Hlídač volebních kampaní

Zákon 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, novelizovaný s účinností v lednu 2017, přináší zajímavé změny do volebních kampaní (§ 16), jejích vymezení a financování.

Pěkné shrnutí udělal server Demagog, nebudeme ho zde celé opakovat, řekněme si pouze nejdůležitější věci.

  1. Za volební kampaň je podle zákona považováno období od vyhlášení data voleb ve Sbírce zákonů po vyhlášení výsledků voleb, pro parlamentní volby 2017 začala volební kampaň 2.5.2017.
  2. Vedením kampaně je agitace ve prospěch, ale i v neprospěch kandidáta či strany.
  3. Zákon zavádí také institut „třetí strany“, která nekandiduje, ale do kampaně zasahuje. Takovým angažovaným občanům jsme věnovali samostatný článek „Pravidla volební kampaně angažovaného občana“.
  4. Kampaň pro volby do Poslanecké sněmovny je ohraničena limitem 90 milionů Kč s DPH.
  5. Kampaň pro volby do Senátu limitována částkou 20 miliónů Kč s DPH za každého kandidáta v prvním kole, 25 miliónů Kč s DPH, účastní-li se kandidát prvního i druhého kola voleb.
  6. Strany jsou povinny si zřídit volební účet, a do to 7.5.2017 a oznámit ÚDHPSH adresu internetových stránek, kde bude tento účet a informace o financování volební kampaně k dispozici. ÚDHPSH tyto internetové adresy na  zveřejní.
  7. Údaje o peněžních prostředcích na volebním účtu se evidují s uvedením jména, příjmení, data narození a obce, v níž má fyzická osoba, která tyto prostředky poskytla, trvalý pobyt, nebo, jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno.
  8. Nejpozději 3 dny přede dnem voleb musí být známy všechny osoby, které ve prospěch kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění.
  9. Strany musí zřídit umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na volebním účtu.

Vypadá to, že tentokrát bude kontrola nad financemi vynaloženými na parlamentní volby důkladnější, otevřenější a volně přístupná.

Budeme vše sledovat a během pár týdnů spustíme Hlídače volebních kampaní.