Projekty národního plánu obnovy

Screenshot 2020 10 15 At 13.34.10

Před týdnem byl vydán plán národní obnovy – dokument, který rozhoduje, kam bude směřovat 182 miliard z balíku od Evropské unie pro restart ekonomiky. Nebyl veřejně diskutován a nejvýznamnější nestátní organizace, jako Hospodářská komora, měly jen několik málo dní na zaslání připomínek.

Zde je seznam projektů

Projekty jsme rozdělili do šesti částí

Digitální transformace

IDInvestice/ reformaNázev/popis investice nebo reformyCelkové náklady reformy/ investice (mil. CZK)
1.1, 1.1[P] Program – Portál veřejné správy 2.0 (Portál občana)Agregovaný rozvoje portálu občana a PVS. Zahrnuje záměry zprovoznění nových digitálních služeb a jejich publikování v PVS/PO.210
1.1, 1.2Implementace práva na digitální službu v podmínkách IIS ČSSZImplementace práva na digitální služby v podmínkách IIS ČSSZ. IIS ČSSZ bude upraven v souladu s nadefinovanými službami dle práva na digitální služby. Systém bude vytvořen a dále rozvíjen v souladu s požadavky dotčených subjektů a se záměrem řešení plně integrovat v rámci komponent IIS ČSSZ.60
1.1, 1.3Inovace digitální služby – AIS, ISU a GIS, napojení na POInovace existujících služeb – AIS, ISU a GIS
Pokračování v propojování IS SBS na portál občana
Propojení portálu úřadu s portálem občana, integrace NIA/eIDAS
Integrace služby do propojeného datového fondu prostřednictvím eSB
Úplné elektronické podání a dodání produktu služby klientovi
Napojení služby na agendový systém/spisovou službu
6.2
1.1, 1.4Inovace digitální služby ČSSZ – Další rozvoj eNeschopenky v letech 2020+Provedení inovace digitální služby v rámci projektu Další rozvoj a inovace digitální služby eNeschopenka30
1.1, 1.5Kontrolní web – analýza, návrh a realizace systémuNávrh tzv. Kontrolního webu spočívá ve sdílení dat mezi podnikatelem a kontrolními orgány. Zároveň předpokládá vytvoření kalendáře kontrol a stanovení maximální hranice pěti kontrol ročně, přičemž minimální časové rozpětí mezi kontrolami tvoří dva měsíce. Koncentrací dat a stanovením jasného harmonogramu kontrol, docílíme snížení časové a administrativní náročnosti kontrol. Návrh dále spočívá v samotné změně přístupu kontrolních orgánů a podnikatelů.110
1.1, 1.6Napojení IS duševního vlastnictví na portál občana, nový portál ÚPV, úplné el. podání a zavedení prvků umělé inteligence do tohoto systémuRozvoj Informačního systému duševního vlastnictví je rozdělen do šesti dílčích projektů.
A) Úpravy Informačního systému duševního vlastnictví – uživatelské požadavky a legislativní změny
– Realizace úprav Informačního systému duševního vlastnictví na základě uživatelských požadavků a požadavků spojených se změnami legislativy. Záměr je realizován průběžně v pětiletém plánu tohoto záměru. S ohledem na nutnost reagovat na změny legislativy a uživatelských potřeb je záměr realizován postupně v ročním cyklu.
B) Poskytování služeb na Portálu občana
– Na portálu občana budou zveřejněny služby pro běžné úkony vůči Úřadu, zejména pak nahlížení do spisu, vydání elektronických listin (osvědčení), výpisy z rejstříků Úřadu, jednoduché žádosti apod.
C) Rozšíření elektronického podání ÚPV o oboustrannou komunikaci s klientem (webová samoobsluha), možnosti online plateb a poskytování API pro externí systémy (klienti, spolupracující zahraniční úřady)
– Stávající systém elektronického podání, který slouží jako elektronická podatelna Úřadu bude rozšířen o možnost komunikace směrem ke klientovi. Klient tak získá přehled o veškeré komunikaci a bude moci reagovat na doručené zprávy přímo v prostředí systému. Záměrem je zejména usnadnění a zpřehlednění komunikace mezi Úřadem a klientem. Vybrané úkony budou moci být vyřízeny automaticky s okamžitou zpětnou vazbou přímo v systému. V návaznosti na plánované vytvoření národní platební brány dojde k integraci této brány do prostředí elektronického podání Úřadu. Systém bude doplněn o API pro systémy třetích stran, zejména pak systémy přihlašovatelů, patentových zástupců a zahraničních úřadů.
D) Vytvoření nového webového portálu ÚPV
– Záměrem je vytvoření nového webového portálu, který bude odpovídat současným trendům a webovým technologiím včetně zobrazení na mobilních zařízeních. Součástí záměru je i restrukturalizace obsahu webu a nový design.
E) Zavedení automatizovaného Helpdesk centra s využitím prvků strojového učení a umělé inteligence pro dotazy veřejnosti
– Záměrem je automatizace služeb helpdesku. S využitím strojového učení a umělé inteligence bude možné zodpovědět velkou část dotazů veřejnosti. Pracovníci helpdesku se budou zabývat pouze dotazy, které systém nedokázal zodpovědět. Kromě úspory za provoz klasického helpdesku systém přinese i rozšířené možnosti informování klienta. Systém může být integrován i do elektronického podání a pomůže tak klientovi při podání přihlášky průmyslového práva.
F) Integrace strojového překladače do Informačního systému duševního vlastnictví
– ÚPV spolupracuje s Evropským patentovým úřadem na vývoji strojového překladače Patent translate. Záměrem je využití API Patent Translate k online překladům textů patentových dokumentů v prostředí Informačního systému duševního vlastnictví.
14.6
1.1, 1.7Portál podnikateleVytvoření vlastního portálu podnikatele a jeho propojení na federalizované portály (nezahrnuje části dle SDG)20
1.1, 1.8Portálové řešení elektronického zdravotnictvíCílem je naplnění strategického cíle č. 1 Národní strategie elektonikého zdravotnictví a jejícho Akčního plánu – zvýšení zaiteresovanosti pacienta o vlastní zdraví. Záměr umožní vytvoření vstupního bodu pro aktivní přístup občanů k ověřeným a zaručeným informačním zdrojům o zdravém způsobu života, o postupech a metodách zdravotní péče, o síti zdravotnických zařízení a jejich kvalitativních parametrech, o možnostech ochrany a podpory zdraví, o prevenci a preventivních programech, o nemocech, o programech péče o chronicky nemocné, nástroje k aktivní roli občana, zajištění přiměřené orientace občanů, zdravotnických profesionálů a pracovníků správních orgánů, vedoucí k rozvoji využití informací ve vhodných informačních zdrojích, podpora při řešení životních situací v oblasti nejen zdravotní péče, ale i správních agend.69
1.1, 1.9SIS_I_Jednotné sběrné místo – Portál pro poskytování (předávání) datCílem předkládaného záměru, v oblasti získávání dat od subjektů majících povinnost poskytovat data státním institucím, je:
1. Sjednocení rozhraní vstupních kanálů (unifikace) – jednotná logika formulářů, jednotný popis, metadata, design…, tedy jednotná robustní metodika a jednotný nástroj na standardní platformě
2. Nad množinu již existujících vstupních kanálů vytvořit další jeden, umožňující všem subjektům zadat veškerá jejich relevantní data jedním globálním (konsolidovaným) vstupem (využit bude samozřejmě rámec popsaný v bodě 1.) a zajistit následnou distribuci dat příslušným a oprávněným orgánům státní správy a samosprávy
Přínosy výše uvedeného:
1. Unifikovaný vstup sníží pracnost na straně předávajících subjektů (převod z jejich informačních systémů), sníží pracovní náročnost na přípravu a tvorbu formulářů ze strany státu, zjednoduší předávání dat mezi institucemi…
2. Konsolidovaný vstup bude eliminovat duplicitu předávaných dat, zjednoduší práci předávajícím subjektům (data zadávají na jednom místě a ta jsou následně distr ibuována oprávněným orgánům) a umožní jim vytvořit automatizovaný export z jejich informačních systémů (na základě přesně definovaného formátu vstupního (vstupních) souboru
ČSÚ jako nezávislý úřad mající rozsáhlé a hluboké zkušenosti s tvorbou metodik a nástrojů pro sběr dat může mít v tomto projektu vysokou míru přidané hodnoty.
36
1.1, 1.10SIS_I_Unifikované vstupní rozhraníZajištěná služba – vytvořený vstupní kanál Agendového Informačního Systému Státní Statistické Služby pro získávání dat od subjektů (firem), které jsou povinny plnit zpravodajskou povinnost v rámci Státní statistické služby, formou datových sad s odpovídajícím metainformačním popisem bez nutnosti vyplňovat statické formuláře či výkazy formou webového formuláře či inteligentního PDF formuláře.
Hlavní aktivity – analýza existujících metainformacích standardů na straně Eurostatu a Státní statistické služby, analýza metainformacích struktur či systémů využívaných v ekonomických informačních systémech u poskytovatelů statistických informací, resp. tvůrců ERP i PAM systémů. Identifikace použitelných metainformacích systémů či struktur a věcný návrh univerzálního řešení pro transakce statistických dat a metadat. Vytvoření rozhraní, úpravy Statistického metainformačního i Statistického informačního systému, napojení na jednotný portál (sběrné místo), poskytnutí podpory vendorům ekonomických informačních systémů i respondentům s velkými objemy transakčních dat nebo specifickými daty a metadaty, ověřovací fáze, zajištění potřebné infrastruktury a následného provozu. Mezi zainteresované strany patří mimo orgánů Státní statistické služby i další OVM, vendoři ekonomických informačních systémů a respondenti statistických zjišťování (významné podniky).
Přínos – zjednodušení předávání statistických vstupních dat od respondentů k orgánům Státní statistické služby. Snížení časové náročnosti i nutnosti používat statistické formuláře či výkazy, resp. umožnění zasílání datových sad s metainformačními popisy. Vytvoření nového transakčního kanálu, tj. Unifikované vstupní rozhraní.
Zajištěná služba – vytvořený vstupní kanál pro získávání dat od subjektů (firem), které jsou povinny plnit zpravodajskou povinnost v rámci Státní statistické služby, formou datových sad s odpovídajícím metainformačním popisem bez nutnosti vyplňovat statické formuláře či výkazy formou webového formuláře či inteligentního PDF formuláře.
Hlavní aktivity – analýza existujících metainformacích standardů na straně Eurostatu a Státní statistické služby, analýza metainformacích struktur či systémů využívaných v ekonomických informačních systémech u poskytovatelů statistických informací, resp. tvůrců ERP a PAM systémů. Identifikace použitelných metainformacích systémů či struktur a věcný návrh univerzálního řešení pro transakce statistických dat a metadat. Vytvoření rozhraní, úpravy Statistického metainformačního i Statistického informačního systému, napojení na jednotný portál (sběrné místo), poskytnutí podpory vendorům ekonomických informačních systémů i respondentům s velkými objemy transakčních dat nebo specifickými daty a metadaty, ověřovací fáze, zajištění potřebné infrastruktury a následného provozu. Mezi zainteresované strany patří mimo orgánů Státní statistické služby i další OVM, vendoři ekonomických informačních systémů a respondenti statistických zjišťování (významné podniky).
Přínos – zjednodušení předávání statistických vstupních dat od respondentů k orgánům Státní statistické služby. Snížení časové náročnosti i nutnosti používat statistické formuláře či výkazy, resp. umožnění zasílání datových sad s metainformačními popisy. Vytvoření nového transakčního kanálu, tj. Unifikované vstupní rozhraní.
40
1.1, 1.11Služby systému technických a patentových informací (TaPIS)Potřeba Vize a mise projektu spočívá v radikálním zlepšení informovanosti o úrovni ochrany práv duševního vlastnictví českých podniků, výzkumných organizací a orgánů veřejné správy přidělujících dotace do vědy, výzkumu a inovací jedním moderním znalostně-rešeršním systémem s vybranými expertními funkcemi. Záměrem předkládaného projektu je doplnit existujícího systém pro veřejnost – ISDV ÚPV ČR expertním, nicméně uživatelsky jednoduchým a výkonným systémem – specializovanou rešeršní službou. Pro systém byl zvolen název TaPIS (Systém technických a patentových informací).14.5
1.1, 1.12Úplné elektronické podání rezortu životního prostředíDodávka a implementace SW řešení a služeb pro SOA architekturu obsahujícího:
– Jednotný nástroj pro tvorbu elektronických chytrých formulářů a nastavování jejich workflow mezi AIS/IS
– Jednotný nástroj pro administraci elektronických chytrých formulářů s možností prezentace do Portálu Klienta
– Nástroj pro přípravu a administraci workflow (BPM) spojených s jednotlivými elektronickými formuláři.
– Jednotný nástroj pro vizualizaci, prezentaci a notifikaci stavů podání přes různé komunikační kanály (email, eSSL, ISDS, AIS/IS – databáze, apod.)
– implementace rezortní sběrnice služeb (ESB)
27
1.1, 1.13Zavedení nových a Inovace digitálních služeb ČSSZ – Další rozvoj ePodání ČSSZ a napojení digitální služby na POZavádění nových a inovace stávajících digitálních služeb v rámci projektu Další rozvoj ePodání ČSSZ, Úplné elektronické podání55
1.1, 1.14Zavedení nových a inovace stávajících digitálních služeb ČSSZ – Další rozvoj ePortálu ČSSZ – IKR – JPŘPSV a jeho napojení digitální služby na POZavedení nových a inovace stávajících digitálních služeb v rámci projektu Další rozvoj a inovace ePortálu ČSSZ/Informačního a komunikačního rozhraní /JPŘ PSV60
1.1, 1.15Podpora digitálních služeb ve zdravotnictví a katalog služebTvorba digitálních služeb ve zdravotnictví, napojení a integrace těchto služeb na systémy eGovernmentu a propojené autoritativní zdroje údajů jiných rezortů. Konsolidace roztříštěných aktuálních digitálních služeb a jejich infrastruktur.
Rozvoj služeb pro sdílení údajů ve zdravotnictví, včetně souvisejících systémů správy mandátů a souhlasů, indexu zdravotnické dokumentace.
Rozvoj služeb pro identifikaci a autentizaci zdravotnických pracovníků v přístupu ke službám centrálních systémů.
Realizace informatických systémů pro standardizaci prostředí elektronického zdravotnictví.
420
1.1, 2.1SIS_II Centrální zpracováníCentrální zpracování zahrnuje především následující činnosti:
a) využití administrativních a zjištěných dat, dat z DWH, registrů aj.;
b) detekce extrémů, odlehlých a „podezřelých“ dat;
c) vážení, následné agregace, imputace dat a záznamů na základní soubor;
d) expertní odhady a jejich zakomponování do centrálního zpracování;
e) rozvrhování výstupů do vysokého odvětvového/regionálního detailu, zpětné přepočty časových řad, převodní můstky v časových/prostorových řadách;
f) řetězení, deflování;
g) sezónní očišťování;
h) ochrana statistické důvěrnosti (prvotní, druhotná v zúženém pojetí);
i) vytváření pracovních i publikovatelných agregací
j) správu, tvorba a aktualizace datových tržišť
k) ukládaní dat do datového skladu a předání sestav do veřejné databáze
91
1.1, 2.2Implementace nových digitálních služeb u malých organizací125
1.1, 2.3Generační inovace a rozšíření služeb SSHRInformační podpora HOPKS (hospodářských opatření pro krizové stavy) je v současnosti již technologicky nevyhovující a vyžaduje ve střednědobém výhledu generační obměnu a zásadní inovaci. Cíle záměru lze shrnout do následujících bodů:
• Vytvoření moderního katalogu/digitálního modelu služeb SSHR a modelu událostí spouštějících krizové stavy a další stavy využívající aktiva SSHR s vyšší užitnou hodnotou a nižšími náklady na údržbu.
• Tvorba moderního rozhraní (RESTAPI) pro realizaci technologicky pokročilých integračních schémat datové základny s ISKŘ jednotlivých orgánů krizového řízení
• Konsolidace datové základny a vytvoření předpokladů pro optimalizaci rezerv všech typů (PPDF – propojený datový fond, částečně OpenData).
• Vytvoření uživatelsky přívětivého webového rozhraní pro zadávání požadavků na aktivaci HOPKS, napojení na JIP/KAAS a vytvoření mobilní aplikace pro uživatele krizových telefonů umožňující zadávání požadavků.
• Související úspora výdajů s využitím moderních technologií jako je „business intelligence“, umělá inteligence a moderní digitální modely.
55
1.1, 2.4Implementace nařízení SDGImplementace SDG je významným projektem EU. Zahrnuje sjednocení postupů ve vybraných situacích (životních situacích) jak po stránce informační, tak i procesní. Vhodnou formou realizace je program s centrální částí a jednotlivými implementačními projekty jednotlivých rezortů/úsú.231
1.1, 3.1Publikace číselníků ve veřejném datovém fonduVe veřejném datovém fondu budou dle vypracované metodiky publikovány všechny číselníky, které mají být přepoužívány napříč orgány veřejné moci. Každý číselník bude publikován pouze jednou jeho primárním správcem a všechny ostatní dotčené OVM jej budou přepoužívat v propojeném i veřejném datovém fondu.50
1.1, 3.2Tvorba nových otevřených datových sad – předpoklad pro datově orientovanou ekonomikuShrnující záměr zaměřený především na další datové sady důležité pro rozvoj znalostní ekonomiky. Koordinaci bude zajišťovat Nakit (příp. MV – Kubáň), finanční prostředky by následně měli jít na jednotlivé subjekty státní správy a samosprávy95
1.1, 3.3Rozvoj Národního katalogu otevřených dat (NKOD) – rozvojNárodní katalog otevřených dat bude rozvíjen o funkcionality nezbytné pro zajištění kvality publikovaných otevřených dat a uživatelského komfortu při vyhledávání a využívání otevřených dat. Rozvoj bude probíhat iterativně v menších krocích. Pro každý krok bude provedena analýza problému a návrh řešení, impelementace, testování a nasazení na doménu data.gov.cz.35
1.1, 3.4SIS_III_Rozšíření produkce otevřených dat ČSÚZajistit automatizované vytváření datových sad v otevřených formátech a jejich registraci v Národním katalogu otevřených dat. Zajistit rozvoj služeb umožňujícím stahování požadovaných dat formou API.. Rozšířit okruh exportů statistických dat do formátů umožňujících další využití dat (SDMX, LOD). Zajistit vyšší kvalitu a bezpečnost procesu zveřejňování statistických údajů, vytvoření resp. posílení záložní lokality pro provoz webových stránek a veřejné databáze. Modernizace nástrojů ke zveřejňování statistických informací. Cílem je zpřehlednění a zjednodušení přístupu ke statistickým informacím a datům, zejména pak k datům v otevřeném formátu, využití moderních nástrojů. Rozšířit vizualizaci statistických dat pokud možno využíváním otevřených nástrojů.
Za přínos lze považovat zejména:
• Efektivní produkce otevřených a propojitelných dat
• Rozšíření možností exportu statistických dat v mezinárodně používaných formátech (např. SDMX)
• Zajistit přímý strojový přístup určité aplikace k webové službě poskytovatele dat bez nutnosti interakce uživatele
• Usnadnění přístupu uživatelů ke statistickým údajům
• Aplikace moderních vizualizačních nástrojů
• Rozšíření služeb pro uživatele umožňující interaktivní přístup k požadovaným informacím
• Prezentace metainformací o životním cyklu a kvalitě každého statistického údaje
• Zatraktivnění a větší srozumitelnost a přehlednost webových stránek
• Odstranění duplicit dat v podobě statických informací v MS Office tabulkách a jejich současná prezentace v databázích
28
1.1, 4.1Podpora rozvoje digitální transformace ve zdravotnictví – interoperabilitaNárodní a přeshraniční výměna zdravotnické dokumentace, zavádění standardů pro výměnu dat, zavádění jednoznačné identifikace pacientů, zdravotníků, poskytovatelů. Digitalizace a archivace zdravotnické dokumentace u poskytovatelů zdravotních služeb. Implementace služeb elektronického zdravotnictví u poskytovatelů zdravotních služeb (Portálová řešení pro zpřístupnění zdravotnické dokumentace, ePreskripce, společný formát Pacientský souhrn).2400
1.1,9.9IT systém pro prověřování investicV návaznosti na připravovanou zákonnou úpravu prověřování zahraničních investic, je v procesu nutné zajistit, aby byl co nejméně administrativně náročný. Není v zájmu ČR, aby byly bezproblémové investice neodůvodněně zdržovány. Je proto žádoucí, aby řízení bylo zpracováváno pomocí elektronického systému pro příjem žádostí a vedení správního řízení, který umožní efektivní a standardizovanou komunikaci MPO se zástupci zahraničního investora, cílové firmy a ostatními orgány státní správy. Administrativní zátěž pro zahraniční investory a cílové firmy se tím významně sníží a přispěje k vyšší transparentnosti, předvídatelnosti a atraktivitě investičního prostředí v ČR.40
1.1, 1.4Inovace digitální služby ČSSZ – Další rozvoj eNeschopenky v letech 2020+Provedení inovace digitální služby v rámci projektu Další rozvoj a inovace digitální služby eNeschopenka30
1.1, 1.5Kontrolní web – analýza, návrh a realizace systémuNávrh tzv. Kontrolního webu spočívá ve sdílení dat mezi podnikatelem a kontrolními orgány. Zároveň předpokládá vytvoření kalendáře kontrol a stanovení maximální hranice pěti kontrol ročně, přičemž minimální časové rozpětí mezi kontrolami tvoří dva měsíce. Koncentrací dat a stanovením jasného harmonogramu kontrol, docílíme snížení časové a administrativní náročnosti kontrol. Návrh dále spočívá v samotné změně přístupu kontrolních orgánů a podnikatelů.110
1.1, 1.6Napojení IS duševního vlastnictví na portál občana, nový portál ÚPV, úplné el. podání a zavedení prvků umělé inteligence do tohoto systémuRozvoj Informačního systému duševního vlastnictví je rozdělen do šesti dílčích projektů.
A) Úpravy Informačního systému duševního vlastnictví – uživatelské požadavky a legislativní změny
– Realizace úprav Informačního systému duševního vlastnictví na základě uživatelských požadavků a požadavků spojených se změnami legislativy. Záměr je realizován průběžně v pětiletém plánu tohoto záměru. S ohledem na nutnost reagovat na změny legislativy a uživatelských potřeb je záměr realizován postupně v ročním cyklu.
B) Poskytování služeb na Portálu občana
– Na portálu občana budou zveřejněny služby pro běžné úkony vůči Úřadu, zejména pak nahlížení do spisu, vydání elektronických listin (osvědčení), výpisy z rejstříků Úřadu, jednoduché žádosti apod.
C) Rozšíření elektronického podání ÚPV o oboustrannou komunikaci s klientem (webová samoobsluha), možnosti online plateb a poskytování API pro externí systémy (klienti, spolupracující zahraniční úřady)
– Stávající systém elektronického podání, který slouží jako elektronická podatelna Úřadu bude rozšířen o možnost komunikace směrem ke klientovi. Klient tak získá přehled o veškeré komunikaci a bude moci reagovat na doručené zprávy přímo v prostředí systému. Záměrem je zejména usnadnění a zpřehlednění komunikace mezi Úřadem a klientem. Vybrané úkony budou moci být vyřízeny automaticky s okamžitou zpětnou vazbou přímo v systému. V návaznosti na plánované vytvoření národní platební brány dojde k integraci této brány do prostředí elektronického podání Úřadu. Systém bude doplněn o API pro systémy třetích stran, zejména pak systémy přihlašovatelů, patentových zástupců a zahraničních úřadů.
D) Vytvoření nového webového portálu ÚPV
– Záměrem je vytvoření nového webového portálu, který bude odpovídat současným trendům a webovým technologiím včetně zobrazení na mobilních zařízeních. Součástí záměru je i restrukturalizace obsahu webu a nový design.
E) Zavedení automatizovaného Helpdesk centra s využitím prvků strojového učení a umělé inteligence pro dotazy veřejnosti
– Záměrem je automatizace služeb helpdesku. S využitím strojového učení a umělé inteligence bude možné zodpovědět velkou část dotazů veřejnosti. Pracovníci helpdesku se budou zabývat pouze dotazy, které systém nedokázal zodpovědět. Kromě úspory za provoz klasického helpdesku systém přinese i rozšířené možnosti informování klienta. Systém může být integrován i do elektronického podání a pomůže tak klientovi při podání přihlášky průmyslového práva.
F) Integrace strojového překladače do Informačního systému duševního vlastnictví
– ÚPV spolupracuje s Evropským patentovým úřadem na vývoji strojového překladače Patent translate. Záměrem je využití API Patent Translate k online překladům textů patentových dokumentů v prostředí Informačního systému duševního vlastnictví.
14.6
1.1, 1.7Portál podnikateleVytvoření vlastního portálu podnikatele a jeho propojení na federalizované portály (nezahrnuje části dle SDG)20
1.1, 1.8Portálové řešení elektronického zdravotnictvíCílem je naplnění strategického cíle č. 1 Národní strategie elektonikého zdravotnictví a jejícho Akčního plánu – zvýšení zaiteresovanosti pacienta o vlastní zdraví. Záměr umožní vytvoření vstupního bodu pro aktivní přístup občanů k ověřeným a zaručeným informačním zdrojům o zdravém způsobu života, o postupech a metodách zdravotní péče, o síti zdravotnických zařízení a jejich kvalitativních parametrech, o možnostech ochrany a podpory zdraví, o prevenci a preventivních programech, o nemocech, o programech péče o chronicky nemocné, nástroje k aktivní roli občana, zajištění přiměřené orientace občanů, zdravotnických profesionálů a pracovníků správních orgánů, vedoucí k rozvoji využití informací ve vhodných informačních zdrojích, podpora při řešení životních situací v oblasti nejen zdravotní péče, ale i správních agend.69
1.1, 1.9SIS_I_Jednotné sběrné místo – Portál pro poskytování (předávání) datCílem předkládaného záměru, v oblasti získávání dat od subjektů majících povinnost poskytovat data státním institucím, je:
1. Sjednocení rozhraní vstupních kanálů (unifikace) – jednotná logika formulářů, jednotný popis, metadata, design…, tedy jednotná robustní metodika a jednotný nástroj na standardní platformě
2. Nad množinu již existujících vstupních kanálů vytvořit další jeden, umožňující všem subjektům zadat veškerá jejich relevantní data jedním globálním (konsolidovaným) vstupem (využit bude samozřejmě rámec popsaný v bodě 1.) a zajistit následnou distribuci dat příslušným a oprávněným orgánům státní správy a samosprávy
Přínosy výše uvedeného:
1. Unifikovaný vstup sníží pracnost na straně předávajících subjektů (převod z jejich informačních systémů), sníží pracovní náročnost na přípravu a tvorbu formulářů ze strany státu, zjednoduší předávání dat mezi institucemi…
2. Konsolidovaný vstup bude eliminovat duplicitu předávaných dat, zjednoduší práci předávajícím subjektům (data zadávají na jednom místě a ta jsou následně distribuována oprávněným orgánům) a umožní jim vytvořit automatizovaný export z jejich informačních systémů (na základě přesně definovaného formátu vstupního (vstupních) souboru
ČSÚ jako nezávislý úřad mající rozsáhlé a hluboké zkušenosti s tvorbou metodik a nástrojů pro sběr dat může mít v tomto projektu vysokou míru přidané hodnoty.
36
1.1, 1.10SIS_I_Unifikované vstupní rozhraníZajištěná služba – vytvořený vstupní kanál Agendového Informačního Systému Státní Statistické Služby pro získávání dat od subjektů (firem), které jsou povinny plnit zpravodajskou povinnost v rámci Státní statistické služby, formou datových sad s odpovídajícím metainformačním popisem bez nutnosti vyplňovat statické formuláře či výkazy formou webového formuláře či inteligentního PDF formuláře.
Hlavní aktivity – analýza existujících metainformacích standardů na straně Eurostatu a Státní statistické služby, analýza metainformacích struktur či systémů využívaných v ekonomických informačních systémech u poskytovatelů statistických informací, resp. tvůrců ERP i PAM systémů. Identifikace použitelných metainformacích systémů či struktur a věcný návrh univerzálního řešení pro transakce statistických dat a metadat. Vytvoření rozhraní, úpravy Statistického metainformačního i Statistického informačního systému, napojení na jednotný portál (sběrné místo), poskytnutí podpory vendorům ekonomických informačních systémů i respondentům s velkými objemy transakčních dat nebo specifickými daty a metadaty, ověřovací fáze, zajištění potřebné infrastruktury a následného provozu. Mezi zainteresované strany patří mimo orgánů Státní statistické služby i další OVM, vendoři ekonomických informačních systémů a respondenti statistických zjišťování (významné podniky).
Přínos – zjednodušení předávání statistických vstupních dat od respondentů k orgánům Státní statistické služby. Snížení časové náročnosti i nutnosti používat statistické formuláře či výkazy, resp. umožnění zasílání datových sad s metainformačními popisy. Vytvoření nového transakčního kanálu, tj. Unifikované vstupní rozhraní.
Zajištěná služba – vytvořený vstupní kanál pro získávání dat od subjektů (firem), které jsou povinny plnit zpravodajskou povinnost v rámci Státní statistické služby, formou datových sad s odpovídajícím metainformačním popisem bez nutnosti vyplňovat statické formuláře či výkazy formou webového formuláře či inteligentního PDF formuláře.
Hlavní aktivity – analýza existujících metainformacích standardů na straně Eurostatu a Státní statistické služby, analýza metainformacích struktur či syst émů využívaných v ekonomických informačních systémech u poskytovatelů statistických informací, resp. tvůrců ERP a PAM systémů. Identifikace použitelných metainformacích systémů či struktur a věcný návrh univerzálního řešení pro transakce statistických dat a metadat. Vytvoření rozhraní, úpravy Statistického metainformačního i Statistického informačního systému, napojení na jednotný portál (sběrné místo), poskytnutí podpory vendorům ekonomických informačních systémů i respondentům s velkými objemy transakčních dat nebo specifickými daty a metadaty, ověřovací fáze, zajištění potřebné infrastruktury a následného provozu. Mezi zainteresované strany patří mimo orgánů Státní statistické služby i další OVM, vendoři ekonomických informačních systémů a respondenti statistických zjišťování (významné podniky).
Přínos – zjednodušení předávání statistických vstupních dat od respondentů k orgánům Státní statistické služby. Snížení časové náročnosti i nutnosti používat statistické formuláře či výkazy, resp. umožnění zasílání datových sad s metainformačními popisy. Vytvoření nového transakčního kanálu, tj. Unifikované vstupní rozhraní.
40
1.1, 1.11Služby systému technických a patentových informací (TaPIS)Potřeba Vize a mise projektu spočívá v radikálním zlepšení informovanosti o úrovni ochrany práv duševního vlastnictví českých podniků, výzkumných organizací a orgánů veřejné správy přidělujících dotace do vědy, výzkumu a inovací jedním moderním znalostně-rešeršním systémem s vybranými expertními funkcemi. Záměrem předkládaného projektu je doplnit existujícího systém pro veřejnost – ISDV ÚPV ČR expertním, nicméně uživatelsky jednoduchým a výkonným systémem – specializovanou rešeršní službou. Pro systém byl zvolen název TaPIS (Systém technických a patentových informací).14.5
1.1, 1.12Úplné elektronické podání rezortu životního prostředíDodávka a implementace SW řešení a služeb pro SOA architekturu obsahujícího:
– Jednotný nástroj pro tvorbu elektronických chytrých formulářů a nastavování jejich workflow mezi AIS/IS
– Jednotný nástroj pro administraci elektronických chytrých formulářů s možností prezentace do Portálu Klienta
– Nástroj pro přípravu a administraci workflow (BPM) spojených s jednotlivými elektronickými formuláři.
– Jednotný nástroj pro vizualizaci, prezentaci a notifikaci stavů podání přes různé komunikační kanály (email, eSSL, ISDS, AIS/IS – databáze, apod.)
– implementace rezortní sběrnice služeb (ESB)
27
1.1, 1.13Zavedení nových a Inovace digitálních služeb ČSSZ – Další rozvoj ePodání ČSSZ a napojení digitální služby na POZavádění nových a inovace stávajících digitálních služeb v rámci projektu Další rozvoj ePodání ČSSZ, Úplné elektronické podání55
1.1, 1.14Zavedení nových a inovace stávajících digitálních služeb ČSSZ – Další rozvoj ePortálu ČSSZ – IKR – JPŘPSV a jeho napojení digitální služby na POZavedení nových a inovace stávajících digitálních služeb v rámci projektu Další rozvoj a inovace ePortálu ČSSZ/Informačního a komunikačního rozhraní /JPŘ PSV60
1.1, 1.15Podpora digitálních služeb ve zdravotnictví a katalog služebTvorba digitálních služeb ve zdravotnictví, napojení a integrace těchto služeb na systémy eGovernmentu a propojené autoritativní zdroje údajů jiných rezortů. Konsolidace roztříštěných aktuálních digitálních služeb a jejich infrastruktur.
Rozvoj služeb pro sdílení údajů ve zdravotnictví, včetně souvisejících systémů správy mandátů a souhlasů, indexu zdravotnické dokumentace.
Rozvoj služeb pro identifikaci a autentizaci zdravotnických pracovníků v přístupu ke službám centrálních systémů.
Realizace informatických systémů pro standardizaci prostředí elektronického zdravotnictví.
420
1.1, 2.1SIS_II Centrální zpracováníCentrální zpracování zahrnuje především následující činnosti:
a) využití administrativních a zjištěných dat, dat z DWH, registrů aj.;
b) detekce extrémů, odlehlých a „podezřelých“ dat;
c) vážení, následné agregace, imputace dat a záznamů na základní soubor;
d) expertní odhady a jejich zakomponování do centrálního zpracování;
e) rozvrhování výstupů do vysokého odvětvového/regionálního detailu, zpětné přepočty časových řad, převodní můstky v časových/prostorových řadách;
f) řetězení, deflování;
g) sezónní očišťování;
h) ochrana statistické důvěrnosti (prvotní, druhotná v zúženém pojetí);
i) vytváření pracovních i publikovatelných agregací
j) správu, tvorba a aktualizace datových tržišť
k) ukládaní dat do datového skladu a předání sestav do veřejné databáze
91
1.1, 2.2Implementace nových digitálních služeb u malých organizací125
1.1, 2.3Generační inovace a rozšíření služeb SSHRInformační podpora HOPKS (hospodářských opatření pro krizové stavy) je v současnosti již technologicky nevyhovující a vyžaduje ve střednědobém výhledu generační obměnu a zásadní inovaci. Cíle záměru lze shrnout do následujících bodů:
• Vytvoření moderního katalogu/digitálního modelu služeb SSHR a modelu událostí spouštějících krizové stavy a další stavy využívající aktiva SSHR s vyšší užitnou hodnotou a nižšími náklady na údržbu.
• Tvorba moderního rozhraní (RESTAPI) pro realizaci technologicky pokročilých integračních schémat datové základny s ISKŘ jednotlivých orgánů krizového řízení
• Konsolidace datové základny a vytvoření předpokladů pro optimalizaci rezerv všech typů (PPDF – propojený datový fond, částečně OpenData).
• Vytvoření uživatelsky přívětivého webového rozhraní pro zadávání požadavků na aktivaci HOPKS, napojení na JIP/KAAS a vytvoření mobilní aplikace pro uživatele krizových telefonů umožňující zadávání požadavků.
• Související úspora výdajů s využitím moderních technologií jako je „business intelligence“, umělá inteligence a moderní digitální modely.
55
1.1, 2.4Implementace nařízení SDGImplementace SDG je významným projektem EU. Zahrnuje sjednocení postupů ve vybraných situacích (životních situacích) jak po stránce informační, tak i procesní. Vhodnou formou realizace je program s centrální částí a jednotlivými implementačními projekty jednotlivých rezortů/úsú.231
1.1, 3.1Publikace číselníků ve veřejném datovém fonduVe veřejném datovém fondu budou dle vypracované metodiky publikovány všechny číselníky, které mají být přepoužívány napříč orgány veřejné moci. Každý číselník bude publikován pouze jednou jeho primárním správcem a všechny ostatní dotčené OVM jej budou přepoužívat v propojeném i veřejném datovém fondu.50
1.1, 3.2Tvorba nových otevřených datových sad – předpoklad pro datově orientovanou ekonomikuShrnující záměr zaměřený především na další datové sady důležité pro rozvoj znalostní ekonomiky. Koordinaci bude zajišťovat Nakit (příp. MV – Kubáň), finanční prostředky by následně měli jít na jednotlivé subjekty státní správy a samosprávy95
1.1, 3.3Rozvoj Národního katalogu otevřených dat (NKOD) – rozvojNárodní katalog otevřených d at bude rozvíjen o funkcionality nezbytné pro zajištění kvality publikovaných otevřených dat a uživatelského komfortu při vyhledávání a využívání otevřených dat. Rozvoj bude probíhat iterativně v menších krocích. Pro každý krok bude provedena analýza problému a návrh řešení, impelementace, testování a nasazení na doménu data.gov.cz.35
1.1, 3.4SIS_III_Rozšíření produkce otevřených dat ČSÚZajistit automatizované vytváření datových sad v otevřených formátech a jejich registraci v Národním katalogu otevřených dat. Zajistit rozvoj služeb umožňujícím stahování požadovaných dat formou API.. Rozšířit okruh exportů statistických dat do formátů umožňujících další využití dat (SDMX, LOD). Zajistit vyšší kvalitu a bezpečnost procesu zveřejňování statistických údajů, vytvoření resp. posílení záložní lokality pro provoz webových stránek a veřejné databáze. Modernizace nástrojů ke zveřejňování statistických informací. Cílem je zpřehlednění a zjednodušení přístupu ke statistickým informacím a datům, zejména pak k datům v otevřeném formátu, využití moderních nástrojů. Rozšířit vizualizaci statistických dat pokud možno využíváním otevřených nástrojů.
Za přínos lze považovat zejména:
• Efektivní produkce otevřených a propojitelných dat
• Rozšíření možností exportu statistických dat v mezinárodně používaných formátech (např. SDMX)
• Zajistit přímý strojový přístup určité aplikace k webové službě poskytovatele dat bez nutnosti interakce uživatele
• Usnadnění přístupu uživatelů ke statistickým údajům
• Aplikace moderních vizualizačních nástrojů
• Rozšíření služeb pro uživatele umožňující interaktivní přístup k požadovaným informacím
• Prezentace metainformací o životním cyklu a kvalitě každého statistického údaje
• Zatraktivnění a větší srozumitelnost a přehlednost webových stránek
• Odstranění duplicit dat v podobě statických informací v MS Office tabulkách a jejich současná prezentace v databázích
28
1.1, 4.1Podpora rozvoje digitální transformace ve zdravotnictví – interoperabilitaNárodní a přeshraniční výměna zdravotnické dokumentace, zavádění standardů pro výměnu dat, zavádění jednoznačné identifikace pacientů, zdravotníků, poskytovatelů. Digitalizace a archivace zdravotnické dokumentace u poskytovatelů zdravotních služeb. Implementace služeb elektronického zdravotnictví u poskytovatelů zdravotních služeb (Portálová řešení pro zpřístupnění zdravotnické dokumentace, ePreskripce, společný formát Pacientský souhrn).2400
1.1,9.9IT systém pro prověřování investicV návaznosti na připravovanou zákonnou úpravu prověřování zahraničních investic, je v procesu nutné zajistit, aby byl co nejméně administrativně náročný. Není v zájmu ČR, aby byly bezproblémové investice neodůvodněně zdržovány. Je proto žádoucí, aby řízení bylo zpracováváno pomocí elektronického systému pro příjem žádostí a vedení správního řízení, který umožní efektivní a standardizovanou komunikaci MPO se zástupci zahraničního investora, cílové firmy a ostatními orgány státní správy. Administrativní zátěž pro zahraniční investory a cílové firmy se tím významně sníží a přispěje k vyšší transparentnosti, předvídatelnosti a atraktivitě investičního prostředí v ČR.40 1. V Registru obyvatel (ROB) zejména v důsledku přijetí zákona č. 12/2020 Sb. o právu na digitální služby, mezi které patří např. rozšíření okruhu evidovaných údajů, úprava lhůty pro výmaz záznamů údajů z tohoto registru, editace osob zemřelých od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2016, realizace úprav navazujících IS apod.
2. Souvisejících s provozem agendových informačních systémů správních evidencí (AIS EOP a AIS ECD) a výrobního systému CDBP v důsledku přijatého zákona o právu na digitální služby a souvisejících zákonů, Nařízení EU 2019/1157 a zákona o občanských průkazech.
3. Související s provozem agendového informačního systému evidence obyvatel:
a) Dopady legislativy do procesů zápisu údajů a využívání údajů prostřednictvím formulářů CzechPOINT,
b) Digitalizace přihlašovacích lístků k trvalému pobytu.“120
IDInvestice/ reformaNázev/popis investice nebo reformyCelkové náklady reformy/ investice (mil. CZK)
1.2, 1.2SZR – ISZR, ISSSV souvislosti s realizací změn dopadajících na systém ISZR a ISSS/eGSB po přijetí ZoPDS a s tím provedených novel příslušných zákonů je nezbytné zabezpečit požadavky vyvolané legislativou.333
1.2, 1.3ROS – 2020+Cílem projektu bude implementovat vybrané požadavky cílového konceptu ZR 2.0, zákona č. 12/2020 o právu na digitální služby a novely zákona o základních registrech. Konkrétně půjde o tyto aktivity:
a) implementace souhlasu subjektu údajů se zpřístupněním jeho dat pro konkrétní orgán veřejné moci – realizace požadavku vyplývajícího z §8 zákona o právu na digitální služby. Pokud bude aplikováno stejné řešení jako v případě ROB, tak se předpokládá vytvoření nových služeb pro FAIS, zavedení evidence sdílených údajů a realizace úprav dle požadavků bezpečnostních složek. Odhadované náklady na tuto akci jsou 1000 MDs tj. 13 800 000 KČ (vč. DPH).
b) zařazení nových referenčních údajů do ROS – realizace požadavku vyplývajícího z §10 zákona o právu na digitální služby (zařazení kontaktních údajů do ROS). V této souvislosti se předpokládá vytvoření nové editační služby ROS a úprava dosavadních publikačních služeb ROS. Předpokládané náklady na tuto akci jsou 103 MDs tj. 1 500 000 KČ (vč. DPH).
c) aplikace analytického modulu – aplikace analytického modulu umožní kontrolu integritních vazeb v rámci editorů registrů, kontrolu integritních vazeb mezi základními registry, vytváření vlastních a předpřipravených reportů na základě provozních a infrastrukturních dat (reporty budou využity k optimalizaci služeb ROS) a poskytování údajů ve formě open dat (buď ve formě statistik o počtech osob dle vybraných charakteristik (region, právní forma apod.) nebo ve formě poskytování informací o jednotlivých osobách). Předpokládané náklady na tuto akci jsou 1000 MDs tj. 13 800 000 KČ (vč. DPH).
d) implementace APP cache – APP cache bude sloužit na podporu analytického modulu, bezodstávkového provozu ROS a k převzetí určité části publikačních služeb při velkém zatížení vlastní databáze ROS. Předpokládané náklady na tuto akci jsou 860 MDs tj. 12 500 000 KČ (vč. DPH)
e) zlepšování kvality dat vedených v ROS – realizace širokého spektra aktivit vedoucích ke zvýšení kvality dat v ROS, větší kontrole správce nad údaji vedenými v ROS a rozšíření možností poskytování exportů z ROS. Konkrétně se bude jednat o doplnění možnosti zápisu speciálního PSČ k adresnímu kódu, filtrování změn na registrované IČO pro poskytování notifikací uživatelům ZR, zobrazování historických změn k IČO ve správcovské aplikaci, rozšíření exportů správcovské aplikace, výmaz a oprava záznamu v externím číselníku ROS, zpřístupnění výdeje údajů správci nebo úpravu testovacích dat na platné agendy a OVM. Předpokládané náklady na tuto akci jsou 200 MDs tj. 3 000 000 KČ (vč. DPH).
45
1.2, 1.4ROS – IAI S – 2020+ROS-IAIS je ISVS, definovaný zákonem č. 111/2009 Sb. o základních registrech. Jde o centrální webové řešení, které poskytuje nástroj pro přidělení IČO, zápis osob i změn referenčních údajů do ROS u těch editorů ROS, kteří nemají vlastní informační systém pro vedení a zápis osob do ROS. Kromě toho přináší možnost získávat aktuální údaje ze základních registrů a další výhody, jako je například tištěných výstupů referenčních údajů osoby. Správcem ROS-IAIS je Český statistický úřad.
Okruh uživatelů ROS-IAIS je poměrně rozsáhlý. Používají jej pracovníci profesních komor, vybraných ministerstev, ústředních, krajských a obecních úřadů a dalších orgánů veřejné moci. ROS-IAIS tak v současnosti využívá více než 2.000 orgánů veřejné moci. Technické řešení ROS-IAIS bylo připravováno v letech 2010 – 2012. V této době nebylo dostatek praktických informací o potřebách jednotlivých orgánů veřejné moci. Využívání ROS-IAIS je tak zejména u méně zdatných uživatelů vnímáno jako zbytečně komplikované a těžkopádné. V některých případech také uživatelé využívají funkcionalitu nesprávně nebo proces zápisu nedokončí, což může vést k problémům s aktuálností osob v ROS a vyšší kapacitní nároky na zajištění podpory ze strany správce. Také chybí větší kontrola kvality údajů zasílaných do ROS. Výše uvedené skutečnosti mají za následek, že uživatelé ROS-IAIS využívají pro svoji činnost data ze základních registrů jen velmi omezeně a spíše je získávají tradičními způsoby tedy přímo od subjektu údajů.

Cílem projektu bude změna uživatelského rozhraní a rozšíření funkcionalit pro administraci a podporu aplikace tak, aby se zjednodušily a sjednotily postupy vedoucí k zápisu, opravě, odstranění nebo aktualizaci vedených osob, omezila variabilita stávající funkcionality, zajistilo automatické provedení aktualizací RUIAN na základě plánované úlohy a vytvořil průvodce na podporu práce méně zkušených uživatelů. Dále se předpokládá doplnění údajů ROS-IAIS o nově vedené referenční údaje ROS, úprava uživatelských manuálů ROS-IAIS a větší kontrola textových zápisů do ROS (mělo by se jednat výlučně o zahraniční adresy).
Očekáváme, že výše uvedené úpravy zvýší motivaci uživatelů aktualizovat a využívat referenční údaje základních registrů a zároveň zvýší kvalitu dat vedených v ROS. Společně s tím budou uvolněny nemalé kapacity správce ROS-IAIS, které se v současnosti věnují podpoře uživatelů ROS-IAIS. Realizované změny budou zároveň představovat první krok pro zajištění budoucího využití ROS-IAIS při získávání nezbytných údajů ze základních registrů a z propojeného datového fondu pro činnost decentralizovaných agend veřejné správy zaměřených na evidenci vybraných fyzických a právnických osob.
10.5
1.2, 2.1Dohledové centrum eGovernmentu0160
Dohledové centrum eGovernmentu0160
1.2, 2.2CMS2Cílem projektu je obnova zastaralé síťové a serverové infrastruktury CMS v letech 2021 a 2022.
Jako součást Kritické Informační Infrastruktury státu budou jednotlivé priority projektu obnovy CMS definovány s ohledem na stáří infrastruktury a soulad se zákonem o Kybernetické bezpečnosti .
Součástí projektu budou též požadavky na rozšiřování stávající infrastruktury v reakci na kapacitní vývoj a potřebu zajištění supportu všech komponent CMS.
230
CMS2Cílem projektu je obnova zastaralé síťové a serverové infrastruktury CMS v letech 2021 a 2022.
1.2, 2.3 [P] Program – Vybudování eGovernment cloudu Vybudování komerční a státní části eGC, implementace a provoz portálu eGC, zavedení dynamických nákupních systémů pro komerční a státní část eGC, zavedení a správa katalogů služeb eGC. 50
1.2, 3.1 Vybudování referenčního rozhraní PPDF Předmětem projektu je realizace prioritních činností na systému ISZR (Informační systém základních registrů) a ISSS (Informační systém sdílené služby), které souvisí především s plněním:
– Prioritních opatření rozvoje ZR dle Cílového konceptu ZR 2.0 a s tím související operační strategie, které byly projednány a schváleny Vládou ČR dne 10. 10. 2018 (č. usnesení 650).
– Zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech.
– Zákona č. 12/2020 Sb. o právu na digitální služby a o změně některých zákonů.
Konkrétně se jedná z pohledu SZR o:
1. Rozvoj propojeného datového fondu
2. Rozšíření množiny referenčních údajů vedených v ZR
3. Obnova infrastruktury ZR/sdílené platformy
4. Optimalizace komunikační infrastruktury a datových center
5. Zajištění bezodstávkového provozu ZR
6. Činnosti ke zlepšení spolupráce jednotlivých ZR
Realizace tohoto projektu je zcela klíčová pro další rozvoj eGovernmentu v ČR v důsledku:
1. Přijetí ZOPDS a s tím související vytvoření legislativních předpokladů pro realizaci rozvoje propojeného datového fondu poskytujícího další zdroje údajů z klíčových oblastí výkonu VS (doprava, zdravotnictví, sociální služby apod.).
2. Potřeby dalšího rozvoje služeb portálu občana.
3. Předpokládaného nárůstu využití elektronické identifikace občanů, cizinců a zástupců právnických osob.
4. Využívání služeb ZR i ze strany soukromoprávních subjektů. Pro rozvoj digitálních služeb a růst produktivity hospodářství ČR je důležité, aby sdílené služby eGovernmentu (ZR, e-identifikace, datové schránky a další) mohly být využívány nejprve silně regulovanými podnikatelskými odvětvími (bankovnictví a pojišťovnictví, energetika, telekomunikace a vodárenství, atd.) a postupně i dalšími soukromoprávními subjekty.
Pozn.: V roce 2020 obdržela SZR na realizaci tohoto projektu 100 mil. Kč, které jsou ve „“Zprávě o plnění programu Digitální Česko““ uvedeny pod názvem „“Základní registry, povýšení infrastruktury, bezodstávkový provoz a rozšíření referenčních údajů““.“298
Vybudování referenčního rozhraní PPDFPředmětem projektu je realizace prioritních činností na systému ISZR (Informační systém základních registrů) a ISSS (Informační systém sdílené služby), které souvisí především s plněním:
1.2, 3.2 PPDF a zavedení AI v AIS průmyslových práv, ÚPV Systém průmyslových práv slouží jako zdrojový systém pro propojený datový fond, a to nejen v rámci českého eGovrnmentu, ale i v rámci spolupráce s mezinárodními i národními organizacemi v oblasti průmyslového vlastnictví. Rozvoj Systému průmyslových práv je rozdělen do čtyř dílčích projektů.
A) Úprava Systému průmyslových práv – uživatelské požadavky a legislativní změny
– Realizace úprav Systému průmyslových práv na základě uživatelských požadavků a požadavků spojených se změnami legislativy. Projekty jsou realizo vány průběžně v pětiletém plánu tohoto záměru. S ohledem na nutnost reagovat na změny legislativy a uživatelských potřeb je záměr realizován postupně v ročním cyklu.
B) Zapojení systému umělé inteligence a strojového učení do řízení o předmětech průmyslových práv
– Záměrem je nahrazení vybraných rutinních uživatelských činností automatizovaným systémem. Příkladem takových činností je zatřiďování do Mezinárodního patentového třídění, Mezinárodní třídění obrazových prvků ochranných známek, příprava rozhodnutí v rutinních agendách apod.
C) Zapojení systému umělé inteligence a strojového učení do komunikace s interními uživateli
– Záměrem je automatizace adaptačního procesu a poskytování odborné podpory stávajícím zaměstnancům při vykonávání agend. Systém bude naplněn všemi relevantními předpisy a doporučeními. Systém umožní uživatelům podkládat dotazy týkající se vykonávání agend a dostanou relevantní odpověď bez nutnosti manuálního vyhledávání v předpisech.
D) Zajištění vydávání všech listin vydávaných ÚPV v elektronické podobě (osvědčení)
– Elektronické listiny vydávané Úřadem (osvědčení) budou vydávány i v elektronické podobě. Stávající osvědčení vydávaná na vodoznakovém papíru budou vydávána jen na vyžádání. Realizace tohoto záměru se dotkne Informačního systému duševního vlastnictví a Systému průmyslových práv.“16.25
1.2, 3.3Rozvoj technologické platformy registrů NZIS, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacityZvýšení informační kapacity a NZIS – Národního zdravotního informačního systému – a vývoj nezbytných podpůrných SW aplikací a komponent těchto registrů přinesou cílové skupině možnost využití stávajících cenných dat obsažených v NZIS. Projekt rovněž zásadně přispěje k efektivnějšímu sběru dat, lepší utilizaci informací státní správou a celkovému rozvoji systému resortních registrů NZIS jako takových. Je tím řešena nedostatečná analytická a informační podpora cílových institucí, která je dosud z registrů NZIS poskytována, a díky které není využití dat NZIS pro potřeby řízení a optimalizace systému zdravotní péče dostatečné. Bude respektovat rozvoj služeb eGovernmentu a principy otevřených dat. Cílovou skupinu v projektu Rozvoj technologické platformy NZIS tvoří zejména centrální státní úřady, krajské úřady a organizační složky státu. Součástí jsou samozřejmě zaměstnanci všech zmíněných institucí.54
1.2, 4.1Realizační etapa digitální trasformace MZVRozvoj aplikací a podpůrných systémů (EIS, DMS s přihlédnutím na digitalizaci (včetně datového zpracování scenovaných dokumentů, archivace) a chráněný přesun dokumentů mezi ústředím a zastupitelskými úřady. Migrace Datová, popř aplikační a datová) z MZV-V do nového MZV-I340
1.2, 4.2Agendový informační systém správy volebInformační systém správy voleb (ISSV) bude informačním systémem veřejné správy spojujícím v sobě online nástroje pro přístup k jednotlivým volebním agendám pro všechny zúčastněné strany.
Správcem systému bude Ministerstvo vnitra.
K informačnímu systému budou přistupovat správní úřady v roli volebních orgánů, kandidující subjekty, voliči, soudy i široká veřejnost. Každý dle svého právního postavení a rozsahu oprávnění v té které agendě.
Informační systém správy voleb zahrne následující součásti:
1. Jednotný seznam voličů – jedna celostátní databáze, vytvářená v základu automaticky z ostatních informačních systémů veřejné správy. Obce a zastupitelské úřady budou editovat jen dílčí údaje.
Zároveň bude možné zrušit místní příslušnost pro vydání voličského průkazu.
2. Registr kandidátních listin – informační systém založený na široce přístupném elektronickém podání kandidátní listiny bude plněn daty již při podávání kandidátních listin. Systém umožní též nahlížení do
spisu a zveřejňování dat ve veřejné části ISSV.
3. Registr členů okrskových volebních komisí – systém umožní volebním stranám online nominace členů komisí a starostům pomůže s organizací činnosti komisí, rozesíláním pozvánek a případně i evidencí docházky a výpočtem odměn členů komisí.
4. Nástroj ePetice – státem garantovaný portál nabídne nezávislým kandidátům za správní poplatek možnost založit si účet pro sběr podpisů voličů na podporu kandidatury. Voliči budou podporu poskytovat potvrzením elektronickou identitou. ISSV bude nástrojem administrace přípravy a organizačně technického zabezpečení voleb, nikoli nástrojem samotného hlasování. Zavedení ISSV nebude vyžadovat zásahy do způsobu přepočítávání
hlasů na mandáty v jednotlivých druzích voleb.
ISSV je připravován se záměrem co největšího využití nástrojů e-governmentu při správě voleb. Databáze, úkony, podání, publikace a další náležitosti, které bude možné při zachování integrity volebních procesů a dostupnosti realizace volebního práva převést do výlučné elektronické podoby, do ní budou převedeny.
175
1.2, 4.3Chytrá karanténa 2.0Záměr zajišťuje základní rozvoj projektu „Chytré karantény“ v následujícím období a jeho rozšíření i na další krizové stavy mimo pandemie COVID 19.45
1.2, 4.4Elektronická matrika – IS eMatrikaVybudování centrálního řešení systému elektronické matriky do budoucna zajistí významné zjednodušení výkonu matriční agendy. Centrální úložiště matričních údajů umožní jednotné řešení agendy matriky v elektronické podobě, zároveň usnadní výkon matriční činnosti z pohledu občana, kdy v maximální možné míře omezí výkon matriční činnosti vázaný na místní příslušnost. Současně dojde k optimalizaci výkonu matriční agendy a automatizaci plnění informační povinnosti matrik vůči IS VS a vůči orgánům státní správy. Řešení napomůže k vytvoření centrální databáze matričních událostí/ matričních skutečností, do které budou mít přístup všechny matriční úřady i zastupitelské úřady, IS současně umožní monitorování výkonu agendy matrik.120
Elektronická matrika – IS eMatrikaVybudování centrálního řešení systému elektronické matriky do budoucna zajistí významné zjednodušení výkonu matriční agendy. Centrální úložiště matričních údajů umožní jednotné řešení agendy matriky v elektronické podobě, zároveň usnadní výkon matriční činnosti z pohledu občana, kdy v maximální možné míře omezí výkon matriční činnosti vázaný na místní příslušnost. Současně dojde k optimalizaci výkonu matriční agendy a automatizaci plnění informační povinnosti matrik vůči IS VS a vůči orgánům státní správy. Řešení napomůže k vytvoření centrální databáze matričních událostí/ matričních skutečností, do které budou mít přístup všechny matriční úřady i zastupitelské úřady, IS současně umožní monitorování výkonu agendy matrik.120
1.2, 4.5Agendový integrovaný cizinecký agendový systém (ICAS)Úsilí směřuje ke strategickému cíli, kterým je vývoj a realizace nového či reformované ho integrovaného cizineckého administrativního systému (ICAS), který by vyhovoval potřebám OAMP. Jeho spuštění bychom rádi naplánovali v horizontu čtyř let.
OAMP chce novým ICAS reformovat komunikaci úřadu s klientem a snížit administrativní zátěž plně v souladu s probíhajícími státními reformami dle Národního programu reforem, konkrétně pak např. kapitoly eGorenmentu, Digitální agenda a ČR, Snižování administrativní zátěže a dalšími.
Od nového informačního systému tedy očekáváme:
– Sloučení dnes používaných informačních systémů do jednoho.
– Vyšší míru elektronizace, provázanosti s dalšími informačními systémy státní správy a využívání nových komunikačních nástrojů směrem ke klientovi.
– Zjednodušení managementu správního řízení a evidence na úseku povolování pobytu cizince na území v rámci
o povolení k pobytu nad 90 dnů
o povolení zaměstnanecké karty
o povolení k přechodnému pobytu
o povolení k trvalému pobytu
o evidenčních úkonů a plnění povinností cizincem
– Snížení administrativní zátěže úředníka i klienta úřadu.
– Zpřístupnění nového komunikačního kanálu klientům úřadu.
– Zautomatizování procesů efektivním propojením informačních systémů státní správy.
– Zkrácení délky správního řízení.
– Eliminování počtu úkonů úředníka a potřebných návštěv úřadu klientem.
– Zefektivnění sdílení a využívání informací mezi úřady a institucemi pro zvýšení bezpečnosti výkonu agendy.
Realizace celého projektu by měla probíhat v níže uvedených 3 fázích, kdy fáze 1 by měla být realizována v roce 2019 a její financování by mělo být zajištěno podporou Evropské komise. Fázi 2 pak plánujeme zahájit v roce 2020, a to pravděpodobně i za použití prostředků z národního rozpočtu (spolufinancování či plné financování). Ve 3 fázi pak již půjde o samotný vývoj nového systému na základě zadávací dokumentace.
1. fáze – Precizně a kvalitně provedená analýza proveditelnosti; výsledkem budou navržené prototypy architektury
2. fáze – Zadávací dokumentace nového integrovaného systému dle zvoleného prototypu architektury
3. fáze – Samotná realizace a vytvoření ICAS.
380
Agendový integrovaný cizinecký agendový systém (ICAS)Úsilí směřuje ke strategickému cíli, kterým je vývoj a realizace nového či reformovaného integrovaného cizineckého administrativního systému (ICAS), který by vyhovoval potřebám OAMP. Jeho spuštění bychom rádi naplánovali v horizontu čtyř let.
1.2, 4.6 Rezortní informační systém KHS MZČR Agregovat a integrovat data spravovaná a sdružovaná státní správou ve zdravotnictví, hygienické službě a umožnit sdílení všemi zainteresovanými subjekty. Vybrané údaje veřejně zpřístupnit v podobě otevřených dat. Propojit agendové informační systémy hygienické služby. 55
1.2, 4.7 Digitalizace a optimalizace systému zdravotní péče o pacienty se vzácnými chorobami 1. Vybudování koordinačního zázemí pro problematiku VO
2. Vytvoření webového portálu a jednotné digitální (virtuální) platformy prezentující informace o všech aktivitách v oblasti VO v ČR (all-in-one) a s ní souvisejícího online informačních a komunikačních služeb (specializovaný helpdesk)
3. Standardizace datových struktur VO, propojení dat s Evropskými registry VO a s nemocničními informačními systémy center ERN (pilotně pro NIS VFN)
4. Získání přehledu o prevalenci a demografických charakteristikách jednotlivých skupin VO
5. Získání informací o kvalitativních charakteristikách péče o pacienty s VO
6. Definice závazných standardů péče o pacienty s VO v souladu s evropskými doporučeními
7. Identifikace slabých míst a potřebných změn v systému péče o pacienty s VO na základě porovnání výstupů z analýzy péče (body 4,5) s optimálním stavem (bod 6)
8. Zajištění podmínek (legislativních, organizačních, finančních) pro realizaci potřebných změn
9. Realizace změn potřebných pro implementaci evropských standardů péče pro jednotlivé skupiny VO a integraci ERN center do systému zdravotní péče v ČR
10. Podpora zapojení pacientských organizací do koordinace sociální péče a samosběru relevantních dat do specializovaných databází a registrů“8
1.2, 4.8SIS_0_Jednotný metainformační systém státní statistické služby, ČSÚZajištěná služba – provoz společného metainformačního systému pro sběr, ukládání, zpracování, přenos a publikování statistických dat pro potřeby orgánů státní statistické služby. Uvedený záměr vytváří oporu konceptu dalších předložených záměrů ČSÚ, a to zejména „Unifikované vstupní rozhraní“ pro přebírání údajů z informačních systémů ekonomických subjektů či „Portál pro povinné poskytování (předání) dat“ pro sběr dat prostřednictvím jednoho sběrného místa.
Hlavní aktivity – aplikování jednotné metodické koncepce v rámci procesu statistických zjišťování, zejména při vytváření metadatových popisů vstupních i výstupních statistických dat; modernizace metainformačního systému, který slouží k uložení potřebných statistických proměnných, klasifikací a číselníků, definic kontrol vstupních dat, definic okruhu zpravodajských jednotek, definic postupů při zpracování a ukládání statistických dat pro potřeby jejich přenosu a publikování; sjednocení formy statistických formulářů a způsobu sběru dat od respondentů; vytvoření rozhraní pro externí uživatele; vytvoření rozhraní pro navazující aplikace, vytvoření HelpDesku pro orgány státní statistické služby, jehož prostřednictvím bude řízena komunikace s ČSÚ v průběhu přípravy resortních statistických formulářů a výstupů z těchto zjišťování.
Hlavní přínos – zajištění jednotné koncepce metodických postupů k vytváření metadatových popisů statistických dat, centralizace přípravy a sjednocení formy statistických formulářů a způsobu předávání statistických dat, jejichž předpokladem je usnadnění plnění povinnosti státní statistické služby zpravodajským jednotkám a zefektivnění výkonu státní statistické služby.
50
1.2, 4.9ARES 2.0Zásadní modernizace IS Administrativní Registr Ekonomických Subjektů90
1.2, 4.10Hygienické registryRozvoj hygienických registrů s ošetřením požadavků GDPR, kybernetické bezpečnosti, integrace do e-governmentu, presentace v GIS veřejnosti.35
1.2, 5.1[P] Program – Naplnění požadavků zákona 365 a ZoPD v oblastech informační koncepceTento záměr představuje souhrn všech interních a konzultačních projektů, kterými jednotlivé OVS uvedou své lokální koncepce do souladu s IKČR. Vzhledem k transformačnímu charakteru cílů, principů a zásad IKČR nebude naplánování proveditelných změn úřadů snadné a vyžádá si značné množství kvalifikovaných zdrojů uvnitř OVS, v kompetenčních centrech nebo v externích poradenských společnostech.
Koordinace úsilí OVS je na zodpovědnosti MV.
120
1.2, 5.2Registr strategií, koncepcí a záměrů (projektů) eGovernment, Národní investiční plánZáměr zahrnuje tvorbu registru s trategií a koncepcí záměrů s vazbou na problematiku digitalizace. Bude obsahovat rozpad strategií a koncepcí do jednotlivých cílů a registr záměrů/projektů eGovernment s vazbami projektů na uvedené cíle (včetně podchycení synergií, kde jeden projekt plní cíle různých stragegií). Optimální technické řešení by mělo zahrnovat možnost importu OHA formulářů (PDF-XML), dávkové aktualizace přes MS Excel a pomocí webových/restových služeb z aplikací na správu projektových portfolií a NAP/Národního repoziory EA. Určitým základním prototypem může být katalog záměrů Digitálního Česka. Systém bude sloužit také pro kontrolu využívání sdílených služeb eGovernmentu. Bude prověřena možnost a efektivnost využití IS SEP MV.15
IDInvestice / reformaNázev / popis investice nebo reformyCekové náklady reformy / investice (mln CZK)
1.3 , 1.1Vybudování vysokorychlostního připojení k internetu pro školyEK ukládá svým ČS zajistit vysokorychlostní připojení škol. Provedená analýze ukázala, že nejhorší situace v připojení k internetu (tj. vnější konektivita) je u základních a středních škol. Podpora bude směrovat na připojení škol k vysokorychlostnímu internetu, které se nacházejí v bílém adresním místě. Pro školy vysokorychlostní přístup k internetu má neustále rostoucí význam. Zřízení gigabitové přípojky pro školy je přitom jedním z cílů EU.400
1.3 , 1.2Vybudování vysokorychlostního připojení k internetu pro školyNásledně bude pro školy uplatněn institut neodvolatelného práva na užívání (IRU – Idenfeasible Rights of Use)400
1.3 , 2.1Připojování domácností a malých a středních podniků k sítí VHCNV České republice je cca 1 633 740 bytů (tj. 34 % všech bytů) bez vysokorychlostního připojení k internetu. Budování VHCN přípojky do těchto bytů zvýší připravenost domácností na vzrůstající nároky na datové služby. Pro digitalizaci ekonomiky a zvýšení produktivity práce je nutné zajistit dostatečnou konektivitu také pro podnikatele. Ta především u malých a středních podniků, které tvoří kolem 40 % HDP, stále často není zajištěna. Investice v řádu desetitisíců Kč na vybudování optické přípojky je přitom pro mnoho těchto firem problematická. Dotace by pokryla náklady na vybudování velkoobchodně dostupných VHCN přípojek do domácností a sídel/provozoven malých a středních podniků, které se nacházejí v bílém adresním místě.1500
1.3 , 3.1Vybudování vysokorychlostního připojení pro další socioekonomické aktéry (SEA)EK ukládá svým ČS zajistit vysokorychlostní připojení všech socioekonomických aktérů (tj. zdravotních objektů, objektů státní správy a územní samosprávy). V současnosti se vyhodnocuje situace s vysokorychlostním připojením u těchto aktérů.Podpora bude směrovat na připojení socioekonomických aktérů, kteří se nacházejí v bílém adresním místě..400
1.3 , 3.2Vybudování vysokorychlostního připojení pro další socioekonomické aktéry (SEA)Následně bude pro školy uplatněn institut neodvolatelného práva na užívání (IRU – Idenfeasible Rights of Use)400
1.3 , 4.1Vybudování vysokokapacitních přípojných sítí do obcí ČRV současnosti zhruba 893 obcí České republiky není připojeno vysokokapacitní přípojní sítí k internetu. Dostupnost vysokokapacitní konektivity podpoří rozvoj pevné a mobilní vysokorychlostní komunikace na území těchto obcí.1900
IDInvestice/reformaNázev/popis investice nebo reformyCelkové náklady reformy/ investice (mil. CZK)
1.4, 1.1Koordinace digitální transformace ekonomiky zasažené koronavirovou krizí, přenos nejlepší praxe a know-how – řídící aktivita digitální transformacePlatforma pro automatizaci post-COVID-19 – výbor pro digitální transformaci, koordinace strategických technologií a RIS3150
1.4, 1.2Koordinace digitální transformace ekonomiky zasažené koronavirovou krizí, přenos nejlepší praxe a know-how – řídící aktivita digitální transformaceDemonstrativní projekty rozvoje aplikací pro města a průmyslové oblasti (např. 5G)500
1.4, 1.3Koordinace digitální transformace ekonomiky zasažené koronavirovou krizí, přenos nejlepší praxe a know-how – řídící aktivita digitální transformacePřenos nejlepší praxe a know-how digitální transformace a monitoring socio-ekonomických dopadů krize (vznik Samuel Niemann Institute)170
1.4, 1.4Koordinace digitální transformace ekonomiky zasažené koronavirovou krizí, přenos nejlepší praxe a know-how – řídící aktivita digitální transformaceEU projekt pro financování digitalizace SME pro překonání krize225
1.4, 1.5Koordinace digitální transformace ekonomiky zasažené koronavirovou krizí, přenos nejlepší praxe a know-how – řídící aktivita digitální transformaceBoj s COVID fake news (European Digital Media Observatory Hub)30
1.4, 2.1Ucelená podpora investic a rozvoje inovativních firem, start-upů, projektů a nových technologiíRozvoj pre/seedových investic, investic do strategických technologií a univerzitních spin-off fondů v rámci Evropských center excelence (vč. projektu Creators fund)1000
1.4, 2.2Ucelená podpora investic a rozvoje inovativních firem, start-upů, projektů a nových technologiíProgramy Czech Rise-Up800
1.4, 2.3Ucelená podpora investic a rozvoje inovativních firem, start-upů, projektů a nových technologiíVznik sandboxů v regulovaných odvětvích v souladu s EU prioritami150
1.4, 2.4Ucelená podpora investic a rozvoje inovativních firem, start-upů, projektů a nových technologiíPodpora podnikavosti, podnikání a inovativních firem po COVID-19150
1.4, 2.5Ucelená podpora investic a rozvoje inovativních firem, start-upů, projektů a nových technologiíInternacionalizace start-ups215
1.4, 2.6Ucelená podpora investic a rozvoje inovativních firem, start-upů, projektů a nových technologiíTechnologická inkubace a scouting200
1.4, 3.1Podpora strategických odvětvíPodpora VVI v zasažených strategických odvětvích – letecký průmysl1200
1.4, 3.2Podpora strategických odvětvíPodpora resilientních strategických technologií pro překonávání krizí210
IDInvestice/reformaNázev/popis investice nebo reformyCelkové náklady reformy/ investice (mil. CZK)
1.5, 1.1Vytvoření infrastruktury pro digitální transformaciEvropská a národní centra digitálních inovací (e/DIH)200
1.5, 1.2Vytvoření infrastruktury pro digitální transformaciEvropská centra excelence200
1.5, 1.3Vytvoření infrastruktury pro digitální transformaciEvropská referenční testovací centra200
1.5, 1.4Programy přímé podpory digitální transformace podnikůProgramy digitální transformace výrobních I nevýrobních podniků a zvýšení odolnosti (vč. např. kybernetické bezpečnosti)1000
IDInvesti ce/reformaNázev/popis investice nebo reformyCelkové náklady reformy/ investice (mil. CZK)
1.6, 1.1Zvyšování odbornosti a síťování v kulturním a kreativním sektoruBalíček na podporu akcí pro studenty i profesionály a idividuální stipendia. Cílem je propojení kulturních a kreativních profesionálů, VŠ, kulturních institucí a firem (obecně veřejného a soukromého sektoru). Součástí je i „akademie“ ke vzdělávání manažerů kulturních organizací a úředníků – zvyšování jejich kapacit, rozvoj strategického myšlení, plánování, zvyšování finanční udržitelnosti kulturních organizací105
1.6, 1.2Financování předprojektové a projektové přípravy kulturních a kreativních projektůPersonální náklady na přípravu projektů v kultuře. Cílem je úspěšnější čerpání z dotačních programů a tvorba plánů udržitelnosti. Zásadním problémem projektů v kultuře je neexistující financování prvnotní fáze přípravy projektu (mapování potřeby, příprava projektu, nastavení udržitelnosti). Z toho důvodu chybí dostatek kvalitně připravených projektů pro čerpání peněz ze strukturálních fondů EU.75
1.6, 1.3Vznik komunikační platformy v oblasti kulturního a kreativního průmysluIntegrace informací o KKP (možnostech podpory atp.) je zásadně poptávaná zbytkem státní správy. Opatření souvisí s kreativními vouchery, jelikož zahrnuje tvorbu kreativní galerie a systému pro jejich administraci. Jde ale nad rámec a integruje komunikaci do jednoho místa (poptáváno CzechInvestem). Předpokládá se využití webu kreativnicesko.cz20
1.6, 1.4Kreativní voucheryrestart kreativního sektoru skrze propojení SME a kreativců – Kreativní vouchery jsou protějšek voucherů inovačních, ale zaměřené na měkké inovace (např. design webu, produktů a služeb, grafický design, práce s filmem a textem nebo marketingové strategie). Jedná se o příspěvek až do výše 85 % nákladů, maximálně však 150 000 Kč, pro SME na spolupráci s kreativními profesionály. Minimální hodnota zakázky musí být alespoň 50 000 Kč bez DPH. Z podaných žádostí se náhodně losuje, vylosované žádosti se formálně prověří a nevhodné nahradí dalším losováním. Následně si firmy z kreativní galerie vyberou kreativní firmy nebo jednotlivce a uskuteční projekt, který je na konci proplacen. Výhodou kreativních voucherů jsou nízké administrativní náklady pro stát, jelikož nezprostředkovává obchodní zakázky přímo.610
1.6, 1.5Mapování KKP na národní úrovniChybí data, o které se opírá veškerá podpora v zahraničí. Kódy NACE jsou nespolehlivé, Satelitní účet kultury zahrnuje jen některé oblasti KKP + nutné připravit metodiku pro státní úroveň20
1.6, 1.6Transformace Státního fondu kinematografie na Fond AudiovizeMnoho odvětví kreativní ekonomiky má velký potenciál pro hospodářský růst a stejné potřeby jako kinematografie (TV, gaming). Rozšíření působnosti fondu a navýšení jeho prostředků je jedním z nejefektivnějších způsobů jejich rozvoje30
1.6, 1.7Restrukturalizace projektové kancelářezahrnuje nákup technologií a školení zaměstnanců20
1.6, 1.8Vznik oddělení kulturních a kreativních odvětvízahrnuje nákup technologií a školení zaměstnanců50
1.6, 1.9Vznik analytického oddělenízahrnuje nákup technologií a školení zaměstnanců50
1.6, 1.10Digitalizace grantového systémuzahrnuje nákup technologií a školení zaměstnanců20
IDInvestice/reformaNázev/popis investice nebo reformyCelkové náklady reformy/ investice (mil. CZK)
1.7, 1.1Zavedení rekodifikace stavebního práva do praxeJednorázové náklady na implementaci rekodifikace2925
1.7, 1.2Zavedení rekodifikace stavebního práva do praxeVytvoření Agendového informačního systému400
1.7, 1.3Zavedení rekodifikace stavebního práva do praxePosílení výpočetní techniky úředníků při výkonu stavební agendy149.67
1.7, 1.4Zavedení rekodifikace stavebního práva do praxePlné využití přínosů digitalizace stavebního řízení200
1.7, 2.1Podmínky širší digitalizace veřejné správyPosílení centrálních komunikačních komponent pro gigabitovou konektivitu1000
1.7, 2.2Podmínky širší digitalizace veřejné správyVybudování gigabitové konektivity pro orgány veřejné moci795
1.7, 3.1Školení a technická pomocStudie proveditelnosti, analýzy a evaluace, platformy pro spolupráci, školení, semináře, konference80

Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

IDInvestice/reformaNázev/popis investice nebo reformyCelkové náklady reformy/ investice (mil. CZK)
2.1, 1.1Nové technologie a digitalizace na silniční a železniční infrastruktuřeSilniční telematika – investice, Výstavba ERTMS na železniční síti DOZ na železniční síti, Detekční systém liniové ochrany součástí a zařízení železniční dopravní cesty, Vznik a rozvoj digitálních technických map (DTM) a mapování technické infrastruktury, Výzkum a vývoj v dopravě4034
2.1, 1.2Alternativní paliva, elektrizaceElektrizace železničních tratí, Zvýšení trakčního výkonu. Změna trakční soustavy na AC 25kV, 50Hz3390
2.1, 1.3Zlepšení životního prostředí (podpora železniční a vodní dopravy)Modernizace železniční sítě TEN-T, Modernizace železniční mimo síť TEN-T, Pozemní objekty (vybraná síť TEN-T), Pozemní objekty (mimo síť TEN-T), Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě10600
2.1, 1.4Zlepšení životního prostředí – silniční obchvaty, zvýšení pravidelnosti provozuProtihluková opatření na silniční síti545
2.1, 1.5Infrastruktura MHD v elektrické trakci, obnova železničních vozidel pro regionální dopravu a zařízení pro kombinovanou dopravuNové elektrické a akutrolejové jednotky pro regionální železniční dopravu, Infrastruktura MHD v elektrické trakci, Podpora zařízení pro kmbinovanou dopravu12921
2.1, 1.6Bezpečnost (železniční přejezdy, mosty, tunely)Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech, Rekonstrukce železničních mostů, Rekonstrukce železničních tunelů4595
IDInvestice/reformaNázev/popis investice nebo reformyCelkové náklady reformy/ investice (mil. CZK)
2.2, 1.1Realizace energeticky úsporných opatření při rekonstrukci státních budov3500
2.2, 1.2Realizace energeticky úsporných opatření při rekonstrukci systémů veřejného osvětlení2500
IDInvestice/reformaCelkové náklady reformy/ investice (mil. CZK)
2.3, 1.1Výstavba nových OZE včetně akumulace (FVE, VtE, bioplyn, biomasa, geotermální energie atd.)3660
2.3, 1.2Teplárenství – zdroj i distribuce tepla4000
IDInvestice/reformaNázev/popis investice nebo reformyCelkové náklady reformy/ investice (mil. CZK)
2.4, 1.1Budování infrastrukturyBudování veřejné infrastruktury1200
2.4, 1.2Budování infrastrukturyBudování infrastruktury pro veřejnou dopravu (Praha)*1200
2.4, 1.3Budování infrastrukturyBudování neveřejné infrastruktury300
2.4, 1.4Budování infrastrukturyBudování dobíjecích stanic pro obytné budovy1800
2.4, 1.5Budování infrastrukturyBudování dobíjecí infrastruktury územními samosprávnými celky (kromě Prahy) a jimi zřízenými organizacemi**250
2.4,2.1Podpora nákupu vozidelVozidla (el, H2, CNG/LNG) pro podnikatelské subjekty včetně E-cargokol610
2.4, 2.2Podpora nákupu vozidelVozidla (el, H2, CNG) pro obce, kraje, státní správu600
2.4, 2.3Podpora nákupu vozidelVozidla (elektrobusy a hybridní autobusy) pro veřejnou hromadnou dopravu v Hlavním městě Praha1700
2.4, 2.4Podpora nákupu vozidelŽelezniční (kolejová) vozidla na alternativní pohon3000
2.4, 2.5Podpora nákupu vozidelŘíční plavidla na alternativní pohon300
2.4, 3.1Investiční podpora výroby bioCNGPodpora úpravy případně výstavby biometanové stanice100
IDInvestice/ ReformaNázev/popis investice nebo reformyCelkové náklady reformy/ investice (mil. CZK)
2.5.2001Nová zelená úsporámRenovace a revitalizace budov pro energetickou úsporu, OZE a adaptace na změnu klimatu vč. hospodaření s vodou10 000
2.5.2002Kotlíkové dotaceVýměna stacionárních zdrojů znečišťování9 000
IDInvestice/reformaNázev/popis investice nebo reformyCelkové náklady reformy/ investice (mil. CZK)
2.6, 1.1Protipovodňová ochranaZvýšení míry ochrany před povodněmi, zvýšení bezpečnosti vodního díla při povodních, projektové dokumentace, retenční objem, hráz/ochranná hráz, rekonstruovaný úsek ráze, úprava/stabilizace toku, ochranná hráz/zeď,2530
2.6, 1.2Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržíchVýrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří vodní režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích.1850
2.6, 1.3ZávlahyPodpora obnovy a budování závlahového detailu (tj. koncových částí závlahových systémů), modernizace závlahových zařízení a zefektivnění provozu stávajících závlahových soustav.780
2.6, 1.4Provádění pozemkových úprav směřujících ke stabilizaci krajinyRealizace prvků Plánů společných zařízení, které povedou k zajištění udržitelné krajiny v kontextu klimatické změny s pozitivním vlivem na vodní režim krajiny, biodiverzitu a zlepšení krajinných a přírodních struktur.1000
2.6, 1.5Zlepšování stavu lesních ekosystémůZajištění plnění klimatických, vodohospodářských, ekologických a celospolečenských funkcí lesa. Trvalé udržení stabilních lesních ekosystémů a retence vody v lesích prostřednictvím tohoto opatření má každoročně silný dopad na obyvatelstvo ČR, na kvalitu života a zásadní dopad na kvalitu životního prostředí.8540
2.6, 1.6Zadržování vody v leseZvýšení kapacity vodní akumulace v lesích a retenční schopnosti lesů. Trvalé udržení stabilních lesních ekosystémů a retence vody v lesích prostřednictvím tohoto opatření má každoročně silný dopad na obyvatelstvo ČR, na kvalitu života a zásadní dopad na kvalitu životního prostředí.300
IDInvestice/ reformaNázev/popis investice nebo reformyCelkové náklady reformy/ investice (mil. CZK)
2.7, 1.1Odpady – infrastrukturaBudování odpadové – recyklační infrastruktury3455
2.7, 1.2Podpora využití druhotných surovinZvyšování podílu recyklátů ve výrobcích277
2.7, 1.3Podpora inovativních a nízkouhlíkových materiálůProvedení environ. zkoušek k ověření vlastností a možnosti recyklace128
2.7, 1.4Úspora vody v průmysluProgr am podpory na úsporu vody1140
IDInvestice/ reformaNázev/popis investice nebo reformyCelkové náklady reformy/ investice (mil. CZK)
2.8, 1.1Mimořádné odpisyUmožnit zrychlené daňové odepsání vybraného hmotného majetku, čímž se uvolní finanční prostředky pro řešení krizové situace, zároveň se podpoří zájem o nové investice20

Vzdělávání a trh práce

IDInvestice/reformaNázev/popis investice nebo reformyCelkové náklady reformy/ investice (mil. CZK)
3.1, 1.1Digitalizace vnitřních procesů, obsahů a forem vzděláváníDigitalizace stávajících obsahů a forem vzdělávání500
3.1, 1.2Digitalizace vnitřních procesů, obsahů a forem vzděláváníDigitální a informační gramotnost spolu s kritickým myšlením žáků a studentů950
3.1, 1.3Digitalizace vnitřních procesů, obsahů a forem vzděláváníFond mobilních digitálních zařízení pro žáky ze sociálně slabých rodina a digitalizace základních a středních škol4050
IDInvestice/reformaNázev/popis investice nebo reformyCelkové náklady reformy/ investice (mil. CZK)
3.2, 1.1Podpora vysokoškolského vzdělávání reagující na potřeby společnosti a trhu prácePosílení kapacit vysokých škol pro výuku online, vzdělávání v rychle se rozvíjejících odvětvích a pro up-skilling a re-skilling3500
3.2, 2.1Modernizace a rozšíření kapacit vysokých školInvestice do rozvoje vybraných klíčových akademických pracovišť – dobudování a rozvoj kampusů7160
3.2, 3.1Podmínky pro další vzděláváníZlepšení podmínek pro další vzdělávání a celoživotní učení v provazbě na podporu celoživotního vzdělávání a učení, a kapacity škol pro re-skilling a up-skilling pro transformaci ekonomiky900
IDInvestice/ reformaNázev/popis investice nebo reformyCekové náklady reformy/investice (mln CZK)
3.3Rozvoj politiky zaměstnanostiPodpora opatření v oblasti zaměstnanosti, zejména rekvalifikace, vzdělávání, opatření v souvislosti s nástupem práce 4.0.
Podpora podnikového vzdělávání – rozvoj a znalostí digitálních technologií, zejména v malých a středních podnicích. Opora v CSR 2020.
3000
3.3Budování kapacit předškolních zařízeníPodpora poskytovatelů, aby nedošlo k ukončení poskytování služeb, což by mělo za následek znemožnění uplatnění rodičů malých dětí na trhu práce. Dále bude nutné podpořit rozšiřování kapacit pro nové jesle, ať už výstavbou či rekonstrukcí budov.3000

Instituce, regulace a podpora podnikání v reakci na Covid

IDInvestice / reformaCekové náklady reformy / investice (mln CZK)
4.1 , 1.1Podpora přípravy projektů – konvenčně financovaných1870
4.1 , 1.2Podpora přípravy PPP projektů550
4.1 , 2.1Centrální koordinační jednotka pro podporu veřejného investování67
4.1 , 2.2Analytický software pro podporu rozhodování11
4.1 , 2.3Evaluace2
IDInvestice/reformaNázev/popis investice nebo reformyCelkové náklady reformy/ investice (mil. CZK)
4.2, 1.1Mobilní pracovní staniceVybavení justičního personálu zařízením umožňujícím vzdálený přístup k justiční síti554
4.2, 1.2Posílení infrastruktury pro digitální pracovištěKapacita datové sítě vč. firewallů, servery a datová úložiště vč. proxy a licencí, virtualizační platforma120
4.2, 1.3VideokonferenceVybavení soudních či jednacích síní, které umožňuje vzdálenou komunikaci a nahrávání soudních jednání40
4.2, 2.1Digitální transformaceProvedení datové analýzy, vytvoření datového skladu a rejstříků110
4.2, 2.2Web justiceVytvoření webového portálu vč. elektronické podatelny a formulářů podání20
4.2, 2.3Audiozáznamy ze soudních jednáníÚprava soudních síní a jejich vybavení audiotechnikou umožňující nahrávání soudního jednání300
IDInvestice/reformaNázev/popis investice nebo reformyCelkové náklady reformy/ investice (mil. CZK)
4.3Zabezpečení spolehlivého a bezpečného ukládání archiváliíVýstavba 4. bloku archivního areálu s digitálním i analogovým úložištěm v Praze1300
IDInvestice/reformaNázev/popis investice nebo reformyCelkové náklady reformy/ investice (mil. CZK)
4.4, 1.1Daňová zpráva „zpětně“Prostřednictvím integrovaného stabilizátoru zlepšit daňovou neutralitu daňového systému, zamezit předanění v důsledku výkyvů hospodářského cyklu, posílit systémově poplatníky při náhlém a krátkodobém snížení jejich výkonu.30 000

Výzkum, vývoj a inovace

5.1Rozpočet v mil. Kč2020202120222023202420252026CELKEM
Podprogram č. 1 „systémová podpora prioritních oblastí“005005005005005002 500
Podprogram č. 2 „virologie/infekční onemocnění“005005005005005002 500
5.2
IDNázev/popis investice nebo reformyCelkové náklady reformy/ investice (mil. CZK)
1Podpora výzkumu a vývoje v podnicích podle RIS3 strategie
Podpora projektů výzkumu a vývoje v podnicích, včetně spolupráce s výzkumnými organizacemi. Výsledky podpořených projektů musejí být určeny k okamžitému uplatnění na trhu ve formě nových produktů, technologií či služeb. U projektů je posuzována novost řešení ve srovnání se zahraničním stavem poznání. V rámci podpory je zahrnuta také ochrana duševního vlastnictví.
4 650
2Podpora zavádění inovací do podnikové praxe
Podpora projektů na zavedení inovací v SMEs v souladu s definovanými standardy Průmyslu 4.0, digitalizací a klíčovými trendy perspektivních odvětví. Projekty využívající know how výzkumné organizace budou bodově zvýhodněny, což pomůže transferu znalostí z veřejné do soukromé sféry. Podpořené projekty musejí mít prokazatelný ekonomický přínos pro podnik.
1 000
3Podpora spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje (v souladu s RIS3 strategií)
Podpora projektů výzkumu, vývoje a inovací výzkumných organizací s podniky, jejichž minimální počet (včetně minimálního počtu SME`s) je určen poskytovatelem. Předpokládá se mimo jiné vznik velkých komplexních aplikačně orientovaných center NCK s mezinárodním přesahem, která budou mít potenciál ke vzniku přelomových inovací, a budou postaveny na excelentních týmech.
1 500
4Podpora výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí
Podpora projektů výzkumu, vývoje a inovací v souladu s aktualizovanou Státní politikou životního prostředí (dále SPŽP). Ke zkvalitnění ochrany životního prostředí v ČR a k naplnění závazků, které na sebe v této oblasti Česká republika vzala v rámci Evropské unie a mezinárodními úmluvami, se aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace zaměří na prioritní tematické oblasti SPŽP, tedy ochranu a udržitelné využívání přírodních zdrojů, ochranu klimatu a zlepšení kvality ovzduší, zlepšení nakládání s odpady a jejich využívání, ochranu přírody a krajiny a bezpečné a resilientní prostředí, zahrnující předcházení a snižování následků přírodních a antropogenních nebezpečí.
200
5Podpora výzkumu a vývoje v oblasti dopravy
Podpora projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblastech vymezených NP VaVaI, která stanovuje šest specifických cílů představujících hlavní témata dopravního výzkumu, vývoje a inovací. Těmito tématy jsou udržitelná doprava, interoperabilní doprava, bezpečná doprava, ekonomická doprava, inteligentní doprava a prostorová data v dopravě. Program reaguje na potřeby dopravního sektoru a v širším kontextu na související společenskoekonomické potřeby.
150

Zdraví a odolnost obyvatel

IDNázev/popis investice nebo reformyCelkové náklady reformy/ investice (mil. CZK)
6.1, 1.1Rozvojové investice resortu zdravotnictví na území hl. města Prahy jakožto centra superspecializované péče3000
6.1, 1.2Vybudování národního informačního systému pro monitoring stávajících a plánování potřebných personálních kapacit na celostátní, regionální i místní úrovni10
6.1, 1.3Zlepšení organizace a průchodnosti postgraduálního vzdělávání zdravotnických pracovníků50
6.1, 1.4Zlepšení infrastruktury pro zajištění specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků – simulační centrum1600
6.1, 1.5Zvýšení digitální gramotnosti pracovníků ve zdravotnictví – IT vzdělávání300
IDInvestice/reformaCelkové náklady reformy/ investice (mil. CZK)
6.2, 1.1Vybudování národních onkologických center7100
6.2, 1.2Podpora a zvyšování kvality preventivních screeningových programů400
6.2, 1.3Vytvoření národního centra pro studium nádorových onemocnění2500