„Náhody“ při zadávání zakázek na Ústecku aneb nadmíru podezřelá vítězství společnosti ProProjekt

Colorful Dinosaur Birthday Invitation

Vzpomínáte si na investiční tunel za 433 milionů Kč ve Varnsdorfu? Šlo o předraženou zakázku na výstavbu kampusu střední školy V Ústeckém kraji (více podrobností naleznete v přiložených dokumentech). Jako u mnoha dalších veřejných zakázek na Ústecku se i zde objevuje notoricky známé jméno společnosti ProProjekt s.r.o. a jejího jednatele a jediného společníka Ing. Jiřího Cobla. Od roku 2016 tato společnost realizovala pro kraj celkem 17 veřejných zakázek zveřejněných na profilu zadavatele a dalších 13 smluv souvisejících s veřejným zadáváním nezveřejněných na profilu zadavatele. Celkem tedy 30 skutečností souvisejících s veřejným zadáváním pro Ústecký kraj za období od roku 2016 do současnosti.

Hlavní činností společnosti Proprojekt je projektová činnost ve výstavbě a té se také týká většina skutečností souvisejících s výše uvedeným veřejným zadáváním. Z uvedených odkazů na údaje z Hlídače státu vyplývá, že veřejné zakázky realizované společností ProProjekt s.r.o. se týkají v drtivé většině stavebních projektů v oblasti školství. Všechny veřejné zakázky týkající se tohoto subjektu v oblasti školství byly realizovány v režimu veřejných zakázek malého rozsahu (hodnota do 2 milionů Kč) ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). Tyto zakázky není povinné zadávat v zadávacím řízení a neplatí tedy pro ně pravidla pro zadávací řízení, ale pouze obecná pravidla uvedená v § 6 zákona. Tyto veřejné zakázky jsou typicky Ústeckým krajem hodnoceny na nabídku nejnižší ceny, příp. je v menší míře zohledněna i doba realizace. Váha hodnotícího kritéria nejnižší ceny se pohybuje obvykle mezi 80-90 procenty, např. zde v bodu 8 zadávací dokumentace.

Veřejné zakázky v oblasti projektové dokumentace pro stavební činnost v oblasti školství v Ústeckém kraji jsou standardně zadávány hlavně společnosti ProProjekt s.r.o., s tím, že tato společnost nabídne nejnižší cenu. Nestává se, že by někdo nabídl nižší cenu než tato společnost. Veřejné zakázky malého rozsahu Ústeckého kraje v tomto segmentu jsou téměř vždy realizovány výzvou vybraným dodavatelům (viz rovněž předchozí odkaz). Podle jakých kritérií jsou vybíráni oni „vybraní dodavatelé“ ovšem zmíněno není.

Tento postup je podle našeho názoru porušením obecné zásady transparentnosti při zadávání veřejných zakázek ve smyslu § 6 odst. 1 zákona. Postup při vybírání těchto oslovených dodavatelů by také měl být podle našeho názoru dostatečně odůvodněn, což se v případě těchto veřejných zakázek Ústeckého kraje neděje. Zde si můžeme položit určitou spekulativní otázku, jak to vlastně v praxi s takovými veřejnými zakázkami malého rozsahu obecně v praxi dost často bývá. Je veřejným tajemstvím, že v případě takovýchto veřejných zakázek je požadovaná nejnižší cena již určitému dodavateli předem známa. Tato skutečnost samozřejmě může naplňovat skutkovou podstatu trestného činu podle § 256 trestního zákona, ale vzhledem k obtížné dokazatelnosti tohoto trestněprávního jednání, je velmi málo pravděpodobné, že by byl takový skutek prokázán. Pokud ale jedna společnost vždy nabídne nejnižší cenu a neustále dostává veřejné zakázky ve stejném segmentu, tak by se Ústecký kraj měl zamyslet nad tím, zda takové výsledky veřejných zakázek nevzbuzují pochybnosti. To, že stejná společnost nabízí neustále nejnižší cenu při celkem vysokém počtu veřejných zakázek v tomto segmentu je jistě čistě náhoda. Některé náhody ale, při vší úctě, odporují zdravému rozumu, možná jako v tomto případě.

Společnost ProProjekt s.r.o je zároveň velmi zdatná v čerpání dotací. Do dnešního dne čerpala dotace v celkové hodnotě 1 428 948 Kč včetně dotací z evropského programu „Program rozvoje venkova 2014-2020“, který administruje Státní zemědělský a intervenční fond.

Celkové angažmá společnost ProProjekt s.r.o. v otázkách týkajících se veřejné sféry by mělo být podle našeho názoru řádně prověřeno, neboť zjištěná fakta zakládají důvodné pochybnosti o vztahu tohoto subjektu k orgánům samosprávy a veřejné správy. Netvrdíme, že dané skutečnosti nejsou čistě náhodné, ale vzhledem k logické provázanosti výše uvedených dějů by tento subjekt a veškeré procesy s ním související, měly být předmětem důkladné kontroly ze strany kontrolních orgánů dotčených organizací a případně jiných příslušných státních orgánů.