Navrhované změny jednacího řádu vlady a legislativních pravidel vlády

Změna jednacího řádu vlády či Legislativních pravidel vlády není nic neobvyklého. Jen předchozí vláda změnila svůj jednací řád třikrát.

Nyní plánované změny jednacího řádu jsou však docela zajímavé, mimojiné i tím, že na jejich připomínkování je pouze 10 dní, navíc přes vánoční svátky. Do eKlepu byl vložen 22. prosince 2017, meziresortní projednávání bude 3. ledna 2018.

Vysvětlivky: změny v textaci jsou červeně, přeškrtnutě jsou mazané texty, jinak nové texty.

Plánované změny jednacího řádu vlády a legislat. pravidel vlády

Osoby zúčastňující se jednání vlády

Jednání vlády se již nezůčastňuje předseda Českého statistického úřadu, státní tajemník pro evropské záležitosti, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu (pokud se jedná o kontrolní závěr NKÚ) a spolupředkladatelé materiálů. Je možné si na vládu pozvat hosta, ale jeho účast je podmíněna pozváním předsedajícího jednání vlády.

(6) Jednání schůze vlády se účastní osoby, u kterých to stanoví Ústava České republiky, ústavní zákon nebo zákon, dále předseda Českého statistického úřadu, vedoucí Úřadu vlády, státní tajemník pro evropské záležitosti, zástupce Kanceláře prezidenta republiky, zapisovatel vlády a další osoby určené předsedou vlády.

(7) Jednání schůze vlády se účastní prezident Nejvyššího kontrolního úřadu, jestliže je na program schůze vlády zařazeno projednávání kontrolního závěru Nejvyššího kontrolního úřadu nebo stanovisko příslušného orgánu ke kontrolnímu závěru; účastní se přitom té části jednání schůze vlády, kdy je předmětný materiál projednáván.

(8) Jednání schůze vlády se může účastnit též spolupředkladatel materiálu, který není členem vlády; účastní se přitom té části jednání schůze vlády, kdy je předmětný materiál projednáván.

(97) Jestliže člen vlády považuje účast některé další osoby na jednání schůze vlády za žádoucí, oznámí to při zahájení projednávání příslušného bodu programu schůze vlády předsedajícímu. K účasti těchto osob na schůzi vlády je třeba souhlasu vlády. Tyto osoby se účastní jednání schůze vlády po přizvání předsedajícím a jenom po dobu jednání o bodu programu schůze vlády, k němuž byly přizvány.

Zápis o hlasování

Zápis o hlasování členů vlády o některých bodech již nebude obsahovat informaci jak který ministr hlasoval.

(3) Z jednání schůze vlády je pořizován písemný záznam. V tomto záznamu se uvede zejména název projednaného bodu programu schůze vlády, stručný průběh rozpravy, závěry jednání, včetně výsledku hlasování, a pokud vláda dospěje k závěru, že k předloženému materiálu nepřijme usnesení, uvede se tato skutečnost spolu se závěry do písemného záznamu. Součástí výsledku hlasování o návrhu usnesení k materiálu uvedenému v čl. V odst. 5 písm. c) větě poslední je i údaj o tom, kteří členové vlády hlasovali pro návrh, kteří proti návrhu a kteří se zdrželi hlasování, a to uvedením jejich funkcí; to neplatí v případě, že předmětem hlasování je návrh na rozhodnutí o věci, jejíž hodnota je nižší než 1 000 000 Kč. Při ověřování správnosti formulace jednotlivých bodů záznamu z jednání schůze vlády se postupuje stejným způsobem jako v odstavci 1 tohoto článku.

 

Předseda vlády jako řešitel sporů

Rozpory mezi členy vlády řeší předseda vlády.

(3) Orgány, jimž je materiál předkládán podle odstavce 1 ke stanovisku, mohou jimi uplatněné připomínky, které považují za podstatné, označit za připomínky zásadní. Pokud předkladatel materiálu pro jednání schůze vlády takto označeným připomínkám nevyhoví, stávají se předmětem rozporu. Nepodaří-li se rozpor odstranit jednáním na úrovni náměstků, řeší rozpor člen vlády nebo vedoucí jiného orgánu, který je předkladatelem materiálu pro jednání schůze vlády, jednáním s členem vlády nebo vedoucím jiného orgánu, který zásadní připomínku uplatnil; nepodaří-li se rozpor odstranit ani tak a jde-li o rozpor mezi členy vlády, řeší se jednáním člena vlády, který je předkladatelem materiálu pro jednání schůze vlády, a člena vlády, který zásadní připomínku uplatnil, s předsedou vlády. Člen vlády nebo vedoucí jiného orgánu, který je předkladatelem materiálu pro jednání schůze vlády, musí zároveň dbát, aby vyřešení rozporu nevyvolalo následně rozpor s jiným členem vlády.

 

d)   přehled orgánů, kterým byl materiál zaslán ke stanovisku, datum, v němž byl materiál rozeslán a lhůtu stanovenou předkladatelem pro sdělení stanoviska, výsledky připomínkového řízení, včetně sdělení, že materiál je předkládán bez rozporů, případně s popisem rozporu, který se nepodařilo odstranit ani na úrovni členů vlády, popřípadě jednáním s předsedou vlády; výsledky připomínkového řízení (s výjimkou nevyřešených rozporů) lze vyjádřit v samostatné části materiálu s uvedením připomínkujících orgánů a jejich připomínek a stanoviska předkladatele k nim.

Elektronizace podkladů

Celým dokumentem se táhne elektronizace podkladů pro rozhodování. Povinný tisk podkladových a předkládaných materiálů (obvykle ve 3 kopiích) se ruší. Typická změna textu vypadý takto.

(1) Věcný záměr, upravený podle výsledků připomínkového řízení, se zašle k projednání vládě tak, že se po souhlasu osoby, která stojí v čele orgánu, který věcný záměr zpracoval, nejprve vloží do elektronické knihovny a v týž den zašle člen vlády věcný záměr předsedovi vlády ve shodné listinné podobě v počtu 3 výtisků.

 

Nepovinná tisková zpráva

Povinnou součástí materiálů pro projednání na vládě přestává být související tisková zpráva.

Jmenování osob

Materiály zasílané ke stanovisku omezenému okruhu připomínkových míst, popřípadě předkládané vládě bez připomínkového řízení se doplňuje o bod: „Materiály pro schůzi vlády obsahující pouze návrh na jmenování osoby do funkce či udělení hodnosti vládou nebo její nominaci na jmenování do funkce či udělení hodnosti jiným orgánem„, a to „Bez projednání v připomínkovém řízení„.

Naopak se vyjímají návrhy na jmenování do hodností generálů, jmenování profesorů, rektorů a soudců, a členů Státní volební komise.

 

Plný text změn jednacího řádu vlády

Plný text změn legislativních pravidel vlády