Hygienické a policejní kontroly pacientů s COVID19: Jak fungují a kdo všechno nakládá s osobními daty pacientů?

Virus 4986015 1280

Krajské hygienické stanice mají nařízeno kontrolovat dodržování karantény a izolací, a to jak ve zdravotnických zařízeních, tak u jednotlivých pacientů. Jak a zda vůbec tyto kontroly probíhají jsme zjišťovali přímo u jednotlivých KHS. Zajímavým zjištěním je, že další informace o lidech v karanténě a jejich osobní data má podle dosavadních zjištění dostávat přímo policejní prezidium, což je velice neobvyklý postup. Informace o pacientech poskytnuté KHS mají policii sloužit primárně pro účely trestního řízení a další policejní práci. Na to, jak je s daty dále nakládáno, jsem se ptali plukovníka PhDr. Ondřeje Moravčíka z Policejního prezidia.

 

Ke konci roku 2020 se v médiích objevila zpráva o nečekané hygienické kontrole v bohumínské nemocnici, provedené na příkaz hlavní hygieničky Jarmily Rážové. Někteří to považovali za šikanu, jiní za běžnou praxi a pravomoc Krajské hygienické stanice. Ve zhruba stejném době též vyšel článek na novinky.cz, oznamující, že hygienické stanice nezvládají kontrolovat dodržování karantény a izolací. 

Chtěli jsme zjistit, jak to doopravdy je a získat konkrétní čísla. Nechtěli jsme nijak zahltit hygienické stanice, proto jsme poslali následující dotazy na Ministerstvo zdravotnictví: 

 1. Informace o počtu lidí v karanténě (neprokázaná nákaza C19) a izolaci (prokázaná nákaza C19), u kterých byla provedena kontrola dodržení karantény/izolace, v týdenních řezech od 2. 3. 2020 s rozdělením dle krajů.
 2. Informace o počtu lidí, u kterých bylo zjištěno porušení nařízené karantény či izolace, v týdenních řezech od 2. 3. 2020 s rozdělením dle krajů.
 3. Informace o počtu osob, u kterých nebylo provedeno trasování a byli identifikováni pro trasování, v týdenních řezech od 2. 3. 2020 s rozdělením dle krajů.
 4. Informace o počtu kontrol zdravotnických zařízení, které se zaměřily na infekční oddělení, v týdenních řezech od 2. 3. 2020 s rozdělením dle krajů.

V zákonné lhůtě ale dorazila odpověď, že ministerstvo tyto informace nemá. Očekávali bychom, že vzhledem ke snaze řídit epidemii těmito informacemi disponovat bude. Hlavně informace o počtu nedotrasovaných vidíme jako klíčové pro určování výkonnosti celého trasovacího systému.

„Informacemi, které poptáváte, totiž Ministerstvo zdravotnictví nedisponuje, jelikož data v této struktuře nesbírá, kontrolu dodržování karantény či izolace a systematický monitoring jejich porušení ani kontrolu infekčních oddělení nemocnic nevykonává a nesleduje a nevede ani statistiky týkající se diskrepance mezi počty osob identifikovanými k trasování a počtem reálně neprovedených trasování. Nadto, Ministerstvo zdravotnictví nemá ze zákona povinnost tyto informace sbírat,“ zní odpověď z ministerstva.

Obrátili jsme se tedy na hygienické stanice, bohužel s lehce nepřesným dotazem (ponechali jsme formulaci s rozdělením dle krajů) a za něj se omlouváme. Některé hygienické stanice odpověděly přímo, některé žádost odmítly a bylo nutné ji zaslat znovu. V současné době máme odpovědi od všech stanic s výjimkou kraje Pardubického a Vysočiny. O získání dat se snažíme dále a článek v případě jejich získání aktualizujeme.

 

Souhrnná tabulka

Kraj

Otázka 1 – kontroly fyzických osob

Otázka 2 – porušení

Otázka 3 – nedotrasovaní

Otázka 4 – kontroly zdr. zařízení

Hlavní město Praha

předává se na Policii ČR, podrobnější informace nejsou

?

v textu

10

Středočeský kraj

neprováděla, nekontrolovala

0

neevidují

žádné kontroly zdr. zařízení

Jihočeský kraj

neprováděla, nekontrolovala

0

v textu

žádné kontroly zdr. zařízení

Plzeňský kraj

neprováděla, nekontrolovala

0

neevidují, promile

žádné kontroly zdr. zařízení

Karlovarský kraj

11

0

neevidují

žádné kontroly zdr. zařízení

Ústecký kraj

neprováděla, nekontrolovala

0

v textu

žádné kontroly zdr. zařízení

Liberecký kraj

neprováděla, nekontrolovala

1

19 nedotrasovaných

žádné kontroly zdr. zařízení

Královéhradecký kraj

18

2

vše se dotrasovalo

žádné kontroly zdr. zařízení

Pardubický kraj

čekáme

     

Kraj Vysočina

čekáme

     

Jihomoravský kraj

477 z 33709

5

neevidují se

žádné kontroly zdr. zařízení

Olomoucký kraj

neprováděla, nekontrolovala

0

v textu

žádné kontroly zdr. zařízení

Zlínský kraj

neprováděla, nekontrolovala

0

v textu

žádné kontroly zdr. zařízení

Moravskoslezský kraj

neprováděla, nekontrolovala

0

v textu

14

Na konci článku jsou uvedeny detailnější informace za jednotlivé kraje. Poskytnutá data jsou v různých formátech, což ukazuje na to, že informace zpracovává každá KHS vlastním způsobem. V případě kontrol zdravotnických zařízení by se to dalo pochopit, ale v případě nedotrasovaných bychom očekávali spíše výstup z centrálního systému.

 

Osobní data putují rovnou do rukou policie

Dalším zajímavým poznatkem je informace, že Pražská hygiena předává všechny občany, kteří jsou v karanténě nebo izolaci, Policii ČR ke kontrole. Ředitelka pražské hygienické stanice MUDr. Zdeňka Jágrová napsala (cit.):

“K Vašemu dotazu uvedenému pod bodem 1) Nové žádosti Vám HSHMP sděluje informace o souhrnném počtu lidí v karanténě a izolaci, jejichž data byla předána k provedení kontroly policejnímu orgánu, a to v požadovaných týdenních řezech. Kontroly byly následně provedeny ze strany Policie České republiky, případně zaměstnanci cizinecké policie. Informací o tom, kolik kontrol bylo skutečně provedeno, HSHMP nedisponuje.

Bylo by jistě zajímavé zjistit, jakým způsobem jsou tato citlivá data předávána a jak ke kontrolám PČR přistupuje. V případě kontrol pohostinských zařízení jsou výsledky vidět, podobně jako v případě kontrol shlukování. Je tedy podobně důkladně kontrolováno také to, jestli nakažení nechodí na veřejnost? 

Zeptali jsme se proto Policie ČR na otázky, které by situaci více objasnily. Odpovědi nám ve velmi krátkém čase poskytl plukovník PhDr. Ondřej Moravčík z Policejního prezidia (a velice děkujeme):

Krajská hygienická stanice v Praze nám řekla, že hlásí policii ČR každou fyzickou osobu, které nařídila karanténu v souvislosti s nemoci COVId-19.

1) Je to obvyklý postup i u jiných infekčních chorob?

Není, informování o osobách v karanténách, které nám krajské hygienické stanice zasílají, slouží primárně pro účely trestního řízení a policejní práce, aby policisté mohli přijmout adekvátní hygienické opatření.

2) Jakým způsobem s těmito údaji PČR pracuje?

Data z krajských hygienických správ primárně slouží k předání informace o nutnosti přijetí adekvátních hygienických opatření před zákrokem a při zákroku. Jsme správci dat a toto je jen jedna z mnoha databází, kterou máme k dispozici a k níž mají přístup proškolení policisté. Není u ní stanoven žádný speciální režim.

3) Kontroluje aktivně dodržování karantény? Kolik takových kontrol bylo Za prosinec 2020 provedeno?

Kontroly dodržování karanténních opatření probíhají pouze na žádost hygienických stanic, policie proaktivně sama tyto kontroly nerealizuje. 

4) Jakým způsobem jsou tyto údaje zpracovávány s ohledem na ochranu osobních údajů a jak dlouho jsou uchovávány?

S obsahem databáze pracujeme plně v souladu s platnou legislativou a platí stejný režim, jako u dalších databází, které využíváme (registr obyvatel, registr řidičů, atd). Data nijak neupravujeme a obsah dodávají hygienické stanice, proto je třeba dotázat se u nich, po jak dlouhé době odstraňují osoby z databáze.

 

Odpověď na otázku 1 nás překvapila. Je zarážející, že policie požaduje informace od KHS o nakažených pouze u onemocnění COVID-19, nikoli u jiných, závažnějších infekčních chorob. 

Z odpovědi na otázku číslo 3 patrně plyne, že přestože Krajská hygienická stanice v Praze předala informace o více než 12 000 obyvatelích Prahy v izolaci/karanténě, policie tyto podněty s největší pravděpodobností ignoruje a neeviduje si počty takto provedených kontrol. O tom, jak může být toto předávání problematické, psal Deník N. 

Reakce na dotaz číslo 4 vyvolala více otázek než odpovědí, ale podrobněji se jí budeme věnovat ve zvláštním článku, protože bude třeba více dotazů. 

Ohledně otázky, jak neobvyklá byla kontrola nemocnice v Ostravě, lze konstatovat, že kontroly infekčních oddělení mimo KHS Moravskoslezského kraje prováděla už jen pražská HS (nicméně stále čekáme na data ze dvou KHS).

 

Detailnější informace z jednotlivých krajů

Jihočeský kraj 

Zjištěná porušení:

– 2 oznámení k 27. 3. 2020 – 13. týden od 23. 3. – 29. 3. 2020, 

– 1 oznámení k 24. 4. 2020 – 17. týden od 20. 4. – 26. 4. 2020, 

– 1 oznámení k 12. 5. 2020 – 20. týden od 11. 5. do 17. 5. 2020, 

– 1 oznámení k 15. 10. 2020 – 42. týden od 12. 10. – 18. 10. 2020, 

– 1 oznámení k 6. 11. 2020 – 45. týden od 2. 11. – 8. 11. 2020, 

– 1 oznámení k 25. 11. 2020 – 48. týden od 23. 11. – 29. 11. 2020. 

Elektronické trasování od 10.9.2020, po kterém nejsou informace o nedotrasovaných.

Nedotrasovaní:

10.9. – 17.9. = 3 

18.9. – 24.9. = 5 

25.9. – 1.10. = 11 

2.10. – 8.10. = 2 

9.10. – 15.10. = 2 

16.10. – 22.10. = 15 

23.10. – 29.10. = 21 

30.10. – 5.11. = 25 

6.11. – 12.11. = 16 

13.11. – 19.11. = 12 

20.11. – 26.11. = 4 

27.11. – 3.12. = 4

 

Jihomoravský kraj

Porušení nařízené karantény bylo zjištěno ve 2 případech. 

Porušení nařízené izolace bylo zjištěno ve 3 případech, a to na základě podnětu.

Neevidují se nedotrasovaní.

Karlovarský kraj

Jedna kontrola karantény/izolace v týdnu od 16.03.2020 do 22.03.2020 a celkem 10 kontrol v týdnu mezi 23.03.2020 až 29.03.2020.

Královéhradecký kraj

Kontroly provádí Policie ČR.

Týden 

Počet kontrol dodržování karantény 

Počet zjištění porušení 

2.-8.3. 

9.-15.3. 

16.-22.3. 

23.-29.3. 

30.3.-5.4. 

11.-27.5. 

26.10.-1.11. 

 Do 4.10.2020 se podařilo dotrasovat všechny, následně trasuje externí call centrum.

 

Liberecký

Do 48. týdne nebyla provedena žádná kontrola.

Jedno porušení izolace ve 23. týdnu.

Nedotrasovaní:

Týden 

Nedotrasovaní

38 

40 

1

41

6

42

6

43

1

45

1

 

Moravskoslezský

Nedotrasovaní:

KT

Celkem

10

0

11

0

12

0

13

0

14

0

15

0

16

0

17

1

18

0

19

0

20

0

21

0

22

0

23

0

24

0

25

1

26

5

27

3

28

3

29

5

30

1

31

0

32

0

33

0

34

2

35

1

36

0

37

2

38

2

39

3

40

7

41

13

42

16

43

82

44

327

45

170

46

60

47

39

48

23

Celkem

766

 

Počet kontrol zdravotnických zařízení:

41

5

42

0

43

1

44

8

 

Olomoucký

Ve 48. týdnu byla jedna osoba uznána vinnou z nedodržení karantény.

Kalendářní týden 

Počet netrasovaných 

10-42 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

1229 

44 

1487 

45 

619 

46 

22 

47 

18 

48 

 

Pardubický

Čekáme na data.

Plzeňský

KHS PK není schopna poskytnout nedotrasované, tyto případy se neevidovaly.

Praha

Praha předává ke kontrole PČR pravděpodobně všechny lidi, kteří jsou v izolaci/karanténě. Kolik kontrol Policie ČR provedla, není KHS známo.

Týden (r. 2020) 

Celkem předáno ke kontrole (karantény a izolace): 

22 

157 

23 

86 

24 

91 

25 

80 

26 

187 

27 

104 

28 

77 

29 

101 

30 

177 

31 

250 

32 

227 

33 

288 

34 

226 

35 

307 

36 

522 

37 

573 

38 

363 

39 

203 

40 

497 

41 

473 

42 

517 

43 

615 

44 

29 

45 

811 

46 

677 

47 

4653 

48 

4103 

49 

4318 

 

Týden (r. 2020) 

Celkem zjištěno porušení karantény: 

16 

19 

20 

21 

28 

29 

32 

 

Týden (r. 2020) 

Celkem zjištěno porušení izolací: 

31 

32 

33 

34 

35 

37 

38

1

 

Nedotrasovaní – jen po měsících, jiná data nejsou:

Měsíc (r. 2020) 

Počet osob, u kterých nebylo provedeno trasování 

37 

777 

10 

8705 

11 

999 

12 

152 

 

Počet kontrol na infekčních odděleních:

Měsíc (r. 2020) 

Počet provedených kontrol 

březen 

duben 

květen 

září 

říjen 

listopad 

 

Středočeský

Nebyla prováděna žádná kontrola infekčního zařízení, aktuálně je ve středočeském kraji pouze jediné infekční oddělení, a to v Mělníku.

Ústecký

Nedotrasovaní:

 1. 07. – 02. 08. 2020 1 osob 
 2. 08. – 09. 08. 2020 0 osob 
 3. 08. – 16. 08. 2020 2 osob 
 4. 08. – 23. 08. 2020 2 osob
 5. 08. – 30. 08. 2020 3 osob 
 6. 08. – 06. 09. 2020 40 osob 
 7. 09. – 13. 09. 2020 40 osob 
 8. 09. – 20. 09. 2020 66 osob 
 9. 09. – 27. 09. 2020 27 osob 
 10. 09. – 04. 10. 2020 57 osob 
 11. 10. – 11. 10. 2020 69 osob 
 12. 10. – 18. 10. 2020 90 osob 
 13. 10. – 25. 10. 2020 578 osob 
 14. 10. – 01. 11. 2020 345 osob 
 15. 11. – 08. 11. 2020 121 osob 
 16. 11. – 15. 11. 2020 87 osob 
 17. 11. – 22. 11. 2020 60 osob 
 18. 11. – 26. 11. 2020 37 osob

Vysočina

Čekáme na data.

Zlínský

Nedotrasovaní:

 1. 10. – 18. 10. 2020 34 osob 3 
 2. 10. – 25. 10. 2020 352 osob 
 3. 10. – 01. 11. 2020 246 osob 
 4. 11. – 08. 11. 2020 63 osob 
 5. 11. – 15. 11. 2020 25 osob 
 6. 11. – 22. 11. 2020 4 osoby 
 7. 11. – 26. 11. 2020 8 osob