
 • Doplnit povinnost práce s daty do standardů práce.
 • Zajistit zodpovědné a konzistentní využívání údajů užitečných pro občany, být transparetní a posilovat tak důvěru veřejnosti.
 • Rozvíjet a posilovat kulturu rozhodování státní správy na základě na dat, předvídat díky nim nové potřeby a trendy, pochopit stávající procesy a odpovědně tak zajistit jejich další rozvoj.


Více o principu 3

4. Ochrana soukromí a zajištění bezpečnosti

Zajištění ochrany soukromí a bezpečnosti je zásadní pro zachování důvěry ve vládní instituce a podporu většího kontaktu veřejnosti s vládou prostřednictvím digitálních kanálů.

Klíčové problémy

 • Zajišťování vedení a nastavení správních procesů, které najdou a nastaví rovnováhu mezi otevřeností a angažovaností a odpovídající úrovní ochrany a bezpečnosti soukromí.
 • Řízený přístup k rizikům a bezpečnostním incidentům.
 • Měření výkonnosti.
 • Analýza důsledků narušení bezpečnosti.

Více o principu 4


Další principy popíšeme v následujících dílech.