Aktualizace akčního plánu plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek 2016-2020

V nejbližších dnech by měla vláda projednat materiál z pera MMR nazvaný „Aktualizace akčního plánu plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek 2016-2020„.

Hlavními tématy je utvrzení role NEN v elektronizaci veřejných zakázek, návrh „nového“ NIPEZ (2.0), konstatuje trystní stav open-dat v této oblasti a nově definuje roli Portálu o veřejných zakázkách, který má být „vstupní branou pro dodavatele do světa veřejných zakázek“ .

Náš komentář:

 1. Náklady na NIPEZ 2.0 jsou min 2x předražené – pokud zůstal v platnosti plán, schvalovaný OHA v lednu 2018, pak bude NIPEZ 2.0 za 5 let stát 178 mil Kč, z toho např. Věstník Veřejných Zakázek 43 mil. Kč, zcela zbytečný statistický modul 50mil. Kč, Service Desk 31mil. Kč anebo archivace 2TB dat s minimálním nárůstem 16 mil. Kč.    
 2. Hlavním důvodem vysoké ceny čistě evidenčního systému NIPEZ 2.0 jsou převážně nesmyslné, zbytečné či neodůvodněně přemrštěné požadavky na funkčnost. Až bude zveřejněna chystaná VZ, ke konkrétním bodům se podrobně vyjádříme
 3. Nový akční plán se snaží řešit problémy, které jsou řešeny již současnou legislativou, ale MMR zcela selhává ve vynucování jejího dodržování. Zejména co se týka profilů zadavatelů a zde zveřejňovaných údajů. Pokusy o nápravu, např. od firmy DatLab a Jiřího Skuhrovce skončili na neochotě MMR věc jakkoliv řešit a na obvinění ÚOHS z pokusu o zahlcení úřadu.
 4. Strategie nijak nemění a neřeší pozici NEN, systému, který objektivně odrazuje dodavatele od VZ.
 5. Za velmi pozitivní považujeme důraz na open data (tlačený paradoxně zejména legislativou EU, požadavky NKÚ a ÚOHS) a zahájenou spolupráci s trhem nástrojů pro VZ.
 6. Ač nový akční plán mluví o nové koncepci, jedná se o popis současného stavu.
 7. Nová Enterprise architektura nic nového nepřínáší, nebere v úvahu širší  souvislosti nákupního procesu, vztah na rozpočet a registr smluv, vůbec neformuluje žádoucí cílový stav, ale pouze vyjmenovává několik prvních projektů. Ale přitom ani nenaznačuje, že by se po těchto kosmetických změnách mělo řešení nějak dál rozvíjet. Odkazovaná Studie o eProcurementu do tohoto materiálu vůbec žádný eProcurement nepřináší.
 8. Akční plán neobsahuje žádné měřitelné cíle ať trhu, tak systémů či kalkulaci přiměřených nákladů a výnosů.

Citujme nejdůležitější části tohoto dokumentu: (ke stáhnutí zde).


„Česká republika zajistí realizací Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 vytvoření prostředí, které umožní existenci efektivního a transparentního trhu veřejných zakázek v České republice, založeného na elektronické komunikaci, kterou zavádí nová evropská zadávací legislativa a jež bude zároveň splňovat nejpřísnější pravidla pro kybernetickou bezpečnost při vysoké míře míry transparentnosti procesu zadávání veřejných zakázek.“

Výše uvedené vize se má dosáhnout prostřednictvím následujících cílů:

 1. Optimalizace fungování NIPEZ
 2. Podpora elektronizace zadávání veřejných zakázek
 3. Implementace opatření související s elektronizací veřejných zakázek

 

Portál o veřejných zakázkách

Jedním z hlavních pilířů nové koncepce NIPEZ 2.0 je Portál o veřejných zakázkách. V návaznosti na tuto novou pozici dojde k jeho přebudování, a to tak, aby plnil následující funkce:

 • jedna platformapro jednotný přístup dodavatelů k veřejným zakázkám
 • sběrnice základních dat o veřejných zakázkách ze všech připojených elektronických nástrojů

Cílem tohoto opatření je vytvořit nadstavbovou platformu nad informačními systémy NIPEZ
(IS NIPEZ) tak, aby z pohledu dodavatelů existovala jedna vstupní brána k trhu veřejných zakázek. Dojde k aktualizaci Portálu o veřejných zakázkách, který se bude skládat z 3 částí:

Sekce 1 – teorie VZ: články ve stromové struktuře, legislativa, metodiky, výroční zprávy

Sekce 2 – život VZ: články ve stromové struktuře o aktuálním dění, kalendář školení včetně možnosti přihlašování se na školení, aktuality pro zadavatele, info-forum

Sekce 3 – zakázky – interaktivní část – napojení na jiné informační systémy, vytváření přehledů zakázek (například v podobě mapy, kde se budou zobrazovat místa vypsaných zakázek), možnost vyhledávání veřejných zakázek napříč propojenými informačními systémy, atd.

Do Portálu o veřejných zakázkách bude možno připojovat další informační systémy, a to po splnění předepsaných podmínek. Těmito podmínkami jsou:

 • certifikace elektronického nástroje dle vyhlášky 260/2016Sb. o certifikaci elektronických nástrojů na funkčnost minimálně profilu zadavatele
 • splnění technických podmínek připojení uveřejněných na portal-vz.cz.

Úloha a role ostatních informačních systémů sdružených do NIPEZ 2.0 zůstane zachována

2.      Národní elektronický nástroj

 • provozován na adrese https://nen.nipez.cz/
 • nástroj dle § 213 ZZVZ a vyhlášky č. 260/2016 Sb. o certifikaci elektronických nástrojů sloužící k elektronické komunikaci při zadávání veřejných zakázek
 • jeho správu a povinné využívání stanoví usnesení vlády č. 628/2014 k používání NEN v rámci NIPEZ a usnesení vlády č. 408/2018 o povinném využívání NEN.

3.      Věstník veřejných zakázek

 • provozován na adrese – https://vestnikverejnychzakazek.cz/
 • nástroj dle § 225 ZZVZ sloužící k uveřejňování informací o veřejných zakázkách, a to dle vyhlášky č. 168/2016 Sb. ouveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele
 • v návaznosti na opatření C. 3 Strategie (a tohoto akčního plánu) dojde k vybudování nového Věstníku veřejných zakázek.

4.      Informační systém o veřejných zakázkách

Stávající stav

Plánovaný stav

 • nově dojde k technickému rozdělení modulu pro
  • systém určený pro vedení Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a
  • systém určený pro vytváření statistiky
 • stávající funkčnost systémů zůstane zachována, legislativně nebude potřeba změna

5.      Individuální elektronické nástroje

6.      Provozní činnosti

Postupně dojde k centralizaci vybraných provozních služeb. Tyto budou poskytovány jednotně napříč všemi IS NIPEZ (s výjimkou IEN). Jedná se o služby:

 • bezpečnostní monitoring
 • service desk
 • archivace dat

7.      Poskytování otevřených dat a možnosti napojení na ostatní IS NIPEZ

Dojde k vytvoření centrálního zdroje otevřených dat včetně automatického procesu dohledu na kvalitou publikovaných dat. Tyto data budou k dispozici následně formou open dat k dalšímu využití.

8.      Principy budování NIPEZ 2.0

NIPEZ 2.0 bude budována a rozvíjena v souladu s následujícími principy:

 • maximální UX přívětivost IS NIPEZ odpovídající aktuálním technologickým a uživatelským trendům
 • jednoduchost provozní dokumentace IS NIPEZ
 • využívání moderních způsobů průběžného informování uživatelů o aktualitách, provozních událostech NIPEZ
 • poskytování maximálního rozsahu otevřených dat veřejnosti
 • maximální interoperabilita s ostatními IS NIPEZ a IS eGovernment – konsolidace a propojování IS veřejné správy
 • omezení budování monolitických systémů
 • princip single sign on
 • důraz na centralizaci provozních aktivit napříč IS NIPEZ
 • maximální využití možných sdílených služeb a dat v rámci NIPEZ (jednotný systém rolí a oprávnění, atd.)