Komentovaný plán legislativních prací vlády na rok 2020

Vládu čeká v roce 2020 opět legislativní smršť. Jaké nejdůležitější či nejzajímavější změny legislativy plánuje? Legislativu vždy předkládá konkrétní ústřední orgán státní správy, který za ni odpovídá, někdy s dalšími spolupředkladateli.

Předseda vlády bude do května 2020 předkládat novelu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, kde má dojít k zapracování směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1 ze dne 11. prosince 2018 o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu. Vzhledem k rozsahu podnikání premiéra a jeho konfliktu zájmů bude každý detail důležitý. (sledovat legislativní proces tohoto zákona -> tlačítko )

Ministerstvo vnitra plánuje předložit 6 norem, z nichž nejdůležitější je novela zákona o svobodném přístupu k informacím dle zákona 106/1999 Sb., kterou bude předkládat do září 2020. Důvodem je směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1024 ze dne 20. června 2019 o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru. Vzhledem k tomu, že vnitro, v čele s legislativním náměstkem panem doktorem Mlsnou nevynechá jedinou příležitost, jak právo na informace omezit či zkomplikovat, budeme této novele věnovat velkou pozornost. Pokud to chcete sledovat s námi, stačí si zapnout hlídače změn na elektronické knihovně legislativního procesu, kterou na Hlídači státu každý den aktualizujeme. (sledovat změny)

Druhou, lehce technickou změnu, přinese v dubnu 2020 novela zákona o občanských průkazech, která bude aplikovat evropskou směrnici o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů EU. (sledovat změny)

Osm norem chystá Ministerstvo financí, které plánuje novelizovat zákon o spotřebních daních (sledovat změny) či věcný záměr zákona o účetnictví (který je již v připomínkovém procesu),

Nejvíce novel chystá Ministerstvo průmyslu a obchodu, celkem 16. U tří zákonů hrozí sankce EU, pokud nebudou novelizovány – zákon o 406/2000 Sb., o hospodaření energií (sledovat); zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (sledovat) a implementace energetického legislativního balíčku EU – Čistá energie pro všechny Evropany (sledovat, některé jsou již v připomínkovém řízení).

Lobisté sledují Věcný záměr energetického zákona (sledujte změny s nimi) , zatímco veřejnost zaujme nejspíše zákon o zapojení dotčených obcí a jejich občanů
do řízení směřujících k výběru lokality pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních prostorech a k povolení provozování úložiště radioaktivních odpadů
(v připomínkovém řízení) či zákon o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy (sledovat)

Z plánů Ministerstva kultury nás bude zajímat návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek (v připomínkovém řízení) a novela autorského zákona (sledovat).

Novela zákona č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti od Ministerstva obrany nejspíše znovu nezavede všeobecnou branou povinnosti. Uvidíme. Novela zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky bude implementovat nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond. (sledovat)

Deset novel chystá MPSV, z nichž největší odezvu nejspíše vyvolá návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2021 (sledovat) a změna výše minimální mzdy (sledovat).

MMR stále doufá, že již v lednu 2020 předloží a prosadí návrh nového stavebního zákona (připomínkové řízení zde a zde), a v červnu 2020 novelu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Na prosinec chystá věcný záměr zákona o vyvlastnění (sledovat). Vlastníci elektroaut nejspíše ocení návrh zákona o podpoře nízkoemisních a bezemisních silničních vozidel, chystaný spolu s Ministerstvem dopravy na srpen 2020 (sledovat).

Ministerstvo spravedlnosti chystá novelu zákona o insolvenci (sledovat) a třetí pokus o návrh zákona o ochraně oznamovatelů (sledovat)

Celkem 14 novel chystá Ministerstvo zemědělství. Již v lednu předloží návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby (připomínkové řízení ukončeno). To je zajímavé proto, že obchodní vztahy premiérových firem se státem v oblasti zpracování dřeva a lesnictví jsou v řádech miliard korun. Stejné oblasti se týka návrh nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti (sledovat).

V červnu 2020 by mělo Ministerstvo životního prostředí předložit věcný záměr zákona o zabezpečení hydrometeorologické služby. (již v přípomínkovém řízení). Stanou se meteorologická data volně dostupnými, tak jak je tomu ve většině EU? Uvidíme….


Kompletní plán legislativních prací najdete na https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Plan-legislativnich-praci_2020.pdf, s ním souvisí výhled implementačních prací vlády na rok 2019 a další léta a přehled implementačních prací vlády na rok 2020

Přehled použitých zkratek

PVpředseda vlády
MV 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
MF místopředsedkyně vlády a ministryně financí
MPO místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu MD ministr dopravy
MK ministr kultury
MO ministr obrany
MPSV ministryně práce a sociálních věcí
MMR ministryně pro místní rozvoj
MSP ministryně spravedlnosti
MŠMT ministr školství, mládeže a tělovýchovy
MZD ministr zdravotnictví
MZE ministr zemědělství
MŽP ministr životního prostředí
BIS ředitel Bezpečnostní informační služby
ČBÚ předseda Českého báňského úřadu
ČSÚ předseda Českého statistického úřadu
ČÚZK předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
NBÚ ředitel Národního bezpečnostního úřadu
NSA předseda Národní sportovní agentury
NÚKIB ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost SSHR předseda Správy státních hmotných rezerv
ÚOHS předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
ÚPV předseda Úřadu průmyslového vlastnictví