Pandemický plán České republiky z 14.9.2011

Quote 15

Generální ředitel Světové zdravotnické organizace vyhlásil dne 11. března 2020 onemocnění COVID-19 za globální pandemii.

Česká republika má několik plánů pro takové situace:

Výběr z pandemického plánu

Vybíráme nejdůležitější body z pandemického plánu. Jeho plné změní najdete např. zde na stránkách Úřadu vlády.

Definice pandemie
Pandemie je epidemie velkého rozsahu zasahující celé kontinenty. Jedná se tedy o výskyt onemocnění s vysokou incidencí na velkém území (kontinent) za určité časové období.
Podle definice WHO je pak pandemie chřipky charakterizována šířením pandemického viru v komunitách v alespoň 2 zemích jednoho WHO regionu a alespoň v jedné zemi z dalšího WHO regionu.

Definice nové varianty chřipkového viru
Jedná se o virus chřipky typu A se zcela novými antigenními vlastnostmi, které jsou dány výměnou jednoho či obou hlavních povrchových antigenů (tj. hemaglutininu a/nebo neuraminidázy), event. návratem subtypu, který již jednou v populaci cirkuloval, poté vymizel a po dlouhou dobu se jako lidský patogen neuplatnil.

Šíření pandemického viru charakterizuje:

 • rychlý postup infekce, což poskytuje velmi málo času pro implementaci nutných opatření ad hoc
 • zahlcení a přetížení zdravotnických zařízení dané nárůstem poptávky po lékařském ošetření, nedostatek odborného zdravotnického personálu
 • opožděná a limitovaná dostupnost pandemické chřipkové vakcíny, limitovaná dostupnost antivirotik a antibiotik stejně jako léčebných přípravků nutných pro terapii jiných chorob
 • potenciálně závažný nedostatek personálu a výrobků, což je výsledkem přerušení klíčové infrastruktury a služeb a kontinuity všech obchodních i vládních sektorů
 • negativní dopad na sociální a ekonomické aktivity komunit, který může přetrvávat ještě dlouho po ukončení období pandemie
 • národní připravenost je pod drobnohledem veřejnosti, vládních agentur a médií
 • globální stav nouze limituje potenciál mezinárodní pomoci

Hlavní principy Pandemického plánu ČR 

a. Role všech sektorů společnosti

Mezi klíčové principy PP ČR patří v souladu s doporučením WHO, EK / Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) “whole of society” postoj, který zdůrazňuje nejen centrální roli zdravotnického sektoru, ale také významné role všech sektorů společnosti

 • vláda koordinuje, rozhoduje o lidských, ekonomických a materiálních zdrojích pro optimální pandemickou připravenost a rozvoji kapacit, stanovuje opatření napříč sektory
 • zdravotnický sektor poskytuje zásadní epidemiologické, klinické a virologické informace a informace o riziku, závažnosti a postupu pandemie; informuje o efektivnosti intervencí používaných při pandemii. Zvyšuje povědomí o riziku a potenciálních dopadech pandemie na zdraví populace. Nařizuje kroky k omezení šíření v komunitách a zdravotnických zařízeních, chrání a podporuje zdravotnické pracovníky při pandemii
 • sektor nezbytných veřejných služeb musí poskytovat esenciální činnosti a služby během pandemie, aby byl omezen dopad na zdraví populace a dopad sociální i ekonomický. 
 • média mají důležitou úlohu v komunikaci nejen s laickou veřejností, ale i s odborníky. Pravidelné podávání zpráv o pandemické problematice je klíčové pro přístup laické i odborné veřejnosti ke vzniklé situaci a jejich následnému chování. Je nutno používat informace pouze od věrohodných zdrojů.
 • civilní organizace a sdružení, která mají blízký vztah ke komunitám, mohou často zvýšit povědomí o dané problematice, komunikovat potřebné informace, vyvrátit nepravdivé informace, poskytovat potřebné služby a spolupracovat v krizové situaci s vládou. Takovéto skupiny by měly identifikovat svoji sílu a potenciál a ve spolupráci s lokálními autoritami
 • rodiny a jednotlivci mohou pomoci omezit šíření pandemického viru dodržováním nefarmakologických opatření, mýt si ruce a dobrovolně se izolovat v případě příznaků respiračního onemocnění. Při pandemii je důležité, aby si rodinní příslušníci zajistili přístup ke správným informacím, jídlu, vodě a lékům.

Ponaučení z poslední pandemie chřipky v letech 2009-2010

Celosvětová zkušenost s pandemií v letech 2009–2010 poskytla neocenitelné zkušenosti pro plánování národní i globální odpovědi na pandemii a současně potvrdila nepředvídatelnost chování chřipkových virů, neboť v momentě, kdy se svět připravoval na hrozbu ptačí chřipky (H5N1) se zcela neočekávaně objevil nový pandemický virus. Ukázalo se, že je třeba nepolevovat v ostražitosti a pokračovat v přípravě na pandemii. Svět byl díky kontinuální přípravě v uplynulých letech dobře připraven, i přesto se ukázalo, že některé kritické oblasti pandemické připravenosti je třeba posílit. Jde zejména o:

 • oblast komunikace nejen s veřejností, ale i s odborníky a médii (potřeba podávat jasné, precizní informace o opatřeních a jasně formulovat stanovená doporučení)
 • multisektorální pojetí boje s pandemií,
  efektivní a smysluplné plánování použití antivirotik a pandemické vakcíny z mezinárodního
 • pohledu, spolupráce ČS EU v oblasti této problematiky a spolupráce s WHO

Kontaktní osoby, které budou podávat informace v průběhu pandemie chřipky v ČR:

 • Ministr zdravotnictví ČR
 • Hlavní hygienik ČR nebo jeho statutární zástupce ze sekce ochrany veřejného zdraví MZ ČR Tiskový mluvčí MZ ČR – ve spolupráci s tiskovými mluvčími ostatních rezortů
 • Tiskoví mluvčí krajských úřadů, KHS, lůžkových zdravotnických zařízení
 • Zástupce NRL pro chřipku, SZÚ, SÚKL
 • MZ vytipovaní experti

Podrobný popis pandemických fází dle WHO

INTERPANDEMICKÉ OBDOBÍ – nejistá pravděpodobnost vzniku pandemie
FÁZE 1
Žádný zvířecí chřipkový virus nezpůsobil humánní infekci. V této fázi nejsou zjištěny žádné nové podtypy chřipkového viru u lidí.

FÁZE 2
Zvířecí chřipkový virus cirkulující u domácích či divoce žijících zvířat způsobil izolovanou humánní infekci a je tudíž považován za potenciální pandemickou hrozbu.

FÁZE 3
Chřipkový virus (zvířecí nebo reasortanta lidského a zvířecího viru) způsobil sporadické případy nebo malé epidemie onemocnění u lidí, ale nevyústil v mezilidský přenos dostatečný pro zapříčinění epidemií na úrovni komunit.

OBDOBÍ PANDEMICKÉ POHOTOVOSTI – střední až vysoká pravděpodobnost vzniku pandemie
FÁZE 4
Mezilidský přenos chřipkového viru (zvířecího nebo reasortanty lidského a zvířecího viru) schopného způsobit epidemie na úrovni komunit.
Objevují se malá ohniska s omezeným přenosem nákazy z člověka na člověka, ale šíření je vysoce lokalizováno, což naznačuje, že virus není patřičně přizpůsoben pro interhumánní přenos.

OBDOBÍ PANDEMICKÉ POHOTOVOSTI – vysoká pravděpodobnost vzniku pandemie
FÁZE 5
Virus způsobil epidemie na úrovni komunit ve dvou nebo více zemích jednoho WHO regionu. Objevují se větší ohniska infekce, ale šíření nákazy z člověka na člověka je dosud lokalizováno. Hlavním cílem v oblasti veřejného zdraví (zejména ve fázi 5A) je vyvinutí maximálního úsilí o omezení nebo zpoždění šíření nákazy a získání času k provedení opatření v reakci na pandemii, včetně vyvinutí vakcíny.

OBDOBÍ PANDEMIE
FÁZE 6
Virus způsobil epidemie na úrovni komunit ve dvou nebo více zemích jednoho WHO regionu, a navíc v alespoň jedné zemi jiného WHO regionu.

OBDOBÍ POST – PEAK
Výskyt pandemické chřipky se ve většině zemí s adekvátní surveillance dostal za vrchol. Hlavním cílem v oblasti veřejného zdraví je koncentrovat aktivity na zdravotní a sociální dopad pandemie a přípravu na případnou další vlnu pandemie.

MOŽNÁ NOVÁ VLNA
Výskyt pandemické chřipky se ve většině zemí s adekvátní surveillance dostal znovu na vrchol.

POSTPANDEMICKÉ OBDOBÍ
Výskyt pandemické chřipky se ve většině zemí s adekvátní surveillance vrátil na úroveň výskytu sezonní chřipky.
Hlavním cílem v oblasti veřejného zdraví je koncentrovat aktivity na dlouhodobý zdravotní a sociální dopad pandemie a na obnovení normálního fungování zdravotnického a sociálního systému.

Následuje seznam opatření a rozdělení kompetencí pro každou z fází, které z důvodu délky a přehlednosti doporučujeme nastudovat přímo v originálním dokumentu.