TescoSW: „Hlídač státu – rozpory v měření NEN“ a naše odpověď

Napsal nám p. Pavel Eger z TescoSW, že prý jsme vůči nefér, když jsme dlouhodobě měřili dostupnost NEN jako zcela nevyhovující. Dopis to je tak zajímavý, že nás inspiroval k několika otázkám. A úpravě monitoringu systému NEN.

PS: jestli se chcete, jako firma, naučit dělat předem alibi před nelegálním jednáním vlastních zaměstnanců, doporučuji vaší vřelé pozornosti patičku mailu TescoSW, zejména poslední větu. (červené označení vět je mé).

 

Odpověď Michala Bláhy, Hlídač státu

Dobrý den pane Egere, dobrý den pánové Bogdanove a Tesaříku.
 
Pane Egere, sice netuším, jakou máte v TescoSW funkci, ale třeba mi to časem prozradíte. Doufám jen, že ne „provozovatel NEN“.
 
Děkuji současně za upřesnění vnitřní implementace NEN. 
Je koncepčně velmi zvláštní, aby se 3 nezávislá read-only hledání mohla vzájemné ovlivnit. Aby se vůbec na sobě nezávislá hledání mohla ovlivňovat. I v Silverlight aplikaci jsou tato hledání na sobě zcela nezávislá. Silverlight aplikace na každé „obrazovce“ volá desítky volání API NEN, a to paralelně. Po vašem upřesnění vnitřní implementace jen pevně doufám, že alespoň některé dotazy vyřizuje NEN paralelně.
 
Dne 31.5.2018 v 19:56 jsme změnili volání dotáží z paralelního na sériové. Nemáme důvod vás v měření bezdůvodně penalizovat, ale rád bych se ujistil, že naopak vy stále neděláte cíleně optimalizace pouze pro Hlídač Webu.
 
Proto prosím o zodpovězení mých dotazů:
 
1) 27.3.2018 v poledne došlo k výraznému zrychlení NEN, ale pouze tehdy námi volaného dotazů (více již vámi zmíněný článek https://texty.hlidacstatu.cz/hlídač-webu-a-hrátky-s-nen/). Obdobně dotazy s jinými parametry či pod jiným účtem „touto“ optimalizaci nebyly postižený a zůstaly stejně pomalé. Jaký význam měla tato specifická „optimalizaci“ pouze pro volání Hlídače Webu?
 
2) Poslední optimalizace NEN provedena asi 14 dní zpět zrychlila dotazy volané Hlídač Státu přibližně 10x. Nejedná se opět o podobnou účelovou optimalizaci pouze pro HlidacStatu?
 
3) Jaké změny v aplikaci jste provedli, že došlo k tak zásadnímu zrychlení aplikace?
 
4) Pokud se vám podařilo NEN takto zrychlit pouze úpravou frameworku a backendu, proč požadujete spolu s MMR výrazně navýšení HW a zakoupení SQL akcelerátoru s argumentaci, že je to nutné pro zvýšení výkonu celé aplikace? (viz VŘ za 60M Kč)
 
Jsme rádi, že jste díky našemu veřejnému měření dostupnosti NEN během 4 měsíců aplikaci upravili a zrychlili minimálně 10x na již přijatelnou úroveň, ač se vám to předchozí 3 roky nedařilo a nedařilo. 

Těším se na vaše odpovědi.

S pozdravem

 
Michal Blaha
Ředitel
Hlídač Státu z.ú.
 

Dopis Pavla Egera z TescoSW

Vážený Hlídači,
rádi bychom touto cestou reagovali na Vaše měření „Aplikace NEN“ uvedené na adresehttps://www.hlidacstatu.cz/StatniWeby. I když nepovažujeme za férové srovnávat rychlost odezvy komplexní webové aplikace zajišťující administraci algoritmicky složitých procesů zahrnující vyhodnocení práv, WF stavů a filtračních podmínek s webovými stránkami typu „Katastr nemovitostí“ nebo „Portál veřejné správy“, které v zásadě zobrazují data, jež byly pořízeny v interním BackOffice, který většinou není veřejně dostupný, případně je řešen desktopovou aplikací, rádi bychom objektivizovali způsob měření, který považujeme za diskriminační.
 
V metodice uvedené na Vašich stránkách (https://texty.hlidacstatu.cz/hlidac-webu-a-hratky-s-nen/) uvádíte, že voláte 3 různá API (resp. dotazy na veřejné zakázky) v různém pořadí a s různými parametry a jako výslednou hodnotu počítáte odezvu nejpomalejšího volání či volání s chybou. Ve skutečnosti nevoláte 3 dotazy na veřejné zakázky, ale 3 různé dotazy ze 3 různých zdrojů. Konkrétně se jedná o:
·volání A se týká načtení seznamu veřejných zakázek, ke kterým má daný dodavatel oprávnění (jsou ve stavu ke zveřejnění)
·volání B se týká načtení lhůt do kalendáře ze ZP, které monitoruje dodavatel
·volání C se týká vyhledávání dokumentu přes všechny ZP, jež jsou dostupné
 
Vzhledem k tomu, že voláte všechny dotazy najednou v rámci jedné session a čekáte na dokončení všech tří dotazů, nepočítáte odezvu nejpomalejšího volání či volání s chybou, ale ve skutečnosti započítáváte součet časů všech 3 volání dohromady. Dotazy v jedné session se totiž vyřizují sekvenčně vzhledem k tomu, že výsledek jednoho dotazu může ovlivňovat parametry dotazu následujícího. Logika volání dotazů je součástí uživatelského rozhraní (vzájemné provázání jednotlivých komponent GUI), kterou voláním rozhraní aplikačního serveru mimo uživatelské rozhraní ignorujete.
 
Zdvořile Vás tímto žádáme o stanovisko, případně úpravu vyhodnocovacího algoritmu tak, abyste v souladu s Vaší metodikou měření buď bral průměrný čas nebo nejhorší čas, nikoliv jejich součet.
 
Na závěr nám dovolte ocenit Vaše úsilí v hlídání dostupnosti státních webů, které považujeme za užitečný a smysluplný projekt.
 
S pozdravem
 
Provozovatel NEN
 

Obsah této zprávy má výlučně komunikační charakter. Nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Smlouvy či jejich změny jsou společností TESCO SW a.s. uzavírány pouze v písemné formě, vlastnoručně podepsané nebo s uznávaným elektronickým podpisem, a za předpokladu, že jsou dohodnuty všechny náležitosti. Smlouvy jsou uzavírány osobou oprávněnou ze zákona, vnitřních předpisů společnosti či na základě písemného pověření.

Společnost TESCO SW a.s. má zaveden Compliance Program proti nelegálnímu jednání, který stanoví pravidla jednání zaměstnanců TESCO SW a.s. či jiných osob za TESCO SW a.s. jednajících (souhrnně pouze „zaměstnanců“). Ti jsou povinni v nabídkách i při jednání se zadavateli o parametrech veřejné zakázky, jsou-li pro taková jednání jako poradci osloveni, poskytovat pouze pravdivé a nezkreslené údaje a nezamlčují podstatné skutečnosti, které by mohly vést k získání neoprávněné konkurenční výhody. Při komunikaci se zadavateli zaměstnanci TESCO SW a.s. nesmějí zneužít svého zaměstnání či postavení k zadavateli pro získání informací, které nejsou veřejně přístupné a které by mohly zvýhodnit TESCO SW a.s. při účasti ve veřejných soutěžích. Zaměstnanci TESCO SW a.s. mohou poskytovat rady při plánování a vedení zadávacího řízení, tedy před samotným zahájením zadávacího řízení (v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady č. 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek), pouze tehdy pokud toto poradenství nenarušuje hospodářskou soutěž a nevede k porušení zásady zákazu diskriminace a zásady transparentnosti.

V jakémkoli případě, kdy komunikace zaměstnanců TESCO SW a.s. je v rozporu se zásadami a pokyny obsaženými v této doložce, nelze takové jednání považovat za jednání jménem společnosti TESCO SW a.s.