Usnesení vlády o uložení povinností informovat vládu v souvislosti s výdaji v oblasti informačních a komunikačních technologií

Pozn:(zvýraznění v textu provedl Hlídač státu)

Vláda

 1. schvaluje Základní zásady postupu při posuzování záměrů výdajů v oblasti informačních a komunikačních technologií, uvedené v příloze tohoto usnesení (dále jen „Základní zásady“);
 2. ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů
 3. informovat vládu o
  1. záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií, jestliže tento výdaj je určen na pořízení či technické zhodnocení určeného informačního systému veřejné správy, anebo jde o výdaj s takovým informačním systémem související (například výdaj na technické a programové prostředky včetně prvků síťové infrastruktury); součástí materiálu musí být stanovisko útvaru Hlavního architekta eGovernmentu vydané postupem podle Základních zásad,
  2. veškerých ostatních záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií s předpokládanou hodnotou plnění přesahující 6 mil. Kč, které nejsou uvedeny v bodě II/1/a) tohoto usnesení.

Informační povinnost se vztahuje i na výdaje organizací nebo právnických osob, k nimž jimi řízený ústřední správní úřad plní funkci zakladatele nebo zřizovatele nebo které spadají do jeho působnosti, a podřízených organizačních složek státu. Informační povinnost je nutné splnit před uzavřením smlouvy, resp. před dokončením zpracování zadávací dokumentace veřejné zakázky, je-li zpracovávána,

 1. zajistit dodržování Základních zásad;
 • zrušuje Základní zásady postupu při čerpání finančních prostředků na výdaje související s informačními a komunikačními technologiemi s hodnotou více než 6 mil. Kč ročně, uvedené v příloze č. 2 usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2015 č. 889;
 1. ukládá místopředsedovi vlády a ministru vnitra za účelem zajištění výkonu činností podle tohoto usnesení útvarem Hlavního architekta eGovernmentu zajistit do 15 dnů od schválení tohoto usnesení předložení návrhu na změnu systemizace v Ministerstvu vnitra vládě, spočívající v navýšení počtu systemizovaných míst s účinností od 1. března 2020 o 10 služebních míst státních zaměstnanců, kteří nejsou představenými, a to na dobu neurčitou, ve 14. platové třídě,
 2. ukládá místopředsedkyni vlády a ministryni financí za účelem zajištění výkonu činností podle tohoto usnesení útvarem Hlavního architekta eGovernmentu:
 3. zabezpečit navýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo vnitra v roce 2020 do výše 11 658 240 Kč (výdaje na platy, povinné pojistné a FKSP),
 4. zohlednit navýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo vnitra z bodu V/1 tohoto usnesení při přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu na léta 2022 a 2023.

 

členové vlády,

vedoucí ostatních ústředních správních úřadů