Jaké jsou efekty zákona o státní službě? Efektivita státní správy prudce klesla

Zákon o státní službě byl schválen dne 1. října 2014.6. listopadu 2014 nabyla některá ustanovení zákona účinnost, plnou účinnost nabyl zákon dne 1. ledna 2015. V listopadu 2018 tedy uplynuly čtyři roky od zahájení implementace tohoto zákona, což představuje dostatečně dlouhou dobu na posouzení jeho dopadů.

Podrobné posouzení dopadů zákona provedla společnost KPMG Česká republika k 31. prosinci 2018. Dokument byl bez větší pozornosti zveřejněn v září 2019 na stránkách Ministerstva vnitra.

K jakým závěrům zpráva došla?

Zákon nejvíce přispěl ke zvýšení transparentnosti a stability státní správy. Přes významné zlepšení se zatím nedaří státní správu odpolitizovat. Vážný je plošný negativní pokles efektivity a výkonnosti státní správy.

Celou zprávy najdete zde.


Základní cíle, které měla právní regulace naplňovat, byly definovány pouze na úrovni deklaratorního závazku vůči Evropské unii. Šlo o tyto cíle:

 1. Odpolitizování státní správy
 2. Posílení efektivnosti a výkonnosti služebních úřadů a státních zaměstnanců
 3. Zvýšení transparentnosti
 4. Profesionalizace státní správy
 5. Zvýšení stability státní správy
Cíle zákonaPočet získaných bodů
za všechny cíle
Zhodnocení všech cílů
Depolitizace-4,8Spíše nenaplněn
Efektivita-19,35Rozhodně nenaplněn
Transparentnost15,15Rozhodně naplněn
Profesionalita0,30Neutrální
Stabilita10,45Rozhodně naplněn

Zákon nejvíce přispěl ke zvýšení transparentnosti a stability státní správy. Z hlediska profesionality státní správy je dopad zákona neutrální. Přes prokazatelné a významné zlepšení se zatím nedaří státní správu odpolitizovat.

Negativní dopad zákona se projevil do oblasti efektivity a výkonnosti státní správy. V této souvislosti se očekávalo, že efektivní správou služebních vztahů by současně mělo dojít i ke zlepšení v oblasti efektivity výkonu státní správy, což se nenaplnilo.

Hlavní pozitiva zákona /výběr Hlídače/

 1. Kodifikace státní služby v České republice prostřednictvím samostatného zákona
 2. Vytvoření uceleného systému státní služby včetně jednotného metodického řízení
 3. Významné zvýšení transparentnosti a stabilizace státní správy
 4. Přezkoumatelnost rozhodování na všech stupních řízení státní služby
 5. Omezení účelových politických vlivů na činnost státní správy
 6. Zvýšení objemu finančních prostředků na odměňování státních zaměstnanců ve služebním poměru

Hlavní negativa zákona /výběr Hlídače/

 1. Nízká efektivita státní služby a chybějící nástroje pro měření výkonnosti
 2. Složitost zákona (kombinace soukromého a veřejného práva) a nárůst administrativy spojený s jeho aplikací
 3. Omezené možnosti pro realizaci personální politiky služebních úřadů
 4. Způsob výběrů státních zaměstnanců do služebního poměru
 5. Aplikační praxe procesu kárného řízení
 6. Významné omezení flexibility služebního poměru zejména v oblasti mobility, rotace státních zaměstnanců a vstupu odborníků
 7. Nedostatečná funkce služebního hodnocení jako nástroje pro hodnocení výkonu státního zaměstnance zejména na úrovni představených
 8. Aplikační praxe na úrovni pozic státních tajemníků
 9. Omezený dopad na profesionalizaci státní služby a státních zaměstnanců

Výsledkem přezkumu tak jsou konkrétní oblasti, na které je nejvhodnější se zaměřit v dalších letech a více je zefektivnit:

 • proces výběrových řízení,
 • aplikační praxe v oblasti kárného řízení,
 • vybraná ustanovení služebního poměru (mobilita, rotace, postavení představených),
 • pozice státního tajemníka,
 • služební hodnocení,
 • koncepce oborů služby.

Pro sledování vývoje naplňování stanovených cílů byly v rámci přezkumu stanoveny indikátory, které budou sloužit pro pravidelný monitoring vývoje aplikace zákona v praxi, například jejich propojení s ukazateli sledovanými v rámci benchmarkingu. Součástí jsou také návrhy na konkrétní hloubkové analýzy jednotlivých ustanovení zákona.

Navržené indikátory

 • Počet služebních úřadů
 • Celkový počet ústředních správních úřadů
 • Počet systemizovaných míst celkem
 • Celkový počet systemizovaných služebních míst
 • Celkový počet systemizovaných pracovních míst ve služebních úřadech
 • Počet změn systemizace
 • Počet neobsazených systemizovaných služebních míst státními zaměstnanci
 • Počet míst vedoucích zaměstnanců (včetně představených)
 • Celkový počet oddělení
 • Celkový počet odborů
 • Celkový počet sekcí
 • Počet oddělení s minimálním počtem systemizovaných míst
 • Počet odborů s minimálním počtem systemizovaných míst
 • Počet sekcí s minimálním počtem systemizovaných míst
 • Počet oddělení s maximálním počtem systemizovaných míst
 • Počet odborů s maximálním počtem systemizovaných míst
 • Celkový počet státních zaměstnanců ve služebním poměru (doba určitá)
 • Celkový počet státních zaměstnanců ve služebním poměru (doba neurčitá)
 • Počet státních zaměstnanců ve služebním poměru ve zkušební době
 • Rozdělení státních zaměstnanců ve služebním poměru dle věku
 • Počet všeobecně uznávaných odborníků ve služebním poměru
 • Počet klíčových míst
 • Počet služebních úřadů, které umožňují pružnou služební dobu
 • Počet služebních úřadů, které povolují kratší služební dobu
 • Objem prostředků na platy státních zaměstnanců ve státní službě
 • Objem finančních prostředků na platy na činnosti souvisejících se státní službou
 • Průměrný plat ve státní službě dle služebních úřadů
 • Průměrná procentní výše osobního příplatku podle výsledku služebního hodnocení
 • Celkový počet oborů služby v rámci státní služby
 • Počet výběrových řízení ve služebních úřadech
 • Počet obsazených míst bez výběrového řízení
 • Počet úřednických zkoušek dle oborů služby
 • Počty účastníků obecné a zvláštní části úřednické zkoušky
 • Počet státních zaměstnanců dle výsledků služebního hodnocení
 • Počet skutečně provedených služebních hodnocení
 • Struktura státních zaměstnanců ve služebním poměru dle dosaženého vzdělání
 • Počet udělených výjimek ze vzdělání
 • Struktura důvodů skončení služebního poměru
 • Celkový počet zaměstnanců v pracovním poměru ve služebních úřadech (doba určitá)
 • Celkový počet zaměstnanců v pracovním poměru ve služebních úřadech (doba neurčitá)
 • Počet poradců vykonávacích činnosti pro člena vlády a vedoucího Úřadu vlády České republiky
 • Počet zaměstnanců vykonávacích činnosti pro člena vlády a vedoucího Úřadu vlády České republiky
 • Počet náměstků člena vlády
 • Počet zaměstnanců vykonávajících činnosti pro náměstka člena vlády
 • Počet státních zaměstnanců zajišťujících činnosti státní služby
 • Počet státních zaměstnanců v oboru služby 78
 • Počet státních zaměstnanců sekce náměstka pro státní službu Ministerstva vnitra
 • Struktura důvodů pro odvolání ze služebního místa představeného
 • Počet zařazených státních zaměstnanců mimo výkon služby z organizačních důvodů
 • Počet udělených souhlasů s jinou výdělečnou činností státního zaměstnance ve struktuře dle jednotlivých služebních úřadů
 • Počet služebních úřadů umožňujících výkon státní služby z jiného místa
 • Počet služebních míst se stanoveným zákazem konkurence
 • Počet vyslaných státních zaměstnanců k výkonu služby v zahraničí
 • Počet státních zaměstnanců s povolením ke zvyšování vzdělávání
 • Počet vyslaných státních zaměstnanců na prohlubování vzdělávání
 • Počet hodin prohlubování vzdělávání na zaměstnance ve služebním poměru za rok
 • Objem finančních prostředků na zajištění prohlubování vzdělávání státních zaměstnanců ve služebním poměru
 • Počet poskytovaných míst ve školách a dětských skupinách za účelem předškolního vzdělávání
 • Počet státních zaměstnanců, kterým bylo povoleno neplacené služební volno do 4 let věku dítěte
 • Počet soudních sporů vedených ve věci státních služby
 • Výše výdajů na platy zaměstnanců Sekce náměstka pro státní službu MV ČR
 • Výše výdajů odbytného vyplaceného v rámci státní služby
 • Výše výdajů při postavení státního zaměstnance mimo službu
 • Výše osobního konta čerpaného v rámci FKSP
 • Počet úřadů zajišťujících vzdělání v oblasti etických pravidel nad rámec vstupního vzdělávání
 • Počet státních zaměstnanců proškolených v oblasti etiky nad rámec vstupního vzdělávání pravidel
 • Počet stížností státních zaměstnanců