SMUTNÝ CÍSAŘ VE SLUŽBÁCH STÁTU aneb trochu jiná analýza Registru smluv

Snimek Obrazovky 2021 05 16 V 20.51.27

Právní tunelování bez výběrek

Zákon o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. komplexně popisuje pravidla, kdy musí veřejní zadavatelé vypsat veřejnou zakázku. Jsou zde však výjimky a jednou z nich jsou – za přesně stanovených podmínek – i právní služby.

V § 29 odstavec k) tohoto zákona se píše:

Zadavatel není povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, …
k) jde-li o právní služby,
1. které poskytuje advokát v rámci zastupování klienta v soudním, rozhodčím, smírčím nebo správním řízení před soudem, tribunálem nebo jiným veřejným orgánem nebo v řízení před mezinárodními orgány pro řešení sporů,
2. které poskytuje advokát při přípravě na řízení uvedená v bodě 1, nebo pokud okolnosti nasvědčují tomu, že dotčená věc se s vysokou pravděpodobností stane předmětem řízení uvedeného v bodě 1,
3. které musí poskytovat notář na základě jiného právního předpisu v rámci osvědčování a ověřování listin, nebo
4. při kterých na základě jiného právního předpisu, byť i příležitostně, vykonává dodavatel veřejnou moc,

V Hlídači státu velmi pozorně sledujeme a označujeme smlouvy, které jsou těsně pod limitem pro zakázky malého rozsahu, jež se taktéž nemusí soutěžit. Tento limit, v kombinaci s výše uvedenou podmínkou, je často veřejnými zadavateli zneužíván k zadávání veřejných zakázek bez jakékoliv soutěže. A analýza právních smluv u limitu nám ukázala právní kanceláře, které uzavírají nejvíce takových smluv. V čele je právní kancelář advokátní kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s objemem smluv přes 120 milionů korun za poslední 4 roky.

A největším zákazníkem této advokátní kanceláře je Správa železnic (do roku 2020 Správa železniční dopravní cesty). Vztah této státní organizace a advokátů určilo téma tohoto článku.

Správa železnic

Vedení státní Správy železnic se už dva roky marně snaží odstoupit od nevýhodné smlouvy, kterou před třemi lety bez výběrového řízení uzavřel se soukromou developerskou firmou AMÁDEUS REAL tehdejší generální ředitel železniční správy Pavel Surý. Krátce předtím oznámil, že z čela správy z osobních důvodů odchází. Správa železnic se na základě uzavřené smlouvy dobrovolně zavázala odprodat dva a půl hektaru lukrativních pozemků v Praze-Dejvicích předem vybrané firmě místo toho, aby o ně nechala zájemce soutěžit a získala tak nejvýhodnější cenu. Na pozemcích nedaleko Pražského hradu můžou v budoucnu vyrůst byty, kanceláře či obchody. Pro Správu železnic jsou tyto parcely klíčové i kvůli připravované trati z Prahy do Kladna. Na případ, ve kterém může stát přijít o stovky milionů korun upozornili v roce 2018 Reportéři České televize. Správa železnic se nyní ve snaze situaci napravit dopouští podle zjištění Hlídače státu dalších chyb. Článek, který do příběhu vnáší zcela nový pohled vzniknul ve spolupráci se specializovanou informační kanceláři CZECHMATE CZ.

PROTI AMÁDEOVI NAJALI CÍSAŘE 

Správa železnic si proti AMÁDEUS REAL ve stejnojmenné kauze najala renomovanou pražskou advokátní kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ: a to opakovaně bez výběrového řízení. Celková hodnota uzavřených smluv s touto kanceláří přitom výrazně převyšuje limit, který pro zadávání zakázek bez soutěže stanovuje příslušný zákon. Správa železnic postupovala podle známého scénáře. Veřejný zadavatel je povinen vypsat výběrové řízení zjednodušeně řečeno pokaždé přesáhne-li hodnota veřejné zakázky limit dva miliony korun. Nezřídka se to ale obchází tím, že se velká nadlimitní veřejná zakázka „naporcuje“ na více menších podlimitních zakázek a toho, očividně, využila i Správa železnic.

TŘI V JEDNOM

Podle zjištění Hlídače státu uzavřela Správa železnic s kanceláří CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ v souvislosti s řešením kauzy AMÁDEUS REAL celkem tři samostatné smlouvy:

Hodnota první i druhé smlouvy je 2.000.000 Kč bez DPH, což je přesně limit, kdy je ještě možné zadat veřejnou zakázku bez soutěže. U třetí smlouvy je v Registru smluv uvedena pouze hodinová sazba 2.500 Kč shodná s oběma předchozími smlouvami. Za právní služby v kauze AMÁDEUS REAL tak může advokátní kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ inkasovat bez výběrového řízení nejméně 4.840.000 Kč s DPH, což je o 2.840.000 Kč více než státní firmě dovoluje zákon. To, že státní Správa železnic nejspíš vědomě „naporcovala“ několika milionovou veřejnou zakázku, aby obešla zákon o výběrových řízeních, ale není jediný problém.

NESROVNALOSTÍ JE VÍC

Ve všech třech smlouvách o poskytování právních služeb je uvedeno, že právními službami se rozumí „zastupování Správy železnic mimo jiné u Obvodního soudu pro Prahu 1 v řízení sp. zn. 27 C 136/2019 proti žalované společnosti AMÁDEUS REAL pro určení neplatnosti smlouvy“. Podle veřejné soudní databáze bylo řízení u Obvodního soudu pro Prahu 1 ve věci sp. zn. 27 C 136/2019 zahájeno dne 17.06.2019, tj. dva měsíce po uzavření první smlouvy ze dne 25.4.2019. Rozsudek ve zmiňované věci byl u Obvodního soudu pro Prahu 1 vyhlášen dne 27.8.2020. Mezitím (dne 16.7.2019) byla podepsaná druhá smlouva o zastupování Správy železnic. Proč ale byla ve stejné věci, tj. v řízení proti společnosti AMÁDEUS REAL pro určení neplatnosti smlouvy u Obvodního soudu pro Prahu 1, uzavřena ještě další, třetí smlouva nedává moc smysl. Byla totiž podepsána až dne 1.10.2020, měsíc po vyhlášení rozsudku. Smysl by to dávalo, ledaže by důvodem existence třetí smlouvy bylo obejití Zákona o veřejných zakázkách.

Správa železnici v odpovědích na naše otázky uvedla, že v námi dotazovaných situacích dodržela všechna interní i zákonem předepsaná pravidla. „Pro zastupování v předmětném sporu se společností Amádeus Real si Správa železnic advokátní kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ zvolila zejména na základě jejího detailního povědomí o této věci získaného předchozí spoluprací, odbornosti této kanceláře, jakož i vybudované důvěře na základě dříve poskytnutých služeb,“ uvedla tisková mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová.

Na otázky kolem takzvaného řetězení smluv za účelem obejití Zákona o veřejných zakázkách mluvčí Pistoriusová odpověděla následovně: „Správa železnic hradí advokátní kanceláři za služby poskytované na základě těchto smluv odměnu na základě skutečně provedených činností a podle jednotkové ceny za hodinu dané služby.“ 

Taktéž odmítla, že by Správa železnic platila advokátní kanceláři vícekrát za jednu a tu samou činnost, jak by se mohlo jevit: “Co se týče skutečnosti, že jedna ze smluv na právní služby související se sporem se společností Amádeus Real měla být uzavřena až po vynesení rozsudku, dovoluji si upozornit, že spor se společností Amádeus Real dosud nebyl pravomocně ukončen, nyní probíhá odvolací řízení. Správě železnic uzavření této smlouvy zajistilo možnost čerpat služby advokátní kanceláře také v navazujícím řízení o opravných prostředcích,“ uvedla k našim informacím mluvčí Pistoriusová.

ZAKÁZKY BEZ SOUTĚŽE NEJSOU NA ŽELEZNICI ŽÁDNOU NOVINKOU

Hlavním posláním Správy železnici je plnit funkci vlastníka a provozovatele dráhy ve vlastnictví státu. Státní železniční správa řídí a zajišťují provoz pro všechny české i zahraniční železniční dopravce. Za dobu své existence načerpala z veřejných zdrojů 2.792 dotací v celkové hodnotě 464.495.498.692 Kč. Za rok 2019 vykázala Správa železnic při obratu 34.206.539.000 Kč ztrátu -1.078.489.000 Kč. Podle zjištění Hlídače státu uzavřela Správa železnic v období od 29.11.2017 do 23.3.2021 s kanceláří CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ bez výběrového řízení celkem 27 smluv v celkovém objemu 62.920.000 Kč (viz tabulka). Podle mluvčí Pistoriusové zadává Správa železnic takzvané sektorové veřejné zakázky, na něž se vztahuje výjimka pro zadávání podlimitních zakázek: „Mimo zadávací řízení je Správa železnic oprávněna postupovat také v případě tzv. veřejné zakázky malého rozsahu (v případě veřejné zakázky na dodávky nebo služby činí limit pro zakázku malého rozsahu 2 000 000,- Kč) anebo v některých specifických případech uvedených v § 29 zákona o zadávání veřejných zakázek. Konkrétně ust. § 29 písm. k) zákona o zadávání veřejných zakázek pak umožňuje bez ohledu na předpokládanou hodnotu zadat postupem mimo zadávací řízení i právní služby,“ uvedla tisková mluvčí. Podle Pistoriusové uvedená zdůvodnění platí i ve všech námi dotazovaných případech.

P.č.

Název smlouvy

Č. smlouvy

Uzavřena

Hodnota s DPH

1.

Smlouva o poskytování právních služeb
„železniční telekomunikační majetek“

4105788

29.11.2017

2.420.000

2.

Smlouva o poskytování právních služeb
„vysokokapacitní přenosová telekomunikační síť“

4105888

29.11.2017

2.420.000

3.

Smlouva o poskytování právních služeb

4873744

31.1.2018

2.420.000

4.

Smlouva o poskytování právních služeb

4873940

31.1.2018

2.420.000

5.

Smlouva o poskytování právních služeb

5245288

20.3.2018

2.420.000

6.

Smlouva o poskytování právních služeb

5245424

3.4.2018

2.420.000

7.

Smlouva o poskytování právních služeb

6349163

18.7.2018

2.420.000

8.

Smlouva o poskytování právních služeb

6467211

30.7.2018

2.420.000

9.

Smlouva o poskytování právních služeb

6467107

30.7.2018

2.420.000

10.

Smlouva o poskytování právních služeb

7102039

8.10.2018

2.420.000

11.

Smlouva o poskytování právních služeb

7249851

25.10.2018

2.420.000

12.

Smlouva o poskytování právních služeb

7377319

15.11.2018

2.420.000

13.

Smlouva o poskytování právních služeb

7753939

14.12.2018

2.420.000

14.

Smlouva o poskytování právních služeb

8062811

11.1.2019

2.420.000

15.

Smlouva o poskytování právních služeb

8394147

11.2.2019

2.420.000

16.

Smlouva o poskytování právních služeb

8395847

20.2.2019

2.420.000

17.

Smlouva o poskytování právních služeb

8534839

11.3.2019

2.420.000

18.

Smlouva o poskytování právních služeb

8814763

11.4.2019

2.420.000

19.

Smlouva o poskytování právních služeb

9004095

17.4.2019

2.420.000

20.

Smlouva o poskytování právních služeb

9010883

25.4.2019

2.420.000

21.

Smlouva o poskytování právních služeb

9779611

16.7.2019

2.420.000

22.

Smlouva o poskytování právních služeb

9886631

12.8.2019

2.420.000

23.

Smlouva o poskytování právních služeb

11597620

15.1.2020

2.420.000

24.

Smlouva o poskytování právních služeb

14225088

1.10.2020

0

25.

Smlouva o poskytování právních služeb

14788981

23.11.2020

2.420.000

26.

Smlouva o poskytování právních služeb

15445535

2.2.2021

2.420.000

27.

Smlouva o poskytování právních služeb

16154431

23.3.2021

2.420.000

Celkem (v Kč)

62.920.000

Správa železnic nezajišťuje podle vyjádření mluvčí Pistoriusové předmětné právní služby vlastními interními kapacitami zejména z toho důvodu, že se jedná o odborně natolik složitá a rovněž (finančně i reputačně) riziková témata, u nichž se zapojení externích poradců z řad advokátní kanceláře jeví jako naprosto nezbytné a v souladu s povinností péče řádného hospodáře.“

Na naše informace reagoval i ředitel kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ Filip Drnec: „Právní poradenství veřejnému sektoru tvoří podstatnou část činnosti naší advokátní kanceláře. Věříme, že v hájení veřejných zájmů a prostředků jsme skutečnými odborníky. Je třeba upozornit, že s ohledem na specifickou povahu právních služeb spočívajících v zastupování klienta v soudním řízení, zadavatelé nemají povinnost tyto služby zadávat v zadávacím řízení. Máme za to, že právě naše odbornost v dané oblasti jakož i výsledky dosavadní spolupráce mohly být důvodem pro oslovení naší advokátní kanceláře Správou železnic s poptávkou poradenství souvisejícího se smlouvu o budoucí kupní smlouvě uzavřenou se společností Amádeus Real,“ uvedl Drnec.

Předmětem většiny smluv mezi Správou železnic a advokátní kanceláří CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ je standardní právní poradenství: zejména, konzultace, vypracování posudků a stanovisek, příprava a sepis potřebných písemností právního charakteru ve věcech, které budou advokátní kanceláři svěřeny a právní podpora v souvislosti se zastupováním Správy železnic v občanských soudních řízeních. Tj. činnosti, u kterých není účast advokáta nutná, jako třeba při zastupování v trestním řízení, řízení před Nejvyšším soudem ČR či řízení o kasační stížnosti před Nejvyšším správním soudem ČR. Že Správa železnic není schopna zajišťovat standardní právní činnosti vlastními zaměstnanci je u tak velké a strategické státní organizace přinejmenším zvláštní a oprávněně to vzbuzuje otázky.

ŽELEZNIČNÍ SPRÁVA NAJÍMÁ EXTERNÍ PRÁVNÍKY AČKOLI ZAMĚSTNÁVÁ VLASTNÍ 

Správa železnic patří mezi největší zaměstnavatele v ČR. Ke konci roku 2018 působilo v jejích řadách téměř 17.400 lidí ve všech regionech. Z grafického schématu a popisu organizační struktury na internetových stránkách této státní organizace vyplývá, že součástí úseku generálního ředitele Správy železnic je kromě šesti jiných odborných útvarů i samostatný Odbor právních činností. Z toho vyplývá, že ačkoli disponuje vlastními právníky, najímá Správa železnic na právní činnosti další externisty.

Organizační struktura Správy železnic:

Zdroj: Správa železnic

Organizační struktura vedení Správy železnic:

Zdroj: Správa železnic

Na již dříve položené dotazy podle Zákona 106 o svobodném přístupu k informacím, kolik Správa železnic zaměstnává právníků, odpověděla tato státní firma, že v průměru 10 právníků. Na otázku, jaké byly celkové roční náklady na provoz zmiňovaného Odporu právních činností Úseku generálního ředitele odpověděla tisková mluvčí Pistoriusová tak, že „finanční ohodnocení pracovníků Správy železnic na právních pozicích odpovídá náplni jejich činností.“

Navíc, Správa železnic neuzavírá smlouvy pouze s jednou advokátní kanceláří, ale i s několika dalšími. Největší objem smluv však Správa železnic od roku počátku roku 2017 uzavřela s advokátní kanceláří CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, a to v objemu převyšujícím objem smluv se všemi ostatními kancelářemi dohromady.

PRÁVNÍKY IDENTIFIKOVALY DIGITÁLNÍ STOPY

Osoby, které působí ve Správě železnic jako právníci jsme identifikovali na internetu technikami OSINT. Pomocí digitálních stop jsme ztotožnili 12 osob a sestavili jejich profily. Identifikovali jsme absolventy s tituly magistr a doktor práv čtyř vysokých škol: Karlovy univerzity v Praze, Masarykovy univerzity v Brně, Palackého univerzity v Olomouci a Západočeské univerzity v Plzni. Zjistili jsme, že před nástupem do Správy železnic působili dohromady v devíti advokátních kancelářích, v pěti organizacích státní či veřejné správy, v devíti soukromých firmách a v jedné politické straně (detailní rozpis naleznete v této tabulce). Z toho plyne, že právníci Správy železnic mají odpovídající vzdělání i praxi. 

Důvody, proč si správa přesto najímá externí právníky, navíc bez výběrového řízení musejí být tedy jiné. A proto nám nezbývala jiná možnost než detailně zanalyzovat osobní vazby. Pochybnost, že při výběru kanceláře mohly převážit klientelistické vazby nad odborností je totiž u řízení, kde neproběhla standardní soutěž vždy větší.

P.č.

Bývalá působiště některých právníků Správy železnic

Shoda s bývalými působišti právníků CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ   

1.

European Parliament

Ano

2.

Řanda Havel Legal advokátní kancelář

Ano

3.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Ano

Kamil Rudolecký

Kamil Rudolecký je vedoucí právního oddělení Správy železnic, kde působí od ledna 2020. Předtím téměř šest let zastával funkci politického náměstka na ministerstvu dopravy. Na antimonopolním úřadu Rudolecký skončil v roce 2011 v pozici prvního místopředsedy. Následně působil jako komerční právník. Od roku 2011 v advokátní kanceláři JŠK a od roku 2013 v Řanda Havel Legal. Průzkumem veřejných zdrojů jsme na internetu identifikovali, že ve stejném období, tj. od roku 2013, působil v kanceláři Řanda Havel Legal na pozici koncipienta jistý Jan Vlk, jeden ze současných vedoucích advokátů kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ.

Zdroj: LinkedIn

Jan Vlk

Jan Vlk vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V kanceláři CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ působí od svého odchodu z kanceláře Řanda Havel Legal tj. od roku 2016. Zabývá se obchodními vztahy a poradenstvím klientům z veřejného sektoru. Od roku 2020 vede právní tým, který poskytuje podporu klíčovému tuzemskému subjektu z oblasti dopravy při strategickém rozhodování o způsobu správy jeho telekomunikačního majetku. Zastupuje strategickou státní společnost ve významných soudních sporech, hodnota jednoho z nich přitom dosahuje stovek milionů korun. Na uvedená zjištění reagovala tisková mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusiová tak, že Správa železnic podle ní nemá o této věci žádné bližší informace a zároveň zdůraznila, že v rámci organizace důsledně dbají na to, aby ve Správě železnic nedocházelo k porušování zákonných ani interních pravidel pro střet zájmů: „Uvedené údajné spolupůsobení pánů Rudoleckého a Vlka však nepovažujeme za problematické, a to jak z hlediska zákona o střetu zájmů, tak ani z hlediska našich interních pravidel.”

Ředitel kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ Filip Drnec reagoval na naše informace následovně: „Můžeme Vás současně ubezpečit, že naše kancelář i všichni její spolupracovníci dodržují právní i stavovské předpisy. Vámi identifikované potenciální propojení naší kanceláře a Správy železnic prostřednictvím jednoho z našich vedoucích advokátů však není z hlediska právních předpisů nijak závadné, a to ani z hlediska pravidel stanovených zákonem o střetu zájmů,“ uvedl Drnec.

Každopádně propojení Kamila Rudoleckého s uvedenou kanceláří jsme identifikovali ještě jedno: skrz Marcelu Káňovou. Ta je partnerkou a advokátkou kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ. Působí zde od roku 2015, předtím od roku 2012 působila tři roky na stejném úřadě jako současný vedoucí právního oddělení Správy železnic Kamil Rudolecký, tj. na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

PRAXE I KVALITA OBDOBNÁ

Porovnáním profesních profilů sestavených z digitálních stop právníků Správy železnic a právníků kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ jsme identifikovali, že právníci Správy železnic a právníci kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ mají stejné vzdělání a někteří dokonce i praxi ve stejných organizacích. Správa železnic přesto právní činnosti nakupuje, a to bez výběrového řízení.

P.č.

Vzdělání právníků Správy železnic

Shoda s AKCCS

Bývalá působiště právníků Správy železnic

Shoda s AKCCS

1.

Gymnázium Boženy Němcové

Ne

Advokátní kancelář JUDr. Bolf

Ne

2.

Gymnázium Jana Palacha

Ne

Advokátní kancelář JUDr. Petra Marková

Ne

3.

Charles University Prague

Ano

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Tintěra

Ne

4.

Masaryk University Brno

Ano

Advokátní kancelář JUDr. Václav Hajšman

Ne

5.

Palacký University in Olomouc

Ano

Advokátní kancelář Surga, Tejrovský, Oškrdal

Ne

6.

Universidad de A Coruna

Ne

ANO 2011

Ne

7.

University of West Bohemia, Pilsen

Ano

CZECHOSLOVAK GROUP

Ne

8.

 

 

D.A.S. právní ochrana

Ne

9.

 

 

EUFRAT Group

Ne

10.

 

 

EUROBRANCH SL

Ne

11.

 

 

European Parliament

Ano

12.

 

 

chcipraci.cz

Ne

13.

 

 

JŠK, advokátní kancelář, s.r.o.

Ne

14.

 

 

JUDr. Michal Vejlupek, advokát

Ne

15.

 

 

LIVIN Morava

Ne

16.

 

 

Metrostav a.s.

Ne

17.

 

 

Ministerstvo dopravy ČR

Ne

18.

 

 

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Ne

19.

 

 

Nejvyšší správní soud

Ne

20.

 

 

Raiffeisenbank Česká republika

Ne

21.

 

 

Řanda Havel Legal advokátní kancelář

Ano

22.

 

 

Statutární město Olomouc

Ne

23.

 

 

Top Clear

Ne

24.

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Ano

CÍSAŘ VE SLUŽBÁCH STÁTU

Kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ pracovala kromě Správy železnic i pro další státní firmy. MERO ČR, a.s., státní podniky DIAMO či CENDIS, dále pro samosprávy jako Hlavní město Prahu a jeho dopravní podnik, Statutární město Brno a Ostravu či centrální úřady jako např. Generální finanční ředitelství. TOP 10 objednatelů (plátců) advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ podle zjištění Hlídače státu:

P.č.

Objednatel (plátce)

Počet smluv

Hodnota s DPH

1.

Správa železnic, státní organizace

28

84.700.000

2.

Hlavní město Praha

48

21.975.924

3.

MERO ČR, a.s.

43

20.058.304

4.

Statutární město Brno

11

18.521.466

5.

Generální finanční ředitelství

15

16.625.400

6.

Statutární město Ostrava

6

13.148.707

7.

DIAMO, státní podnik

5

12.340.790

8.

CENDIS, s.p.

3

11.349.800

9.

Národní muzeum

7

10.799.488

10.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

43

10.739.189

 

Celkem (v Kč)

 

220.259.068
Celkem uzavřela kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s veřejnými zadavateli za dobu existence Registru smluv (tj. v období od 1.7.2016 do současnosti) 337 smluv v celkovém objemu 299.787.714 Kč s DPH.

Z toho 11 smluv v celkovém objemu 3.248.025 Kč s DPH má podle zjištění Hlídače státu tak zásadní nedostatky v rozporu se zákonem, že velmi pravděpodobně nejsou ve skutečnosti platné. Na tyto smlouvy se můžete podívat také v této tabulce.

Podle zjištění Hlídače státu uzavřela advokátní kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s veřejnými zadavateli celkem 65 smluv v režimu zakázek malého rozsahu, tj. do 2.000.000 Kč bez DPH. Takto těsně pod limitem, kdy je podle zákona ještě možné zadat veřejnou zakázku bez výběrového řízení uzavřela kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ smlouvy s veřejnými zadavateli v celkovém objemu 155.772.616 Kč s DPH. TOP 10 objednatelů (plátců) podle zjištění Hlídače státu, kteří s kanceláří CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ uzavřely smlouvy těsně pod zákonným limitem pro výběrová řízení:

P.č.

Objednatel (plátce)

Počet smluv

Hodnota s DPH

1.

Správa železnic, státní organizace

26

62.920.000

2.

Statutární město Brno

6

14.252.589

3.

Hlavní město Praha

4

9.655.800

4.

MERO ČR, a.s.

4

9.559.000

5.

Statutární město Ostrava

4

9.494.507

6.

Generální finanční ředitelství

3

7.260.000

7.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

3

7.016.790

8.

DIAMO, státní podnik

2

4.840.000

9.

Česká pošta, s.p.

2

4.840.000

10.

CENDIS, s.p.

2

4.815.800

Celkem (v Kč)

134.654.486

 

Za rok 2019 vykázala AK při obratu 183.090.000 Kč zisk 28.677.000 Kč, ve stejný rok uzavřela smlouvy se státními institucemi ve výši minimálně 87,3 milionu Kč. Z toho 21 % smluv tohoto roku však nemělo uvedenu hodnotu smlouvy.

Závěrem

Zajímalo nás, jak úspěšná je advokátní kancelář, která bez výběrových řízení dostává od státních organizací zakázky na zastupování řádově za stamiliony. Nevíme, jak dopadly jiné spory, ale soud, kde kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ zastupuje státní Správu železnic proti firmě AMÁDEUS REAL zatím pro jejího klienta příliš úspěšný nebyl. Podle nepravomocného rozsudku Obvodního soud pro Prahu 1 ze dne 27.8.2020 firma AMÁDEUS REAL nepřijde o možnost koupit si lukrativní pozemky v těsné blízkosti Pražského hradu. Smlouva, kterou s ní Správa železnic v roce 2018 podepsala totiž stále platí a stát se její neplatnosti se musí domáhat znovu u odvolacího soudu. Jednání nařízeno zatím nebylo.

K výsledkům spolupráce s kanceláří CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ mluvčí správy Radka Pistoriusová uvedla: „Co se pak týče Vašich dotazů na konkrétní výsledky naší spolupráce s advokátní kanceláří v rámci řešení uvedeného sporu, uvádíme, že v této věci dosud nebylo vydáno pravomocné rozhodnutí.”

ŽELEZNIČNÍ SPRÁVA
Správa železnic je státní organizace založená v roce 2003 ministerstvem dopravy. Nejvyšším orgánem je správní rada, kterou jmenuje vláda na návrh ministra dopravy. Správní rada pak volí a odvolává generálního ředitele Správy železnic, která je tak fakticky řízena z nejvyšších politických míst.

CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ
Firma CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ je soukromá advokátní kancelář, kterou v roce 1993 pod názvem JURISCONSULT založili právníci Pavel Smutný, Jaromír Císař a bývalý předseda Nejvyššího soudu Otomar Boček. Ten ale záhy po založení zemřel, a proto se zbylí dva společníci spojili se svým bývalým profesorem Zdeňkem Češkou a vznikla kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ. Ve sledovaném období nebyla příjemce dotací.

MINISTŘI U CÍSAŘE
Kromě současné ministryně spravedlnosti a bývalé nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešové, jejíž úřad uzavřel s kanceláří CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ smlouvu o právním poradenství dne 19.12.2019 působil v této kanceláři i ex ministr spravedlnosti Robert Pelikán nebo jeho matka, bývalá soudkyně evropského soudu Irena Pelikánová.