Hlídač státu součástí Sítě k ochraně demokracie!

Skod Badge Jsme Clenem

Spouštíme Síť k ochraně demokracie: Organizace a občané překonali názorové rozdíly a brání společné hodnoty

Česko má první Síť k ochraně demokracie. Síť monitoruje politické dění, hodnotí rizika pro demokracii a přináší řešení k jejich odvrácení. Propojuje experty, veřejnost, spolky a firmy z různých názorových bublin. Jejím posláním je upevňovat základní hodnoty, které nás napříč názory a postoji spojují. Síť aktuálně tvoří více než šedesát organizací a přibližně padesátka expertů. Její řady se neustále rozrůstají o nové členy. Nová iniciativa má ambici rychle oslovit miliony občanů. 

Síť k ochraně demokracie propojuje občany a organizace, kteří chtějí společně hájit principy demokratického právního státu plynoucí z Ústavy a Listiny základních práv a svobod. „Demokracii považuji za unikátní systém, byť velmi zranitelný, protože je vystavený lidské slabosti. Její udržitelnost proto vyžaduje péči a ochranu každého z nás. S pokorou vůči dalším generacím se ráda ujmu podílu na její obraně,“ uvedla Rut Kolínská, jedna z garantek Sítě k ochraně demokracie.

V praxi se opírá o pracovní skupiny expertů, kteří sledují a průběžně vyhodnocují hrozby v 8 klíčových oblastech jako jsou Ústavní systém, Politická práva, Média nebo Bezpečnost. Členové sítě mohou upozornit na hrozbu pro demokracii, diskutovat o ní, navrhovat řešení a spolupracovat na odvrácení hrozby či nápravě. Pokud experti Sítě vyhodnotí hrozbu jako závažnou, budou o tom všichni členové Sítě informováni. 

„Liberální demokracie je dnes v ohrožení zprava i zleva. Jedni jí chtějí nahradit řízením společnosti autoritářským vůdcem, druhým nestačí její principy rovnosti před zákonem, vlády zákona a omezené moci a požadují spravedlivější systém, který odstraní všechny nerovnosti. Proto podporuji všechny iniciativy, které chtějí chránit právě liberální demokracii. To je můj důvod, proč jsem se stal garantem Sítě k ochraně demokracie,” říká filosof  a politik Daniel Kroupa.

 

Přes rozdílné názory jsme všichni demokraté

Síť k ochraně demokracie propojuje lidi, kteří se jistě neshodnou v mnoha věcech, ale všichni jsou ochotni hledat a bránit základní demokratické hodnoty. „Je důležité naučit se hledat to, co nás spojuje, nikoliv rozděluje. Síť k ochraně demokracie má ambici spojovat lidi z různých stran názorového spektra, aby díky věcné argumentaci hledali co nejširší shodu na tom, co je nezbytným předpokladem zachování demokracie v České republice,“ říká Pavel Franc, ředitel Frank Bold a garant Rekonstrukce státu, která vznik Sítě iniciovala a koordinuje její fungování. 

Síť k ochraně demokracie navazuje na dřívější projekt Mantinely demokracie z dílny Rekonstrukce státu, v němž občané a osobnosti hlídali politiky, aby dodržovali zásady odpovědné vlády. 

 

Jaké hrozby experti vloni hodnotili jako nejzávažnější?

Experti Sítě pro ochranu demokracie se věnují monitoringu kondice naší demokracie dlouhodobě. Jednou za půl roku přináší report hodnotící trendy, hrozby a příležitosti pro zlepšení demokracie. Již vloni proto vytvořili dva reporty informující o stavu české demokracie v klíčových oblastech. Všechny reporty jsou k dispozici členům Sítě i veřejnosti. Přečtěte si souhrnný report za 2. pololetí roku 2019. 

„Demokratický stát pro své trvalé úspěšné fungování potřebuje, aby se o jeho činnost občané co nejvíce zajímali, průběžně ji hodnotili a kontrolovali. Vedle státních, veřejnoprávních a politických institucí je tu zvláště důležitá účast aktivních občanů. Proto jsem zaštítil novou Síť k ochraně demokracie, která je v tomto směru unikátním počinem,“ doplnil další z garantů, ekonom Edvard Outrata.

Garanty a garantkami iniciativy se staly přední osobnosti českého veřejného života – bývalý premiér a předseda Senátu Petr Pithart, herečka a diplomatka Magda Vášáryová, filosof Jan Sokol, spisovatelka Lída Rakušanová, chirurg Pavel Pafko, biskup Václav Malý, soudkyně Eliška Wagnerová, filosof a politik Daniel Kroupa, informační ombudsman Oldřich Kužílek, zakladatelka sítě mateřských center Rut Kolínská, právník Pavel Franc, bývalý rektor Univerzity Palackého v Olomouci Josef Jařab, čestný člen prezidia Svazu průmyslu a dopravy Zbyněk Frolík a ekonom Edvard Outrata.

Síť k ochraně demokracie je teprve na počátku a je otevřena názorově zcela různorodým zájemcům. Můžete se zapojit, ať už jste občan, spolek, firma či neformální uskupení. Přihlášku (pro organizace či jednotlivce) můžete poslat na vendula@ochranademokracie.cz

„Ve svobodném státě patří občanům svoboda vyjadřovat se otevřeně a kriticky ke stavu věcí veřejných. Mnozí z nás si na to ještě nezvykli a sní o pasivních lidech, kteří jenom vzhlížejí k vládnoucím tak, jak to bylo za časů totalitních. Proto každá smysluplná občanská aktivita je v krátkém i dlouhodobém horizontu velmi užitečná. Je zdrojem kritického myšlení a zaceluje propast mezi zvolenými a voliči,“ říká ke spuštění Sítě herečka a diplomatka Magda Vášáryová

 

Pojďte s námi zacelit propast – nejen mezi občany a naší politickou reprezentací, ale zejména mezi námi občany. Vše o Síti najdete na www.ochranademokracie.cz.