Návrh zápisu z 8. Jednání Řídící skupiny „pro NEN“

Toto je návrh zápisu z posledního jednání Řídící skupiny pro implementaci Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek, neboli ŘS pro NEN.

Ze zápisu je zřejmé, že drtivá většina a v některých otázkách všichni členové ŘS mají zásadní výhrady vůči NEN s obavou, že dojde k  „absolutnímu kolapsu zadávání veřejných zakázek“.

Další trvání MMR a vlády na povinném používání NEN nedává žádný smysl. Naopak se nabízí otázka, zda MMR a dodavatel NENu jsou vůbec schopni takový projekt implementovat, řídit a po útratě velkých stovek miliónů korun vůbec smysluplně dokončit.

Následuje samotný zápis.


ZÁPIS

z 8. jednání meziresortní řídící skupiny pro implementaci Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020

Začátek jednání:  12:00 Konec jednání:  15:25  
Zapsal: Ing. Jan Novotný             Ověřil za DPA:   

 

Počet listů zápisu: 5                  2
Datum a místo konání: 4. 5. 2017, zasedací místnost P111, Na Příkopě 3, Praha 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Účastníci jednání:

Ing. Tomáš Milec – MF
Mgr. Hana Žaludová – MV
Ing. Jan Malý – MV
Ing. Ondřej Ječný – MV
Ing. Milan Beneš – MK
Mgr. Karolína Týlová – MŽP
Mgr. Jan Novotný- MŠMT
Mgr. David Novák – MPSV
Mgr. Lucie Bešková – MD
Petr Kučera – Hospodářská komora
Mgr. Jiří Šimon – MZE
Mgr. Pavel Broum – MZE
Ing. Dana Ptáčková – MZV
Mgr. Zdeňka Kábrtová – Úřad vlády – VÚV
Ing. Veronika Kramaříková – Úřad vlády – RVV
RNDr. Martin Bunček, Ph.D. – Technologická agentura ČR
Ing. Tomáš Kejzlar – Svaz měst a obcí
Mgr. Václava Kotrbová, MSc. – Asociace krajů
Ing. Martin Netolický – MO
Mgr. Jana Psohlavcová – MPO
Mgr. Ing. Bohdan Görcs – MSP
Mgr. Kateřina Havlíčková – MO
Ing. Stanislav Bogdanov – MMR
Mgr. Jiří Vondráček – MMR
Ing. Jan Novotný – MMR    

 

Zahájení jednání:

Jednání zahájil Ing. Bogdanov přivítáním účastníků. Následovalo stručné seznámení s programem 8. jednání řídící skupiny pro implementaci Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 (Strategieelektronizace), a sice vypořádání zápisů z 5. až 7. jednání řídící skupiny (ŘS), dále informace MMR k aktuálnímu stavu vypořádání připomínek z meziresortního připomínkového řízení k návrhu usnesení vlády (UV) k povinnému využívání NEN. Poslední navržený bod jednání se týkal výstupů z jednání s provozovateli elektronických tržišť a vlivu těchto výstupů na proces migrace dat z elektronických tržišť (ET) do Národního elektronického nástroje (NEN).

 

Průběh jednání:

     Ing. Bogdanov k vypořádání zápisů z 5. až 7. jednání ŘS uvedl, že bude provedena revize těchto zápisů, tyto zápisy budou členům ŘS opětovně rozeslány a na 9. jednání dne 30. 5. 2017 vypořádány. Petr Kučera (Hospodářská komora) navrhl průběžné zpracování zápisu během jednání ŘS (za použití dataprojektoru) s tím, že zápis z jednání bude na konci každého jednání odsouhlasen členy ŘS.
Od 9. jednání ŘS bude tento model zaveden.

 

     Ing. Bogdanov stručně shrnul základní fakta z meziresortního připomínkového řízení k návrhu usnesení vlády o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek, k materiálu bylo uplatněno 90 připomínek, z toho 71 zásadních, opakované připomínky se týkají nesouhlasu připomínkových míst s určením jakéhokoliv data povinného používání NEN,
nesouhlasu s ukončením stávajících elektronických tržišť, požadavku na analýzu variant řešení povinného používání NEN, požadavku na úpravu pravidel fungování NEN, požadavku na zajištění řádného proškolení zadavatelů i dodavatelů v NEN ad.V současné době probíhá vypořádání uplatněných připomínek a to individuálně s jednotlivými připomínkovými místy. Součástí materiálu pro jednání vlády bude přehled připomínek a jejich vypořádání.

    

     Mgr. Týlová (MŽP) zdůraznila, že hlavním důvodem pro uplatnění všech zásadních připomínek a výhrad je, že předkladatel (MMR) nebyl dosud schopen po dobu realizace Strategie vytvořit podmínky pro přechod na NEN a jeho bezproblémové používáníz pohledu technického i právního.S ohledem na aktuální neuspokojivý technický stav NEN(není vysoutěžený dodavatel rozvoje a podpory, teprve se soutěží kompletní HW a SW obnova systému, systém je použitelný jen na platformě Silverlight, kterou podporuje již jen prohlížeč Internet Explorer, NEN nemá funkční a použitelné rozhraní pro napojení na jiné systémy atd.), chyby a zpoždění v procesu migrace datze stávajících el. nástrojů, nemožnost relevantně připravit a proškolit zadavatelez důvodu nedostatečné kapacity školitelů zajišťovaných předkladatelem, nedostatek dodavatelův NEN (např. PR kampaň se teprve připravuje, přičemž následně opět nebude dostatek školitelů pro dodavatele) a nedořešené problémy ohledně provozu stávajících
el. tržišť a el. nástrojů apod. je v současné době jakákoliv varianta stanovující pevný termín povinného používání NEN zbytečná.

Pevný termín má dle MŽP smysl stanovovat až po naplnění podmínek a garancí ze strany předkladatele. V případě variant 1 a 2 s termínem od 1. července 2017 pak hrozí absolutní kolaps zadávání veřejných zakázek.

 

     Mgr. Broum (MZE) upozornil na riziko neschválení navrženého UV kvůli aktuální vládní krizi. MZE dále rozporuje stanovisko MMR u varianty č. 4 k využití postupu dle § 222, odst. 5 ZZVZ, které tuto variantu odmítá z důvodů její neekonomičnosti pro MMR, a požaduje znovu zvážit, zda stanovisko nerevokovat s ohledem na požadavky celé státní správy. MMR nadále považuje využití postupudle § 222, odst. 5 ZZVZ za neekonomické a setrvává na svém stanovisku a to přesto, že na místě byl v průběhu jednání učiněn odhad, který ukázal, že za podmínek, o kterých informovali zástupci MMR, stojí provoz elektronického zadávání prostřednictvím tržišť cca 120 mil, zatímco stávající náklady na provoz tržišť jsou cca 40 mil. Petr Kučera (Hospodářská komora) vyzval zástupce MMR, aby seznámili členy řídící skupiny s výpočtem, na základě kterého vedení MMR rozhodovalo. RNDr. Martin Bunček, Ph.D. (Technologická agentura ČR) navrhl, aby MMR zpracovalo k rozhodnutí u varianty 4 návrhu UV výpočet rozdílu ceny koncesí v porovnání s cenou, kdy nebude pokryto smlouvou a k vyjádření kolik času úpravy zaberou.

 

     Členové ŘS vyjádřili nespokojenost nad neúčastí věcně příslušného náměstka ministryně (popř. poradce ministryně) kompetentního rozhodovat za MMR v záležitostech týkajících se NEN a nespokojenost s tím, že MMR požadavky členů z velké části ignoruje. Ing. Bogdanov omluvil nepřítomnost p. z. NM zdravotní indispozicí. Zástupci resortů upozornili, že problémy s NEN eskalují na vedení svých resortů a nevyloučili další oslovení ministryně pro místní rozvoj k řešení problémů s NEN. MZE požaduje přítomnost zástupce vedení MMR na dalším jednání ŘS s tím, že pokud tomu tak nebude, zváží další účast na jednáních ŘS.MO vyjádřilo souhlas s tím, že opakovaná jednání skupiny v tomto duchu bez reflektování požadavků skupiny a bez jakéhokoli posunu v této kritické situaci opravdu postrádají smysl a je nutné probrat situaci s vedením MMR. Dále bylo zástupci MO uvedeno, že na dopis MO a navazující urgence ohledně aktuální situace nebylo zatím stále ze strany MMR odpovězeno a celá situace je tak opravdu velmi závažná zejména s ohledem na čas, který zbývá do 30. 6. 2017.

 

     MZE upozornilo, že požaduje konsenzus nad věcně a časově reálnou variantou povinného využívání NEN a že předložené 3 varianty v návrhu UV za reálné nepovažuje, a proto požaduje seriosní diskuzi nad variantou č. 4.Mgr. Šimon (MZE) upozornil na analýzu „Hodnocení a testování uživatelského rozhraní NEN“, kterou rozdal mezi účastníky jednání. Závěrem analýzy je identifikace problémů NEN a popis rozdílu mezi časovou náročností úkonů v systému E-ZAK a v systému NEN. Dle MZE je rozvoj NEN v současné době zmrazen. Mgr. Kotrbová(Asociace krajů) se vyslovila proti povinnému používání NEN, upozornila
na problémy s centralizovaným zadáváním v NEN a upozornila na finanční prostředky, které kraje investovaly a investují do stávajících individuálních elektronických nástrojů a jejich integrace s interními systémy, její postoj podpořil Ing. Kejzlar (Svaz měst a obcí); oba i MZE vidí řadu rizik pro budoucí povinné používání NEN ze strany krajů, měst a obcí, a to i vzhledem k omezeným znalostem elektronického zadávání u menších obcí a zkušenostem dotčených pracovníků. Ing. Ječný (MV) se vyjádřil v tom smyslu, že kritiku od Svazu měst a obcí považuje za irelevantní, protože tyto organizace převážně využívají externí administrátory veřejných zakázek.

 

     Na základě reakcí resortů bylo v průběhu 8. jednání ŘS průběžně zpracováváno Prohlášení Řídící skupiny, k jednotlivým bodům proběhlo na závěr jednání hlasování členů ŘS (pro přehlednost je výsledek hlasování uveden kurzívou hned za zněním příslušného bodu Prohlášení):

 

 1. a) Řídící skupina prohlašuje, že současný stav NEN nedosahuje standardu zadávání nastaveného elektronickými tržišti a individuálními elektronickými nástroji.

 

Výsledky hlasování členů ŘS k tomuto bodu:

Pro: MZE, MPSV, MD, Asociace krajů, Hospodářská komora, ÚV-VÚV, ÚV-RVV, MF, MŠMT, MO, MSP, TA ČR, MŽP, MZD (e-mailem).

Zdržel se hlasování: SMO, MK, MPO, MV, MZV.

Proti: -.

 

     Pozn. Ing. Ječný (MV) uvedl k tomuto bodu, že není nikde stanoveno, co má být výše popsaným standardem zadávání. I v rámci MV používaného ET GEMIN existuje řada problémů, v elektronickém nástroji E-ZAK pak např. nejsou hlídány procesy zadávacího řízení oproti tomu v NEN ano.

 

 1. b) Řídící skupina dlouhodoběupozorňuje zejména

1) na neuspokojivý technický stav NEN (není vysoutěžený dodavatel rozvoje a podpory, teprve se soutěží kompletní HW a SW obnova systému, systém je použitelný jen na platformě Silverlight, kterou podporuje již jen prohlížeč Internet Explorer, NEN nemá funkční a použitelné rozhraní pro napojení na jiné systémy atd.)

a

2) nemožnost relevantně připravit a proškolit zadavatele z důvodu nedostatečné kapacity školitelů zajišťovaných MMR, nedostatek dodavatelů v NEN (např. PR kampaň se teprve připravuje, přičemž následně opět nebude dostatek školitelů pro dodavatele).

 

Výsledky hlasování členů ŘS k tomuto bodu:

Pro: Jednomyslně pro se vyslovili všichni členové ŘS, s výjimkou MZV, které se zdrželo v případě části 2. Proti:-.

 

 1. c) Řídící skupina upozorňuje vedení MMR na nereálnost stanovení pevného termínu povinného zavedení NEN ve vztahu ke všem třem variantám navrženého usnesení vlády.

 

Výsledky hlasování členů ŘS k tomuto bodu:

Pro: MZE, MD, Asociace krajů, Hospodářská komora, ÚV-VÚV, ÚV-RVV, MF, MŠMT, MO, MSP, TA ČR, MŽP, SMO, MZD (e-mailem).

Zdržel se hlasování: MPSV, MK, MV, MZV, MPO.

Proti: -.

 

 1. d) S ohledem na výše uvedené, zejména možná úskalí zadávacího řízení na rozvoj NEN, řídící skupina požaduje předložení reálného časového harmonogramu dalšího postupu zavedení povinného užívání NEN namísto pouhého stanovení pevného termínu.

 

Výsledky hlasování členů ŘS k tomuto bodu:

Pro: MPSV, MZE, MD, Asociace krajů, Hospodářská komora, ÚV-VÚV, ÚV-RVV, MF, TA ČR, MPO, MŽP, MSP, MO, MŠMT, MZD (e-mailem).

Zdržel se hlasování: MZV, MV, MK, SMO.

Proti: -.

 

 1. e) Řídící skupina požaduje doplnění aktuálního materiálu „usnesení NEN“ o variantu č. IV spočívající v možnosti nepovinného využívání stávajících elektronických tržišť hrazených MMR i po 30. 6. 2017 a reálné vyhodnocení ekonomických, právních a technických dopadů všech variant.

 

Výsledky hlasování členů ŘS k tomuto bodu:

Pro: MPSV, MZE, MD, Asociace krajů, Hospodářská komora, ÚV-VÚV, ÚV-RVV, MF, TA ČR, MPO, MŽP, MSP, MO, MŠMT, SMO, MZD (e-mailem).

Zdržel se hlasování: MK.

Proti: MZV, MV.

 

     Ze strany MZV zaznělo, že MZV žádný elektronický nástroj, vyjma NEN, nevyužívá a ani si nepronajímá. Pro naplnění usnesení vlády ČR ze dne 10. 5. 2010 č. 343 k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků MZV využívá e-tržiště GEMIN. Po ukončení koncesní smlouvy s e-tržištěm GEMIN bude MZV využívat pouze elektronický nástroj NEN. Ze strany MV zaznělo, že se na přechod na NEN dlouhodobě připravovali, a proto jsou schopni jej používat, aniž by jim to přineslo výrazné problémy.

 

 

 1. f) Řídící skupina požaduje bezodkladněstanovit pro zadavatele postup realizovatelný v termínu do 30. 6. 2017 v případě, že by byla zvolena varianta III, tzn. rozhodnuto o možnosti využívání stávajících elektronických tržišť bez úhrady ze strany MMR (přenesení odpovědnosti a nákladů na zadavatele).

 

Výsledky hlasování členů ŘS k tomuto bodu:

Pro: MPSV, MZE, MD, Asociace krajů, Hospodářská komora, ÚV-VÚV, MF, TA ČR, MPO, MŽP, MSP, MO, MŠMT, MZD (e-mailem).

Zdržel se hlasování: MZV, MK, SMO, ÚV-RVV.

Proti: MV.

 

 1. g) Řídící skupina vyjadřuje hluboké znepokojení ze skutečnosti, kterou na závěr jednání řídící skupiny zástupci MMR sdělili, že migrace dat z elektronických tržišť neprobíhá a řádná migrace neproběhne
  do 30. 6. 2017. Pokud nebude tento problém vyřešen, budou porušeny právní předpisy u všech relevantních zadavatelů bez jejich zavinění.

 

Výsledky hlasování členů ŘS k tomuto bodu:

Pro: MPSV, MZE, MD, Asociace krajů, Hospodářská komora, ÚV-VÚV(e-mailem), MF, TA ČR, MPO, MŽP, MSP, MO, MŠMT, MZV, MV, MK a MZD (e-mailem).

Zdržel se hlasování: SMO, ÚV-RVV.

Proti: -.

 

     Ing. Bogdanov informoval o stavu migrace. Oznámil, že MMR není schopno zajistit migraci, tak jak slíbilo, a to z toho důvodu, že exporty z ET nefungují správně. Ing. Bogdanov seznámil s výstupy jednání s provozovateli ET, které se konalo na MMR dne 25. 4. 2017:

 1. Elektronická tržiště budou v provozu i po 1. červenci 2017.
 2. Všechna data a informace o všech veřejných zakázkách budou zadavatelům přístupná i po
  1. červenci 2017. 
 3. Informace uveřejněné na profilu zadavatele zůstanou uveřejněny i po 1. červenci 2017.
 4. Zadavatelé budou mít i nadále možnost svá data z elektronických tržišť exportovat, a to stejným způsobem jako doposud.
 5. Služby archivace dat, jejich uveřejnění na profilu zadavatele a export těchto zakázek (tj. body 2-4) u zakázek zadaných do 30. června 2017 budou pro zadavatele poskytovány bezplatně – tj. zadavatel, který se rozhodne nevyužívat elektronická tržiště pro zadávání veřejných zakázek od
  1. července 2017, nebude za archivaci svých dat, ponechání jejich uveřejnění na profilu zadavatele a možnosti všechna data exportovat na vlastní technické prostředky, hradit žádné poplatky.
 6. Provozovatelé elektronických tržišť zašlou MMR podmínky, za kterých by všechna data z elektronických tržišť předala do úschovy, aby v případě ukončení jejich činnosti nebyla ztracena.
 7. V současné době e-tržiště odmítají poskytnout data z důvodu, že NEN je konkurentem pro jejich nástroje a tvrdí, že ta data obsahují jejich know-how. Ze strany provozovatelů e-tržišť panuje obava, že data budou zneužita ke komerčním účelům.
 8. Připravuje se společné prohlášení MMR a provozovatelů elektronických tržišť.

     Petr Kučera (HK) k bodu 7. podotkl, že data jsou zadavatelů a ne provozovatelů ET a exportována jsou ve zveřejněném formátu, takže nevidí, kde je to know-how provozovatelů, ani legální důvod k nevydání dat. Dále uvedl, že nechápe, jak se MMR přesvědčí o tom, že jsou ta data správně, když k nim nebudou mít přístup ani MMR, ani zadavatelé.

     Členové ŘS konstatovali, že migrace dat neprobíhá dle stanoveného harmonogramu a doplnili Prohlášení o bod g), následně k tomuto bodu proběhlo hlasování (viz výše).Mgr. Týlová (MŽP) připomenula požadavek z minulého jednání ŘS a sice písemně sdělit aktualizovaný harmonogram migrace dat z IEN do NEN. Zástupci MZE vyjádřili znepokojení ohledně informace z MO, že na jednání náměstků MO a MMR dne 21. 4. 2017 zaznělo na otázku ze strany MO, zda migrace probíhá odpověď ze strany MMR, že ano, probíhá, ačkoli tomu tak není.

     Členové ŘS (MZE, MK, MO aj.) se dotázali, zda již byly podepsány plné moci MMR k zajištění migrace dat do NEN. MMR sdělilo, že zatím ne. Mgr. Týlová (MŽP) navrhla, aby další schůzka byla ve výrazně kratším termínu než za měsíc. Petr Kučera (HK) navrhl, aby členové řídící skupiny byli o vývoji situace informováni průběžně mailem, vzhledem k tomu, že čas do 30. 6. je krátký a situace se může vyvíjet dost dynamicky.Termín dalšího jednání byl tedy navržen za týden, tj. 11. 5. 2017.

     Ing. Bogdanov poděkoval účastníkům za diskuzi a jednání v 15:25 ukončil.

 

Termín dalšího jednání:

úterý 30. května 2017 od 13 hod.