MF: Opatření státu a dopady na ekonomiku kvůli COVID-19

Toto je oficiální rozpad „Opatření v souvislosti s ochranou veřejného zdraví a dopadů na ekonomiku plynoucích z pandemie COVID-19“ od Ministerstva financí k 21. květnu 2020. Je to poprvé, co stát uveřejnil takový podrobný rozpad podpory, nákladů a podpor v souvislosti s ekonomickou krizí.

Údaje uvádíme přesně tak, jak je prezentuje Ministerstvo financí, bez dodatečné a křížové kontroly.

Souhrnné údaje

Přímá podpora 2020
Opatření na příjmové straně 124,0
Daňová opatření (Kompenzační bonus I a II pro OSVČ a malá s.r.o., zrušení daně z nabití nemovitých věcí, plošné prominutí záloh) 99,4
Opatření v odvodech pojistného (prominutí záloh pro OSVČ) 23,1
Ostatní opatření na příjmech (nižší dividendy z Letiště Praha) 1,5
Opatření na výdajové straně 131,2
Oblast zdravotnictví (navýšení platby za státního pojištěnce, platů, ochranné pomůcky, zdravotnický materiál, oddlužení nemocnic apod.) 40,3
Nové sociální transfery (prodloužení a zvýšení ošetřovného, včetně ošetřovného OSVČ a jeho navýšení) 15,9
Přímá podpora firem (program Antivirus, program COVID-nájemné, Úvěr COVID I, úvěry z PGRLF) 60,1
Ostatní (navýšení investic SFDI, rozvoj venkova, pomoc v oblasti kultury, sportu, lesnictví, zemědělství, apod.) 15,0
Celkem 255,2
v % HDP 4,6
Upravení záloh (likvidita) 2020
Očekávání ohledně individuálních úprav záloh na DPFO a DPPO, posunutá podání, odklad EET a jiné 22,2
v % HDP 0,4
Záruční schémata
COVID II – záruční kapacita 20,0
COVID III – záruční kapacita 500,0
EGAP – celková pojistná kapacita (navýšení o 180 mld. Kč) 330,0
COVID Praha – záruční kapacita 1,5
Celkem 851,5
v % HDP 15,4

Detail

Detail
Vyčísleno jako dopad na veřejné rozpočty, tj. (-) = snížení příjmů nebo zvýšení výdajů
Opatření na straně příjmů 2020 Poznámka
Daň z příjmů fyzických osob -34,8
Podpora OSVČ částkou (500,- za den) – kompenzační bonus I (12.3.-30.4.2020) -17,5
Prodloužení podpory OSVČ (500,- za den) – kompenzační bonus II (1.5.-8.6.2020) -13,6
Plošné prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických osob -3,7
Daň z příjmů právnických osob -54,0
Rozšíření kompenzačního bonusu pro společníky malých s.r.o. (12.3.-8.6.2020) -15,0 maximální dopad
Plošné prominutí červnové zálohy na daň z příjmů právnických osob -39,0
Sociální pojištění -15,1
Prominutí záloh na sociální pojistné pro OSVČ na období březen až srpen 2020 -15,1
Zdravotní pojištění -8,0
Prominutí záloh na zdravotní pojistné pro OSVČ na období březen až srpen 2020 do výše vypočítané z minimálního vyměřovacího základu -8,0
Ostatní -12,1
Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí -10,6
Nižší dividendy od Letiště Praha -1,5
Celkem -124,0
v % HDP -2,2
Opatření na straně výdajů 2020
Zdravotnictví -40,3
Oddlužení nemocnic -6,6
Zvýšení platby státu za státního pojištence (od 1.6. zvýšení platby za 1 pojištěnce o 500,- Kč měsíčně) -21,1
Navýšení prostředků na platy krajských hygienických stanic a MZd -0,2
Nákup ochranných pomůcek a zdravotnického materiálu -12,0
Program „Czech Rise Up“ – financování nových technologických řešení pro boj s nemoví COVID-19 -0,1
Program „Technologie COVID“ – podpora firem vyrábějící zdravotnické prostředky -0,3
Sociální transfery -15,9
Prodloužení délky ošetřovného a zvýšení limitu věku dítěte na nedovršených 13 let -9,6 vyčíslení za 3,5 měsíce
Zvýšení ošetřovného z 60 % na 80 % denního vyměřovacího základu (duben-červen 2020) -2,8 vyčíslení za 3 měsíce
Ošetřovné pro OSVČ (424/den, maximálně 13 144 Kč měsíčně) -3,0 vyčíslení za 3,5 měsíce
Zvýšení ošetřovného pro OSVČ na 500/den (duben-červen 2020) -0,5 vyčíslení za 3 měsíce
Přímá podpora firmám -60,1
Kompenzace mzdových nákladů firmám (kurzarbeit – program Antivirus) -54,5 vyčíslení za 2,5 měsíce
Program COVID-nájemné k 50% hrazení nájemného podnikatelům -4,0 vyčíslení za 3 měsíce
Program Úvěr COVID k provoznímu financování živnostníků a malých a středních podniků -0,6
Program záruk COVID II – hrazení úroků nelze vyčíslit
Posílení prostředků PGRLF pro úvěrovou pomoc podnikatelům v zemědělství -1,0
Ostatní -15,0
Dezinfekce dopravy -0,1
Realizace dopravních projektů z SFDI nad rámec rozpočtu -6,5
Příspěvěk příspěvkovým organizacím v gesci ministerstva kultury -0,3
Zvýšení prostředků na kompenzaci dopadů v oblasti kultury -1,1
Program Národní sportovní agentury na podporu sportu -1,0
Navýšení programu Rozvoje venkova ČR na zajištění potravinové soběstačnosti -3,3
Navýšení prostředků na minimalizaci dopadů v lesnictví a zemědělství (proti kůrovci) -1,2
Repatriace českých občanů ze zahraničí -0,1
Dočasné znovuzavedení ochranny vnitřních hranic ČR -0,03
Navýšení prostředků na platy bezpečnostních sborů, Celní správy, vojáků z povolání, Vězeňské službě -1,4 přidána Celní správa, vojáci z povolání, Vězeňská služba
Celkem -131,2
v % HDP -2,4
Celkový dopad na saldo -255,2
v % HDP -4,6
Pozn.: Dopady na saldo zachyceny jako příjmy mínus výdaje.
Záruční schémata
COVID II – záruční kapacita 20,0
COVID III – záruční kapacita 500,0
EGAP – zvýšení pojistné kapacity o 180 mld. na 330 mld. Kč 330,0
COVID Praha – záruční kapacita 1,5 ČMZRB a Hl. m. Praha
Celkem 851,5
v % HDP 15,4
Upravení záloh 2020
Individuální žádosti o úpravu záloh na DPFO – předpoklad -3,9
Individuální žádosti o úpravu záloh na DPPO – předpoklad -18,3
Plošné prominutí pokuty a úroku za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
Daňoví poplatníci nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, k dani z příjmů fyzických osob a vyúčtování srážkové daně za období roku 2019 do termínu 1. dubna 2020. Postačí, pokud toto přiznání podají nejpozději do 1. července 2020
Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně a pokuty za nepodání kontrolního hlášení
Plošné prominutí druhé pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč v roce 2020 bez nutnosti prokázat důvody 0,0
Prominutí EET po dobu nouzového stavu + 3 měsíce
Plošné prominutí správního poplatku v původní výši 400 Kč za podání individuální žádosti o posečkání nebo splátkování daně z důvodů souvisejících s koronavirem (do 31. 7.)
Prominutí DPH u zboží či služeb, které jsou dodány bezúplatně poskytovatelům zdravotních služeb, základním složkám IZS, A ČR a zařízením sociálních služeb
Prominutí správního poplatku spojeného s vydáním potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu
Prodloužení lhůty pro skladování a doprodej krabiček cigaret s tabákovou nálepkou „V“ odpovídající staré sazbě spotřební daně o jeden měsíc
Nárok na vrácení spotřební daně pivovarům při vrácení piva za účelem jeho likvidace či přepracování
Možnost podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení části spotřební daně z tzv. zelené nafty za zdaňovací období roku 2019, případně zdaňovací období čtvrtého čtvrtletí roku 2019 5 dnů od účinnosti zákona
Odklad EET pro všechny subjekty do konce roku 2020
Celkem -22,2
v % HDP -0,4

Zdrojový excel od MF ČR.