Co je K-Index

Index Klíčových Rizik 2

K-Index (index klíčových rizik) je softwarový nástroj Hlídače státu, který na základě otevřených dat z Registru smluv analyzuje transparentnost úřadů a jejich hospodaření s veřejnými prostředky. Slouží jako srovnávací a hodnotící nástroj, který má za cíl zlepšit a kultivovat chování státních institucí. Pomocí dat z Registru smluv umí K–Index identifikovat riziková místa ve smluvních vztazích státu a soukromých subjektů. 

Kdo je subjektem K-Index hodnocení?

K-Index hodnotí na roční bázi státní úřady, instituce a organizace, kterých se týká Zákon o registru smluv a uzavřely v daném roce se soukromými subjekty minimálně 60 smluv nebo hodnota takových smluv převyšuje 48 mil. Kč. Na Hlídači státu najdete přes dvacet tisíc subjektů, ale ne všechny splňují podmínky nezbytné pro to, abych bylo možné výsledky ratingu opřít o dostatečný počet tvrdých dat. K-Index hodnotí obvykle kolem tisícovky organizací ročně. 

Hodnocení úřadů a organizací podle K-Indexu přispívá k transparentnosti nakládání se státními prostředky a slouží jako zpětná vazba pro management státu: datově podložené informace a sestavené žebříčky by měly vést k sebereflexi a nastavení „best practice“. K-Index porovnává v celkových i oborových žebříčcích jednotlivé úřady a instituce.

Co přesně K-Index hodnotí?

K-Index automaticky vyhledá v Registru smluv každou nově zveřejněnou smlouvu příslušného úřadu se soukromým subjektem v daném roce a vyhodnotí ji podle deseti pečlivě vybraných parametrů a jednoho bonusového ukazatele v teoretickém rozmezí od 0 do 120 bodů. Podle vzorce však fakticky subjekty jen zřídka překročí hodnotu 50. Výsledně pak přiděluje K-Index označení A (nejlepší, nejméně bodů) až F (nejhorší, nejvíce bodů).

– pro hodnotu K-Indexu větší nebo rovno 0 a menší nebo rovnu 3
– pro hodnotu K-Indexu větší než 3 a menší nebo rovnu 6
– pro hodnotu K-Indexu větší než 6 a menší nebo rovnu 9
– pro hodnotu K-Indexu větší než 9 a menší nebo rovnu 12
– pro hodnotu K-Indexu větší než 12 a menší nebo rovnu 15
– pro hodnotu K-Indexu větší než 15 

Každý se může podívat, jak úřad nebo organizace hospodaří a v jaké míře poskytuje co nejmenší prostor pro riziko korupčního jednání. Takový úřad nebo organizace je pak vzorem dobré praxe pro ostatní. K-Index umí porovnat jednotlivé instituce mezi sebou.

Parametry K-Indexu pro hodnocení smluv se soukromými subjekty

 1. Podíl smluv bez ceny. Hodnota smlouvy může být skryta z důvodu bankovního nebo obchodního tajemství, což je řádná zákonná výjimka s mnoha dalšími přesně vymezenými podmínkami. Často se ale setkáváme s tím, že subjekty možnost utajit cenu zneužívají. 
 2. Podíl smluv se zásadním formálním nedostatkem. Kontrolujeme závažná formální pochybení, která ohrožují platnost smlouvy. Jde o uveřejnění smlouvy daleko po zákonné lhůtě, neuvedená data, chybějící identifikace smluvní strany nebo předmětu smlouvy. (Nehodnotíme překlepy nebo zapomenutou adresu datové schránky, víme, že to se může stát.)
 3. Dále nás zajímá podíl smluv uzavřených s firmami, jejichž majitelé, nebo ony samy, sponzorovali politické strany. Sledujeme, jak jsou firmy svázané s politiky a politickými stranami po finanční stránce. A to nejen ohledně sponzoringu politické strany, hnutí nebo konkrétního kandidáta, ale i  zda jsou vlastněné nebo spoluvlastněné politicky činnou osobou. Takové společnosti je nutné sledovat zvlášť bedlivě, neboť při navazování obchodních vztahů s veřejnou správou může jít o vztahy účelové, s vlivem na uzavření smlouvy, a tedy rizikové z hlediska korupce. 
 4. Další kategorií, ze které se výsledná známka K-indexu počítá je podíl smluv s cenou u limitu veřejných zakázek. Tím, že úřad uzavře smlouvu těsně pod hranicí 6 mil. Kč pro stavební práce a 2 mil. Kč pro ostatní, se může jednoduše vyhnout soutěžení v režimu veřejné zakázky za zákonem stanovených podmínek.
 5. Analyzujeme také podíl smluv uzavřených s nově založenými firmami. Aktuálně bereme v potaz organizace založené jen velmi krátce před, nebo po uzavření smlouvy.
 6. Součástí K-Indexu je také podíl smluv, které byly uzavřeny o víkendu nebo ve svátek. Stává se, že obchody se na úřadech uzavírají mimo úřední hodiny a pak třetí strana nemá šanci vyjádřit pochybnost, navrhnout jiné řešení, či jinak reagovat na nastalou situaci.
 7. K-index reflektuje i to, co jsme stručně nazvali koncentrace dodavatelů. Sledujeme, zda podstatná část ročního rozpočtu úřadu nezůstala u velmi malého množství dodavatelů. Pokud to tak je, může se stát úřad závislý na dodavateli (vendor-lock), zvyšují se náklady, snižuje efektivita a ruku v ruce s tím roste riziko korupce. Pro výpočet jsme si vzali na pomoc Herfindahl – Hirschmanův index a ten jsme modifikovali tak, aby změřil koncentraci dodavatelů – soukromníků vůči jedinému objednateli – úřadu. 
 8. U takových koncentrovaných dodavatelů a smluv K-index prověřuje opakovaně hlediska jako jsou smlouvy se skrytou cenou …
 9. … nebo smlouvy blízké limitu veřejných zakázek.
 10. K těmto parametrům jsme přidali ještě přesněji zacílenou analýzu, která se týká podílu smluv dle hlavních oborů činnosti. Samotný Registr smluv jednotlivé záznamy nerozděluje podle druhu služeb, jež jsou ve smlouvách uvedeny, což analytickou práci velmi ztěžuje. Proto jsme naprogramovali umělou inteligenci pomocí stovek tisíců slov specifických pro jednotlivé obory podnikání, a především typických pro zápisy smluv. Tím jsme dokázali označit smlouvu zabývající se stavebninami a odlišit ji od jiné, která obsahuje například dodávky zdravotnického materiálu nebo nákup kancelářské techniky. Více než 130 dílčích oborů jsme vložili do 21 hlavních oborů podnikání.
 11. Celkové hodnocení je doplněno o bonus za transparentnost. Tím K-index oceňuje ty úřady a instituce, které dělají něco nad rámec svých povinností. Nejde o subjektivní hodnocení, ale o tvrdá data. Pokud organizace například dobrovolně zveřejňuje i smlouvy pod 50 tisíc Kč, je to signál, že hospodaří transparentně. Počet i hodnotu takových smluv jsme vzorcem přetavili v bodové ohodnocení.

Podrobně popsanou metodiku naleznete na stránce K-Index: Index klíčových rizik – metodika.

Otázky a odpovědi ke K-Indexu naleznete na této stránce, podobně zpracované dotazy k Registru smluv, jež je z velké části zdrojovou databází K-Indexu najdete na stránce Otázky a odpovědi: Registr smluv.

Na vývoj K-indexu se nám podařilo získat finanční prostředky z Norských fondů a programu Active Citizens Fund. Nástroj vyvíjíme a testujeme ve spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi, protikorupčními spolky a dalšími iniciativy v Karlovarském a Ústeckém kraji Stop tunelům, Ústecké šrouby, PROTEBE live a ústeckou redakcí deníku HlídacíPes.org. Projekt K-index je kromě podpory lokálních partnerů možný realizovat díky organizaci Transparency International a společnosti DatLab, experty v oblasti analýzy a zpracovávání veřejných zakázek.

Komentáře k “Co je K-Index

 1. Dobrý den,
  20 našich smluv zadaných do RS s 0 Kč je opravu s 0 Kč jedná se o dodatky navazující na již zveřejněné smlouvy, výpovědi smluv, darovací smlouvy a podobné smlouvy, kde není žádná hodnota. Opakování dodavatelů se nedá u větších veřejných zakázek ovlivnit neboť se soutěží přes EZAK, takže přihlášené dodavatele neovlivníme. Tím se může stát, že se dodavatel opakuje. Že se nepřihlásí místní podnikatelé my ovlivnit nemůžeme. Politickou angažovanost dodavatelů nezjišťujeme, pouze zda je dodavatel schopný dostát závazku, splňuje náležitosti Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – splňuje předpoklady výzvy a dále klademe důraz na reference, lhůtu dodání (plnění) a především nejnižší cenu.

 2. Se zájmem jsme se podívali na odkaz K-index za naše město a pročetli jsme si jednotlivé neveřejné výsledky parametrů, které hodnotíte a musíme se ohradit vůči Vašemu hodnocení parametru: Koncentrace zakázek do rukou malého počtu dodavatelů – chápeme, že výsledky zpracováváte strojově, nicméně do tohoto parametru byly zahrnuty i smlouvy s bankovní institucí, které byly převážně uzavřeny na poskytnutí úvěru od bankovní instituce nám a některé ještě ani nebyly čerpány. Takže tvrzení, že většinu peněz dostali 4 dodavatelé (mezi kterými je na 1. místě v hodnotě zahrnuta právě ta bankovní instituce, která zatím nedostala vůbec nic, respektive nic nám neposkytla a my jsme nic nevraceli a naopak nám v budoucnu bude poskytovat), je naprosto neopodstatněné. Nehledě na skutečnost, že i bankovní instituce pro poskytnutí úvěru je vybírána řádným výběrovým řízením a jako zadavatel žádným způsobem nemůžeme ovlivnit, kdo výběrové řízení vyhraje.

  U parametru Koncentrace zakázek do rukou malého počtu dodavatelů u hlavních oborů činnosti dle našeho názoru není zohledněn objem vydaných peněz k počtu uzavřených smluv s tímto dodavatelem (zejména obor stavebnictví). V seznamu jsou uvedeni na prvních pěti místech dodavatelé, se kterými byla uzavřena pouze jedna smlouva. Počet dodavatelů (v oboru stavebnictví) odpovídá počtu realizovaných větších stavebních akcí. Způsob výpočtu odrážející se od stavu, že ideální stav je, že všichni dodavatelé mají pouze 1 smlouvu ve stejné výši, považujeme za naprosto zcestný. Každá realizovaná akce odpovídá jiné finanční náročnosti a jiné hodnotě. Opakování dodavatelů se nedá u veřejných zakázek ovlivnit, neboť se soutěží přes certifikovaný profil zadavatele EZAK, takže přihlášené dodavatele neovlivníme. Politickou angažovanost dodavatelů nezjišťujeme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *