ÚOHS vrací DXC Technology do hry o IS DAV II

Ministerstvo práce a sociálních věcí nepostupovalo dostatečně transparentně (§ 6 odst. 1 zákona 134/2016 Sb.) při objasnění domnělé mimořádně nízké nabídkové ceny DXC Technology u zakázky „Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS SOCIÁLNÍ DÁVKY II.“ (IS-DAV II). Vyplývá to ze včerejšího rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

ÚOHS zrušil rozhodnutí o vyloučení DXC Technology a zakázal ministerstvu do pravomocného skončení případu uzavřít smlouvu na tuto zakázku. MPSV musí navíc uhradit 30.000 korun za náklady řízení před ÚOHS.

Po roce od výběru vítěze na dodávku nového dávkového systému pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) je případ zase na začátku. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže totiž včera zrušil rozhodnutí MPSV o vyloučení původního vítěze – společnosti DXC Technology, která vyhrála s cenou 268 milionů korun (hodnota zakázky byla 270 milionů). ÚOHS navíc zakázal uzavřít smlouvu v této veřejné zakázce s názvem „Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS SOCIÁLNÍ DÁVKY II.“ (IS-DAV II).

Proti původnímu rozhodnutí o vítězi IS DAV II, které bylo oznámeno v skoro před rokem, protestovala firma OKsystem, která podle dostupných informací nabídla cenu okolo 800 milionů. Zástupci OKsystemu argumentovali tím, že cena nabídnutá DXC Technology je mimořádně nízká.

Zde vidíte paradoxní situaci, která ukazuje tvrdý boj OKSystému a DXC na půdě MPSV.
OK Systém si stěžoval na příliš nízkou průměrnou cenu nabízenou DXC – 4300 Kč za MD.

Přitom samotný OKSystém realizoval z odborného hlediska obdobnou zakázku pro Ministerstvo zemědělství v celkové hodnotě 55 mil. Kč za cenu 3600 Kč za MD. (viz příloha 1 této smlouvy)

?‍♂️

OKSystém se opíral především o to, že MPSV v zadávací dokumentaci uvedlo, že se nabídky mohou lišit o 40 % od průměrné cenové nabídky, což nabídka DXC Technology nesplňovala. V květnu 2019 pak ÚOHS dal za pravdu OKsystemu, když konstatoval, že členové výběrové komise neposuzovali mimořádně nízkou nabídkovou cenu podle toho, jak stanovila zadávací dokumentace.

„Mechanismus identifikace mimořádně nízké nabídkové ceny byl stanoven v dobré víře, byl však značně deformován nabídkovou cenou OKsystem, která činila více než trojnásobek předpokládané hodnoty, a rovněž skutečností, že byly podány pouze dvě nabídky,“ píše se v rozhodnutí ÚOHS. MPSV ale v řízení uvedlo, že ceny posuzovalo správně.

Po tomto rozhodnutí antimonopolního úřadu byly ceny posuzovány znovu a bylo shledáno, že ty nabídnuté původním vítězem – DXC Technology jsou mimořádně nízké. Proti tomu podala firma námitky, které byly zamítnuty a poté se obrátila na ÚOHS, který rozhodl o tom, že posuzování mimořádně nízké nabídkové ceny bylo nesprávné. Jde především o využití platformy SoftShell, která obsahuje již existující, funkční a ověřené bloky, které snižují cenu programování. To se však hodnotící komisi nezdálo.

Podle DXC právě platforma SoftShell umožňuje v části rozvoje systémů, která se naceňuje zvlášť, snížit cenu manday na 2810 korun. S tímto vysvětlením se hodnotící komise nespokojila a uvedla, že ji považuje „za velmi spekulativní“.

„Ze souhrnného protokolu o jednání hodnotící komise ze dne 23. 8. 2019 – 26. 8. 2019 je zřejmé, že členové komise posoudili text rozhodnutí o vyloučení, který byl předem připraven právním poradcem, přičemž členové komise jednomyslně vyslovili souhlas s jeho zněním, zejména důvody vyloučení a jejich odůvodněním. Členové komise vzali na vědomí a ztotožnili se se zjištěním jednoho člena komise, že argumentace navrhovatele, že nízká cena je dána použitím frameworku Softshell, je velmi spekulativní, přičemž použití frameworku může urychlit vývoj, ale plná náhrada vývojářů „zkušenými uživateli“ je u vývoje nového systému nereálná. Se zkušenými uživateli lze dle citovaného protokolu počítat pouze při drobných úpravách systému, navíc smíšená sazba je spojena i s dalšími rolemi pro pokrytí projektového řízení, analýzy a testování a v těchto rolích také nelze spoléhat pouze na „zkušené uživatele“,“ uvádí se v rozhodnutí ÚOHS. 

Sazba 7800 Kč vs 4300 Kč za „manday“

Firma DXC Technology dle MPSV žádným způsobem nerozptýlila pochybnosti ohledně reálnosti této ceny a rizika, že za tuto cenu nebudou předmětné služby plněny řádně a kvalitně. MPSV také upozornilo na to, že při prvním tendru na informační systém pro sociální dávky (IS DAV I) byla celková cena OKsystemu v roce 2015 za manday 7.800,46 Kč, zatímco DXC nabídlo v nové zakázce v roce 2018 4.300 Kč.

Paradoxní je, že v jedné ze zakázek na Ministerstvu zemědělství právě OKsystem, který oponoval příliš nízkou cenu DXC, nabídl ještě nižší cenu, než nyní DXC a to 3.600 Kč za MD.

„Zdůvodnění zadavatel nepovažuje za dostatečné, naopak toto zdůvodnění prohlubuje zadavatelovu důvodnou pochybnost o reálnosti uvedené ceny za služby Rozvoje. Jak již zadavatel uvedl, předmět plnění představuje poměrně složitý systém, u kterého je nezbytné poskytování služeb Rozvoje v dostatečné kvalitě a řádně, aby byl zcela naplněn účel předmětného systému, byly v něm reflektovány veškeré požadované změny systému v realizované v rámci služeb Rozvoje a aby nedošlo k jakýmkoli výpadkům předmětného systému z důvodu úprav systému v rámci rozvoje, které by měly fatální dopady do plnění povinností zadavatele. Účastník přitom v rámci svého zdůvodnění výslovně přiznává, že v rámci služeb Rozvoje počítá toliko pouze se službami osob nižší odbornosti či osobami méně technicky zdatnými. Argumentace dodavatele, že nízká cena je dána použitím frameworku Softshell považuje zadavatel dále za velmi spekulativní. Použití frameworku může sice urychlit vývoj, ale plná náhrada vývojářů „zkušenými uživateli“ je u vývoje nového systému zcela nereálná, přičemž v tomto případě se jedná o složitý a jedinečný systém. Argumentaci zkušenými uživateli lze tak aplikovat pouze při drobných úpravách systému. Navíc, smíšená sazba je spojena i s dalšími rolemi pro pokrytí projektového řízení, analýzy a testováni a v těchto rolích také nelze spoléhat pouze na „zkušené uživatele“,“ napsali úředníci ministerstva při obhajobě vyloučení DXC pro příliš nízkou cenu. 

Obvyklá průměrná cena IT služeb v oboru se u velkých IT projektů, kde dochází k vývoji IS na míru, se zřídka kdy pohybuje pod 7000 Kč za MD

Kalkulovaná cena DXC 2 810 Kč za MD (odpovída měsíční fakturaci kontraktora ve výši 56 200 Kč nebo hrubé mzdě 41 000 Kč) je zcela jistě na samé hranici přímých mzdových nákladů DXC na vývojáře systému SoftShell.

Podle obvyklých cen IT prací, analyzovaných ze smluv v registru smluv, je nejnižší sazda 6400 Kč za MD u pozice technik. Průměrná sazba za technika je 7 122 Kč za MD. U rutinných pozic je medián na úrovni 8 000 Kč za MD, u programátorů je medián i průměr okolo 9 600 Kč za MD.

Poznámka redakce Hlídač státu

Podle ÚOHS zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí transparentně neodůvodnili, z jakého konkrétního důvodu neakceptují cenu 2810 Kč za 1 MD pro roli vývojáře SoftShell uvedenou v objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny, respektive nerozklíčovali, z jakého důvodu není ani při využití technologie SoftShell možné, aby činnosti, které musí být ze strany vývojáře SoftShell zajištěny, nemohly být uvedeným způsobem naceněny.

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – plné znění

[scribd id=439570341 key=key-aWKOiFXzxjU8YApxZ2SJ mode=scroll]

Komentáře k “ÚOHS vrací DXC Technology do hry o IS DAV II

  1. Můžete prosím doplnit do textu, za jaké jednotkové ceny za ČD (MD) dodává a v posledních 2 letech dodávalo DXC pro MPSV? Ty ceny byly vyšší násobky 2.810,- Kč. Jak se tak z ničeho nic stane, že stejná firma má najednou programátory za zlomek cen? A opravdu někdo věří tomu, že v mezinárodní korporaci pracují programátoři za 2.800,- Kč na 1 den? A dává vůbec smysl úvaha, že využití softwarového nástroje zlevní cenu za člověkoden? Dobrý nástroj může zkrátit dobu vývoje, tj. cenu za dílo, ale nemůže přeci snížit cenu za člověkoden?!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *