Plný text dohody mezi Ředitelství silnic a dálnic ČR a Děti Země ohledně dostavby D11

Ve středu 29. 8. 2018 oznámilo ŘSD, že uzavřelo kompromisní dohodu se spolkem Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu s cílem urychlit výstavbu dálnice D11 z Hradce Králové do Smiřic. ŘSD je ochotno u dálnice D1106-1 přistoupit na zásadní návrhy Dětí Země, které důsledněji omezují negativní vliv výstavby a provozování této dálnice na životní prostředí a na přírodu a krajinu.

 

Přinášíme úplný text této dohody. Zvýraznění provedla redakce.

Dohoda

s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR o uznání a realizaci návrhů Dětí Země Klubu za

udržitelnou dopravu obsažených v jejich rozkladu ze dne 23. 7. 2018

proti vydání stavebního povolení Ministerstvem dopravy dne 22. 6. 2018

pro dálnici D1101-6 Hradec Králové- Předměřice nad Labem

1. Úvod

1.1. Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD), se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 a zastoupené generálním ředitelem Ing. Janem Kroupou, a pobočný spolek s názvem Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu (dále jen DZ), se sídlem Cejl 866/50a, 602 00 Brno a zastoupený členem výboru RNDr. Miroslavem Patrikem, uzavírají dobrovolně tuto dohodu s výše uvedeným názvem (dále jen Dohoda) a s níže uvedenými závazky.

1.2. ŘSD uznává, že návrhy DZ obsažené v jejich rozkladu ze dne 23.7.2018 proti vydám stavebního povolení pro dálnici Dl 106-1 Hradec Králové- Předměřice nad Labem Ministerstvem dopravy v jeho rozhodnutí ze dne 22. 6. 2018, č.j. 265/2018-910-IPK/19, jak jsou uvedeny níže, jsou oprávněné, reálné, uskutečnitelné a týkají se veřejného zájmu na důslednou, konkrétní a kontrolovatelnou ochranu přírody a krajiny a životního prostředí.

1.3. DZ uznávají, že návrhy obsažené v jejich rozkladu ze dne 23. 7. 2018 proti vydám stavebního povolení pro dálnici Dl 106-1, jak jsou uvedeny níže, je v tomto konkrétním případě vhodnější a efektivnější realizovat mimoprocesntm způsobem, než čekat na konec zdlouhavého rozkladového řízení s nejasným výsledkem.

2. Závazky

2.1. ŘSD se dobrovolně zavazuje, že níže uvedené návrhy bude na dálnici Dl 106-1 průběžně realizovat, protože vnímá potřeby ochrany přírody a krajiny a je připraveno níže uvedené podmínky plnit a předejít tak k ohrožení nebo poškození níže specifikovaných lokalit.

2.1.1. Během terénních pracích a během výstavby do doby zkušebního provozu či předčasného užívám ( dále jen provozu) bude technickými opatřeními zajištěna efektivní ochrana dřevin na březích vodotečí i retenčních nádraží a ucelených porostů zeleně v nejbližším okolí stavby, které nejsou určené ke kácení.

2.1.2. Zemní práce podél vodotečí budou prováděny za účasti ekologického dozoru (ve smyslu podmínky č. 20 předmětného stavebního povolení byla již vybrána firma NaturaServis, s. r. o.) tak, aby nedošlo k ohrožení obojživelníků, zejména v době migračního tahu, a plazů. Obojživelníci a plazi budou chráněni před vstupem na staveniště dočasnými bariérami, které budou osazeny odchytovými nádobami.

2.1.3. Stavba bude realizována takovým způsobem, aby na území významných krajinných prvků (VKP) nedocházelo ke znečištění půdy a vody nebezpečnými látkami.

2.1.4. Plochy VKP dotčené stavbou budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního či přírodě blízkého stavu, a to do zahájení provozu.

2.1.5. Na dotčených pozemcích VKP bude omezen pohyb stavební techniky jen na nezbytně nutnou dobu.

2.1.6. ŘSD do dvou let od zahájení výstavby vypracuje projekt náhradní výsadby dřevin k posílení funkce VKP na dotyku stavby, který určí plochy a místa pro tuto výsadbu, počty a druhy místně původních dřevin k výsadbě a zajistí péči o tyto dřeviny během tří let od jejich vysazení.

ŘSD se zavazuje, že do tří měsíců od vypracování tohoto projektu ho prostřednictvím ekologického dozoru poskytne DZ. Dále se ŘSD zavazuje, že tuto náhradní výsadbu zajistí do jednoho roku od zahájení provozu.

2.1.7. ŘSD bude pravidelným měřením vyhodnocovat hlučnost na staveništi a v případě překročení hlukových nitů stanovených vyhláškou Ministerstva zdravotnictví, zajistí neprodlenou nápravu. Měřící body budou umístěny na nejbližších domech s trvalým bydlením a se souhlasem vlastníků těchto domů.

ŘSD se zavazuje, že do šesti měsíců od zahájení výstavby poskytne DZ informaci, kde se tyto měřící body nalézají. Dále se ŘSD zavazuje, že kolaudační souhlas získá do tří let od zahájení provozu. Pokud vzniknou objektivní časové prodlevy při získávání povolení pro realizaci nutných protihlukových opatření, bude ŘSD o této nové skutečnosti DZ informovat nejpozději 1 měsíc před uplynutím lhůty tří let od zahájení provozu, takže se tato nová skutečnost stane podkladem pro sepsání dodatku k této Dohodě.

2.1.8. ŘSD se zavazuje, že do zahájení provozu poskytne OZ prostřednictvím ekologického dozoru seznam všech zvláště chráněných druhů živočichů, kteří byli v trase dálnice D 1106-1 nalezeni.

2.1.9. ŘSD se zavazuje, že do zahájení provozu poskytne OZ prostřednictvím ekologického dozoru seznam kompenzačních opatření jako způsob zmírnění škodlivých zásahů do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů v trase dálnice D 1106-1.

2.2. DZ se dobrovolně zavazují, že ve lhůtě do 7 dní od podepsání této dohody oběma stranami zašlou na Ministerstvo dopravy a na ŘSD se zaručeným elektronickým podpisem řádné zpětvzetí svého rozkladu ze dne 23.7.2018 proti vydání stavebního povolení dne 22.6.2018 pro dálnici Dl 106-1. Dále se OZ zavazují, že o svých případných námitkách, které vyplynou z průběžných zpráv, budou ŘSD informovat v nejbližším možném termínu.

3. Způsob kontroly

3 .1. Splnění závazků ŘSD představuje zasílání průběžných zpráv v elektronické podobě na e-mail dz.bmo@ecn.cz vždy do 31. 12. běžného roku od zahájení výstavby dálnice D 1106-1 až do získání kolaudačního souhlasu.

3.2. Splnění závazků DZ představuje řádně podané a řádně doručené zpětvzetí jejich rozkladu ze dne 23.7.2018 proti vydání stavebního povolení pro dálnici D 1106-1 na Ministerstvo dopravy a na ŘSD v dohodnuté lhůtě.

4. Závěr

4 .1. Obě strany Dohody se zavazují, že do 15 dní od jejího podepsání bude svolána společná tisková konference, na níž zástupci obou stran seznámí veřejnost s jejím obsahem. K tomuto účelu obě strany dohodnou obsah společné tiskové zprávy, která bude na této tiskové konferenci předložena a bude také ve stejný den trvale unústěna na internetových stránkách obou stran.

4.2. Tato Dohoda je vydána ve dvou stejnopisech se stejným právním účinkem, platným po jejím podepsání oběma stranami, přičemž každá strana obdrží po jednom. Změny v Dohodě lze provádět jen se souhlasem obou stran.

4.3. Dohoda obsahuje jednu přílohu, kterou tvoří rozklad OZ ze dne 23.7.2018 proti vydání stavebního povolení Ministerstvem dopravy v jeho rozhodnutí ze dne 22.6.2018, čj. 265/2018-910-IPK/19 pro dálnici D1101-6 Hradec Králové – Předměřice nad Labem.

 

 

Dohoda včetně příloh

[scribd id=387325501 key=key-X2AhiTy2TwFLJDQlJCUo mode=scroll]