Policie chce Centrální biometrický identifikační systém za stamiliony. Má umět identifikovat mluvčího z odposlechu

Finger 2081169 1280

Fotky, daktyloskopické záznamy, kopie dokladů a popis osob. To by měl obsahovat Centrální biometrický identifikační systém, na který policejní prezídium vypsalo veřejnou zakázku. Do budoucna by měl být rozšiřitelný o DNA, skenu duhovky či sítnice a o fonetickou identifikaci mluvčího. Maximální cena zakázky je 635 milionů korun včetně DPH  a vybraný dodavatel bude systém provozovat 8 let. Poté bude nové výběrové řízení. Hlídač tuto informaci zjistil z věstníku veřejných zakázek.

Vedení Policie ČR “vzhledem k prudkému rozvoji v oblasti zpracování biometrických údajů“ v posledním desetiletí považuje za nezbytné zásadně modernizovat stávající systém AFIS (Automated Fingerprint Identification System). Nový „CML“ policie se bude jmenovat Centrální biometrický identifikační systém (cBIS) a má být postaven na platformě VMware. Vedení Policie ČR je za něj ochotno zaplatit až 635 milionů korun včetně DPH. Očekává, že vítězná firma jej bude provozovat 8 let, poté bude provoz systému přesoutěžen. V zadávacích podmínkách je také formulace o tom, že firma musí být připravena systém předat případnému jinému vítězi budoucí zakázky. cBISmá být hotov do 6 měsíců od podpisu smlouvy.

Nový systém má modernizovat stávající AFISu se všemi příslušnými rozhraními na EURODAC, PRÜM, FBI atd. a navíc zajistit flexibilní a dále snadno rozšiřitelný “ekosystém“ pro práci s potřebnými biometrickými daty mezi všemi relevantními systémy. „Systém bude slučovat funkcionality použití biometrie pro účely kriminalistické práce i pro účely bezpečnostní. Navíc musí plnohodnotně pokrýt potřebu práce s identitami, která je dnes vedena v systému FODAGEN a částečně v CIS,“ uvádí se v úvodu zadávací dokumentace, která je přístupná na profilu v systému NEN.

Systém musí umožňovat nebo podporovat zpracování:

– otisků prstů (píchané i valené),

– otisků dlaní,

– hran dlaní,

– stop prstů,

– stop dlaní,

– fotografií osob (portrét, celá postava, trojdílná fotografie),

– fotografií tetování i dalších zvláštních znamení,

– barevných kopií dokladů,

– alfanumerických (biografických / demografických) dat,

– popisu osob.

Bude umět systém rozpoznávat hlasy z odposlechů?

Podle požadavků vedení Policie musí umožnit případné budoucí rozšíření o zpracování DNA, skenu duhovky či sítnice a o fonetickou identifikaci mluvčího (zpracování Voice Printů osoby z telekomunikačního provozu, prostorových odposlechů a jiných zvukových záznamů). Systém bude sloužit jako jediné komunikační rozhraní pro ostatní systémy, které budou s biometrickými údaji pracovat. cBIS musí být vybudován tak, aby splňoval kritéria požadovaná Zákonem o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb. a vyhláškou č. 82/2018 Sb. kladené na kritickou informační infrastrukturu (KIS). Kromě toho musí dodavatel zajistit také služby datového centra, na kterém systém poběží.

V podmínkách je také stanoveno, že dodavatel musí pořídit koncová zařízení, které budou policisté pro svou práci se systémem potřebovat. 

 

Důvodem, proč vedení Policie ČR požaduje zakázku na 8 let je skutečnost, že systém je velice složitý a pokud by se soutěžil jeho provoz už za 4 roky, znamenalo by to vysoké náklady na případné převedení k jinému dodavateli. Rovněž životní cyklus používaných, ověřených technologií je zpravidla delší než 4 roky a jejich dřívější obměna by nebyla výhodná finančně ani z hlediska zaškolování obsluhy na nové technologie.

Informace o napojení na zahraniční registry bude zpřístupněna jen v budově policie

Vzhledem k citlivosti informací o databázích, na které má nýt cBIS napojen, není zpřístupněna celá zadávací dokumentace. Pouze jmenovitě budou zpřístupněny požadavky na komunikaci cBIS s externími systémy, požadavky na servery a disková pole. Zcela mimořádný způsob seznámení se s potřebnými informacemi mají „Technické specifikace vybraných národních i evropských systémů, s nimiž bude cBIS komunikovat“. Zájemci se s ní budou moci seznámit v Bubenečské 20, kde sídlí řada útvarů Policie ČR. „Účastník zadávacího řízení u sebe nesmí mít žádné zařízení, které je schopno pořídit kopii či fotografii zpřístupněných informací, a to včetně mobilního telefonu. Účastník zadávacího řízení bude mít k dispozici pevnou linku, na kterou si může přesměrovat svůj mobilní telefon, aby nepřišel o možnost vyřizovat potřebné hovory,“ uvádí se v informacích ke zpřístupnění materiálů.

Dodavatel musí garantovat SLA 99,9 % při online pokládání dotazů, celkově 99,5 %. Pořídí také koncová zařízení

Pro systém cBIS je obecné SLA 99,5 %, níže definované služby mají vyšší SLA. Obecné SLA je měřeno vždy za 3 (tři) po sobě jdoucí měsíce. Vyhodnocováno je do jednoho měsíce po skončení daného 3měsíčního období. 

On-line dotazováním je myšleno pokládání dotazů prostřednictvím rozhraní do libovolné kopie dat cBIS, které je používáno uživateli (živými lidmi) nebo systémy, jejichž workflow bude zastaveno nebo výrazně zkomplikováno v případě, že cBIS neposkytuje uvedenou funkcionalitu (typicky mobilní bezpečná platforma, CIS, VIS, systémy využívané mezinárodními letišti, systém Vězeňské služby nebo ECRIS-TCN dopravy atd.). Uvedená funkcionalita má SLA 99,9 %. Do měření doby SLA se započítávají i plánované odstávky, pokud není se Zadavatelem odsouhlaseno jinak pro každý konkrétní případ. SLA je měřeno vždy za 3 (tři) po sobě jdoucí měsíce.“ Za jednotlivý případ porušení parametrů SLA je 10 milionů korun. „Výše sankce se vyčísluje vždy překročení reakční doby a doby opravy, přičemž Zadavatel přihlíží ke všem okolnostem, za kterých k porušení SLA došlo,“ uvádí se v zadávací dokumentaci.

Off-line dotazováním je myšleno pokládání dotazů prostřednictvím rozhraní do libovolné kopie dat cBIS, které je používáno systémy, jejichž workflow je přizpůsobeno tak, že mohou určitou dobu ,čekat‘ na zpracování (tj. jedná se zpravidla o asynchronní operace). Uvedená funkcionalita má SLA 99,9 %. Do měření doby SLA se nezapočítávají plánované odstávky, jejichž délka však kumulativně za 3 měsíce nesmí přesáhnout 2 hodiny, pokud nebude Zadavatelem povolena delší doba. SLA je měřeno vždy za 3 (tři) po sobě jdoucí měsíce.

Zpracování daktyloskopických stop má SLA 99,9 % v době od 6:00 do 22:00, v době od 22:00 do 6:00 je SLA 95 %.
Zpracování daktyloskopických karet 99,8 %. Zpracování fotografií má SLA 99,8 %. 

Lhůta pro podání nabídek je 8. března 9.00.