Zajištění provozu a dostupnosti portálu veřejné správy gov.cz – rozsah a rozpočet

21. prosince 2018 projednala Pracovní skupina pro transparentní veřejné zakázky (nemá vlastní web) při MMR vedená JUDr. Mgr. Vlastimilem Fidlerem veřejnou zakázku na „Zajištění provozu a dostupnosti portálu veřejné správy“ (gov.cz) a odsouhlasil zadání zakázky bez veřejné soutěže pro NAKIT s.p. formou tzv. vertikální spolupráce.


Ustanovení § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Vertikální spolupráce
(1) Za zadání veřejné zakázky se nepovažuje uzavření smlouvy, kterou uzavírá veřejný zadavatel s jinou právnickou osobou jako dodavatelem, pokud
a) sám nebo společně s jinými veřejnými zadavateli ovládá tuto osobu obdobně jako své vnitřní organizační jednotky,
b) v takto ovládané osobě nemá majetkovou účast jiná osoba než ovládající veřejný zadavatel nebo ovládající veřejní zadavatelé a
c) více než 80 % celkové činnosti takto ovládané osoby je prováděno při plnění úkolů, které jí byly svěřeny ovládajícím veřejným zadavatelem nebo ovládajícími veřejnými zadavateli nebo jinými právnickými osobami, které ovládající veřejný zadavatel nebo veřejní zadavatelé rovněž ovládají jako své vnitřní organizační jednotky.

Jedná se o zakázku, resp. smlouvu na 2 roky, od února 2019 do února 2021. Cena provozu je 40 155 156,96 Kč bez DPH na 24 měsíců.

Předmět zakázky

Předmětem plnění této nadlimitní vertikální spolupráce je:

 • Zajištění provozu a dostupnosti portálu veřejné správy:
  • proaktivní a reaktivní monitoring provozu a dostupnosti,
  • analýze logů a vyhodnocení plnění SLA parametrů,
  • vedení provozního deníku,
  • údržbě jednotlivých komponent včetně následujícího:
   • údržba a provoz kubernetes neboli open-source systému pro automatizaci, zavádění, škálování a správu kontejnerových aplikací, včetně včasných instalací bezpečnostních aktualizací a povyšování verzí kubernetes,
   • údržba a provoz databáze, včetně včasných instalací bezpečnostních aktualizací a povyšování verzí databázového serveru,
   • údržba a provoz webových serverů včetně včasných instalací bezpečnostních aktualizací a povyšování verzí webových serverů,
   • provádění upgradu dalších webových komponent, aktualizací, instalací záplat a nových verzí rozšíření a záloh,
  • o realizace havarijních plánů,
  • o realizace bezpečnostní politiky.
 • 2. Servisní služby:
  • o nasazování nových verzí s možností roll- back,
  • o testování nových verzí,
  • o provoz incident management systému,
  • o řešení provozních problémů a incidentů,
  • o provoz Service Desku s možností kontaktu emailem.
 • Reporting poskytovaných služeb:
  o pravidelné měsíční zprávy o provozu včetně popisu výše uvedených aktivit.
 • Další úpravy systému vyplývající z provozu v rozsahu 100 MD (člověkodní) včetně:
  • úpravách pro zajištění souladu s právními
   předpisy.
 • Aktualizace provozní dokumentace v souvislosti
  s rozvojem portálu veřejné správy včetně:
  • uživatelské příručky,
  • systémové příručky,
  • bezpečnostní dokumentace v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, a vyhláškou č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy (o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy), a vyhláškou č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

Způsob stanovení předpokládané hodnoty

Na základě cen ověřených dle Ceníku prací ICT (https://www.mvcr.cz/clanek/prehled-obvyklych-cen-ict-praci.aspx).

Ceny za MD se pohybují kolem mediánu obvyklých cen, max. dosahují úrovně horního kvartilu, a to limitně pouze v případě dodatečného drobného programátorského rozvoje). Ceny za MS Azure, SMS bránu či Key Vault odpovídají ceně, za kterou tyto služby běžně nabízí dodavatelé (např. Microsoft v případě MS Azure či Key Vault).

Cena provozu je 40 155 156,96 Kč bez DPH na 24 měsíců. Cenový rozpad:

 • Drobný rozvoj: 1 200 000 Kč bez DPH (100 MD) –12 000 Kč/MD za rozvojové programátorské práce
 • Provoz: 38 955 156,96 Kč bez DPH na 24 měsíců. Rozpad ceny (Kč bez DPH):
  • Credit MS Azure: 9 234 000 Kč bez DPH
  • SMS: 674 000 Kč bez DPH
  • Udržování SW PVS: 3 180 000 Kč bez DPH
  • Key Vault: 24 000 Kč bez DPH
  • Provoz NAKIT: 25 843 156,96 Kč bez DPH(3008 MD):
   • Tester senior – 96 MD (9 460,621 Kč/MD)
   • Operátor specialista dohledovéhcentra L2 – 431,76 MD (7 287,732 Kč/MD)
   • Operátor specialista dohledovéhcentra L2 – 414 MD (7 287,732 Kč/MD) SLM manažer – 72 MD (11 461,368 Kč/MD)
   • Senior specialista provozu – 480 MD (10 194,324 Kč/MD)
   • Specialista řízení provozu – 480 MD (8 993,832 Kč/MD)
   • Specialista řízení provozu – 480 MD (8 993,832 Kč/MD)
   • Bezpečnostní administrátor – 242 MD (10 149,540 Kč/MD)
   • Operátor L1 – 312 MD (6 290,076 Kč/MD)
 • Cena za měsíční provoz činí 1 623 131,54 Kč bez DPH.

Vývoj smluvního vztahu s dodavatelem

Aktuálně se NAKIT podílí na implementaci transakční části portálu veřejné správy realizované v rámci projektu „Portál veřejné správy 2.0 – Portál občana“. S NAKIT je v rámci této realizace uzavřena rámcová smlouva na implementaci.

Portál občana se aktuálně nachází v ověřovacím provozu, a to od 8. 7. 2018. Na pilotní verzi portálu občana, která ověřovacímu provozu předcházela, se podílel taktéž NAKIT, a to přibližně od počátku letošního roku.

Zvažované alternativy

Předkládané řešení je nejvýhodnější z několika důvodů:

 • migrace a provoz obou částí Portálu veřejné správy ve společném prostředí pro zajištění nejvyšší možné bezpečnosti, kvality služeb a komunikace obou částí mezi sebou i s externími informačními systémy a komponentami
 • zajištění přípravy na změnu Portálu veřejné správy na kritickou infrastrukturu veřejné správy přibližně v polovině roku 2019.

Zadavatel potřebuje pro svou činnost vyplývající z organizačního řádu MV výkon odborné činnosti, přičemž potřebné lidské zdroje s odpovídající kvalifikací nemá k dispozici mezi svými kmenovými zaměstnanci. NAKIT je připraven požadované služby poskytnout, přičemž disponuje volnými kapacitami zkušených odborníků v oboru ICT, znajících činnost a projekty zadavatele (bez nutností např. jejich zaškolení nebo proškolení). Poskytnutí konzultačních služeb těmito odborníky umožní zadavateli vysoce odborné, nezávislé a kvalitní plnění v krátkých termínech. Provoz celého Portálu veřejné správy pod NAKIT byl vybrán z několika dalších konkrétních důvodů:

 • NAKIT aktuálně zajišťuje vývoj transakční části Portálu veřejné správy,
 • jako jeden z mála dodavatelů má zkušenosti s nasazováním informačních systémů veřejné správy do prostředí hybridního cloudu a zároveň disponuje lidskými zdroji, které jsou toto schopny zajistit,
 • provozuje a dále rozvíjí informační a komunikační infrastrukturu veřejné správy a datové sítě Ministerstva vnitra, na které je Portál veřejné správy napojen, a to včetně Centrálního místa služeb a Dohledového centra pro provoz ICT systémů a kybernetickou bezpečnost.

Zdroje:

Nelegislativní materiál pro informaci vládě ze dne 14. února 2019: