Původní vize

Vize sepsaná 27.02.2017

Hlídač státu z.ú.
Transparentní účet 2701199023/2010.

Hlídač státu, z.ú. (dříve obecně prospěšná společnost)

Hlídáme je, protože si to zaslouží!

Naším cílem je transparentní státní správa. Hlídáme, zda politici zacházejí s veřejnými penězi správně.

Jsme nezisková organizace, jejíž cílem je udělat státní správu zcela transparentní. Hlídač státu je webová platforma, kde na jednom místě kontrolujeme, analyzujeme a propojujeme smlouvy z registru smluv, veřejné zakázky, dotace, sponzory politických stran i politiky samotné.

Dlouhodobé vize, cíle a plán činnosti pro roky 2017- 2021

Vize v pěti bodech

Za prvních 18 měsíců existence jsme se stali respektovanou nezávislou autoritou v oblastech transparentnosti státu, využívání otevřených dat a elektronizace státu. Současně si klademe za cíl být jedním z aktivních subjektů v ČR podporující skutečné proti-korupční aktivity v maximálně konkrétní a důsledné formě.

Nechceme pouze kritizovat, aktivně pomáháme státní správě a úředníkům s elektronizací státu, zprostředkováváme zahraniční zkušenosti a trendy, pomáháme nastavit základní principy digitalizace služeb a procesů státu.

Chceme se soustředit na tyto oblasti a činnosti:

  • Vývoj a provoz nástrojů a služeb umožňujících veřejnosti kontrolu nad efektivností výdajů státu a samosprávy.
  • Zvyšování otevřenosti státu, podpora využívání otevřených dat občany a firmami.
  • Konzultační, publikační a osvětová/edukační činnost v oblastech open data, elektronizace státní správy (e-gov) a zefektivňování státní správy, jak směrem ke státu, tak k veřejnosti.
  • Podpora transparentního prostředí a mapování efektivního nakládání s veřejnými prostředky ve státní správě a samosprávě s důrazem na informování právě těch, kterých se to týká.
  • Finanční a nefinanční podpora projektů mající obdobné cíle či podporující vizi nadace.

Kdo tvoří Hlídače státu

Založení

V první polovině 2017 byla obsazena správní rada a formálně Nadace založena.

Ředitel: Michal Bláha

Správní rada: Jiří Hlavenka, Martin Jaroš, Michal Truban, Dan Pribáň, Ondřej Urban.

Financování

Činnost nadace přirozeně přímo úměrně závisí na úspěšnosti financování.

Hlavní zdroje financování:

  • Velcí individuální soukromí dárci
  • Firmy v rámci své vize společenské zodpovědnosti
  • Menší individuální dárci formou crowdfundingu a pravidelných měsíčních příspěvků
  • Institucionální zdroje (nadace, fondy, EU)
  • Ostatní příjmy z publikační a konzultační činnosti

Velcí dárci

Kampaň na velké dárce probíhají permanentně, osobním kontaktem a s využitím osobních doporučení. Oslovováni jsou lidé z podnikatelského prostředí, kteří podporují funkční, otevřený a efektivní stát. Ať pro své podnikání či pro ně osobně je funkční stát důležitý.

Firmy v rámci společenské zodpovědnosti

Především větší a zahraniční firmy potřebují pro své podnikání stabilní prostředí a výkonný stát. Roční finanční příspěvek na provoz nadace může být jejich formou participace na zlepšování podnikatelského prostředí v zemi, kde aktivně působí.

Crowdfunding a menší dárci

Cílem je oslovit mladší a střední věkovou kategorii se středním a vyšším příjmem formou online crowdfundingu s možností jednorázového a především pravidelného měsíčního příspěvku. V různých formách (HitHit.cz, mobilní aplikace, pravidelná měsíční platba) by mělo jít o trvalý způsob financování.

Instituciální zdroje

Přihlášení se – obvykle na projektové bázi – pro získání prostředků z evropský a světových nadací podporující demokratizaci státu, otevírání státu a další.

Projekty, činnosti

Uvedené projekty a činnosti mají za cíl podpořit základní vize Nadace a jejich efektivita je průběžně zhodnocována.

1. Hlídač Státu

Zastřešující web aplikace všech aktivit Hlídač státu, včetně komentářů, blogů a analýz. Umožňuje nejenom sdílení zkušeností, ale také publikaci zajímavých materiálů z domova i zahraničí či výstupů z konkrétních projektů.

Rozcestník na zajímavé informační zdroje, služby státu i služby nad daty státu, informační hub.

2. Hlídač smluv

Cíle projektu:

  • zpřístupnit registr smluv;
  • provázat informace v něm o data ze souvisejících databází;
  • identifikovat plýtvání a zneužití moci v úřadech;
  • analyzovat a umožnit veřejnosti data z rejstříku analyzovat;
  • zvýšit kontrolu veřejných prostředků ze strany občanů.

Nejbližší plány:

 1. klasifikace smluv, otagování smluv, umožňující benchmarking nákladů napříč úřady;
 2. propojení s Věstníkem veřejných zakázek;
 3. propojení s katastrem nemovitostí.

3. Další hlídači

Hlídač webů

Hlídač webů je nezávislý monitoring IT služeb státní správy, včetně rozhraní (API) EET pro pokladny, Daňového portálu (ADIS), NEN a několika stovek dalších.

Klasifikace a benchmarking smluv

Cílem projektu je napojení dalších datových sad, informačních zdrojů ke smlouvám státu (zejména veřejné zakázky, katastr nemovitostí) a klasifikace a benchmarking smluv (=porovnání srovnatelných smluv a jejich hodnoty mezi různými úřady, např. porovnání nákladů na úklidové služby mezi krajskými úřady). Klasifikaci smluv provádíme od jara 2017.

Hlídač veřejných zakázek

Cílem projektu je funkční, přehledný server s veřejnými zakázkami z Věstníku veřejných zakázek a profilů zadavatelů, propojení s dalšími datovými sadami, reporty, souhrny, s hlídači nových veřejných zakázek. Data shromažďujeme v testovacím režimu od prosince 2017.

Hlídač osob a politiků

Informace o politicích, sponzorech politických stran a osob navázaných na politiky. Dary, vazby na firmy a vazby na smlouvy uzavírané se státem.

Hlídač politických financí

Příjmy a výdaje z transparentních účtů politických stran, hnutí a osobností kandidujících ve volbách. Postupně přidáváme analýzy příjmů, výdajů, sponzorujících osob a firem. Údaje kontrolujeme zejména ve vztahu k volebnímu zákonu, který používání transparentních účtu přikazuje, a ve vztahu k registru smluv.

Analýzy a reporty dat

Souhrnné a analytické reporty nad smlouvami. Přichystali jsme pro vás téměr 20 různých pohledů na vztahy státu, dodavatelů a jednotlivých osob.

Mezi další projekty, jejichž realizace závisí na financování, patří:

Hlídač poslanců

Zpřehlednění, evidence a analýza hlasování poslanců a senátorů, klasifikace zákonů a pozměňovacích zákonů, korelace hlasování podle mnoha kritérii a analýza konzistence hlasování. Dále napojení poslanců na firmy ovlivněné změnami zákonů, navázané smlouvy a veřejné zakázky.

Podpora další projektů

Podpora existujících či nových externích projektů (právní, technická, finanční), jako jsou projekty NasiPolitici.cz, VsechnyZakazky.cz, InfoProVsechny.cz, NapisteJim.cz, PodejTo.cz apod.

4. Investigace

Finanční, právní a technologická podpora pracovních skupin, která zkoumají konkrétní neefektivity ve státní správě v různých oblastech. Za nejdůležitější považujeme oblasti IT, telekomunikace, školství a zdravotnictví.

Podpora směřuje jak k aktivitám prováděným jménem Hlídače státu, tak k externím skupinám a jedincům, které schvaluje správní rada.

5. Publikační a osvětová/edukační činnost

Osvětová a edukační činnost v oblasti open dat, elektronizace státní správy a zefektivňování státní správy, směrem ke státní správě, komerční sféře a veřejnosti. Cílem osvětové činnosti je nabídnout odborné veřejnosti i státní správě relevantní informace, usnadnit a kultivovaně zprostředkovat diskusi a výměnu názorů i zkušenosti ze zahraničí. Výstupy mají formu analýz, komentářů nebo také seminářů a kulatých stolů.

Cílem je rozšíření znalosti o open datech, e-gov a reálné, konkrétní přínosy z toho plynoucí pro všechny části společnosti – stát, podnikatele i občany.

6. Konzultace

Specifická, odbornější forma edukační činnosti orientovaná zejména na stát, samosprávu a komerční sféru. Jeden ze průběžných zdrojů příjmů.

Cílem HlídačE státu není pouze kritizovat a poukazovat na zoufalý stav fungování českého státu, ale zejména mu pomoci se změnit, seznámit ho s trendy a principy moderního státu, nastavit základní principy digitalizace služeb a procesů státu a být aktivně této změně nápomocni.

Více o nás

O nás

Náš kodex

Michal Bláha
ředitel Hlídač státu z.ú.