Pracovní výbor pro Národní koordinaci rozvoje sítí nové generace

Součástí Rady vlády pro informační společnost (RVIS) je několik pracovních výborů a skupin. Již dříve jsem v článcích zmiňoval velmi důležitou pracovní skupinu RVIS pro jednací řízení bez uveřejnění, ale tento text chci věnovat Pracovnímu výboru pro Národní koordinaci rozvoje sítí nové generace.

Příprava pracovního výboru byla na předsednictvu RVIS projednávána přibližně 3 měsíce, pracovní výbor se poprvé sešel 3. února 2016 a od té doby celkem šestkrát, naposledy 28. června 2017. Co se zde za rok a půl činnosti událo?

Již na prvním setkání zdůraznil Alan Ilczyszyn, zástupce předsedy pracovního výboru (PV), že

Pracovní výbor vznikl na základě dohody ministrů zodpovědných za problematiku rozvoje digitální ekonomiky v ČR, kterou zaštítil Premiér Sobotka.

V rámci diskuze o eGovernmentu a digitální ekonomice bylo téma rozvoje sítí nových generací zmíněno jako velmi významné, jak z hlediska mediálního, tak věcného. Jelikož se jedná o nadresortní téma, vyžaduje si také samostatnou platformu pro diskusi postojů veřejné správy. Proto byl zřízen tento Pracovní výbor RVIS.

Tento Pracovní výbor se bude zabývat specifickou oblastí dostupnosti infrastruktury, a to především zajištěním plošné dostupnosti pro vysokorychlostní internet a vysokorychlostními datovými přenosy nutnými pro komunikaci úřadů, jejichž potřeby se neustále zvyšují ve vztahu k elektronizaci veřejné správy.

Členové pracovního výboru zastupují nejdůležitější státní úřady:

 • Ministerstvo vnitra zastupují
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu zastupují
  • Vladimír Bártl (nám. ministra pověřený řízením sekce Evropské unie a zahraničního obchodu)
  • Tomáš Novotný (nám. ministra pověřený řízením sekce fondů EU, výzkumu, vývoje, inovací a investičních pobídek)
 • Ministerstvo pro místní rozvoj zastupují

Dále jsou zastoupeny ČTÚ, NBÚ, Ministerstvo financí, Úřad vlády, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Asociace krajú ČR.

Zasedání pracovního výboru (PV)

3. února 2016,  1. zasedání PV

Došlo k seznámení členů výboru navzájem, seznámení se statutem výboru, předání jmenovacích listin členům, vymezovali se kompetence mezi MV a MPO a hledal se společný cíl výboru. Jak v diskuzi zdůrazil p. Ilczyszyn:

Ambicí PV je totiž vyvolání diskuze a nastavení priorit a principů v rámci subjektů státní správy… s ohledem na Národní plán rozvoje sítí nových generací. Měla by tedy být nastavena koordinace tématu napříč těmito strategiemi.

Závěr do dalšího zasedání byl:

 1. Členové  zašlou návrh svých témat pro diskusi na nadcházejících jednáních PV, do tabulky, kterou dostanou od sekretariátu.
 2. Na následujícím jednání PV budou členové seznámeni s nasbíranými tématy, tato témata budou prioritizována a bude vytvořen harmonogram jejich projednání na PV.

15. března 2016, 2. zasedání PV

Pro projednání připomínek MMR ke statusu PV výbor konstatoval, že návrhy témat k diskuzi zaslal pouze p. Pavlinec z Asociace krajů ČR.

Závěr do dalšího zasedání:

 1. A.Ilczyszyn navrhl vytvoření pracovních skupin: PS Strategický cíl-dlouhodobý cíl ČR (gesce AK ČR), PS Legislativa (gesce MPO), PS Mapování (gesce ČTÚ), PS Financování (gesce MF), PS Realizace a provoz (gesce SMO ČR).
 2. Členové PV nominují své zástupce do pracovních skupin.
 3. Ti, kteří mají skupinu v gesci, navrhnou vedoucího skupiny či jiný návrh gesce.


21. června 2016, 3. zasedání PV

Bylo potvrzeno vytvoření navržených pracovních skupin, členům pracovních skupin předány jmenovací listiny, doplněny dvě další pracovní skupiny ( PS prostorové informace a PS pro komunikaci) a stanoveny procesní principy fungování.

Došlo k představení těchto pracovních skupin, jejich cílů a postupu prací:

Témata PS Mapování (gesce ČTÚ):

 1. Vymezení pojmu mapování
 2. Mapování potřeb veřejné správy
 3. Mapování existující infrastruktury VrS VS
 4. Mapování existující infrastruktury komerčních VrS
 5. Mapování plánů výstavby technické a dopravní infrastruktury v rámci veřejné správy
 6. Mapování stávajících a plánovaných ISVS

Témata PS Realizace a provoz (gesce SMO ČR):

 1. Investiční a provozní modely VrS VS – udržitelnost.
 2. Provozovatelé VrS VS – typické subjekty.
 3. Koordinace výkopových prací
 4. Metodika technických standardů VrS VS
 5. Finanční náhrady
 6. Přílože ochranných prvků pro optické sítě

Témata PS Legislativa (gesce MPO):

 1. Revize regulačního rámce
 2. Identifikace limitujících faktorů legislativy pro rozvoj sítí a navrhování průběžných změn
 3. Transpozice směrnice 2014/61/EU
 4. Diskuze nad požadavky sektorů

Témata PS Strategické cíle (gesce AK ČR):

 1. Revize strategií
 2. Registr pasivní infrastruktury
 3. Přehled aktivit EU, ČR v oblasti rozvoje infrastruktury a sítí NGA

Témata PS Financování (gesce MF):

 1. Identifikace potenciálních zdrojů financování
 2. Principy finanční intervence veřejného sektoru
 3. Zkoumání možností financování rozvoje prostřednictvím nástrojů finančního inženýrství
 4. Vznik a možnosti financování RPI
 5. Zajištění spolufinancování ze strany veřejnoprávních subjektů

 Témata PS prostorové informace

 1. řídit, koordinovat a kontrolovat rozvoj národní infrastruktury pro prostorové informace (NIPI) sdůrazem na koordinaci legislativních kroků a financování, probíhající v souladu se Strategií rozvoje infrastruktury pro prostoro- vé informace v České republice do roku 2020 schválenou usnesením vlády České republiky ze dne 8. října 2014 č. 815, na základě Akčního plánu GeoInfoStrategie (dále jen „AP“), schváleného usnesením vlády ČR ze dne 8. července 2015 č. 539.
 2. Pracovní skupina projednávala předložený návrh informace na vládu – materiál byl dlouze diskutován.

Témata PS pro komunikaci (gesce MV):

 1. strategie, metodiky, koncepce a legislativa (např. evropské nařízení eIDAS, Národní architektonický plán, problematiku kybernetické bezpečnosti);
 2. projekty týkající se infrastruktury (např. CMS 2.0, eGonServiceBus, Sdílení sítí)
 3. centrální informační systémy a podporu publikace datových sad ve formátu otevřených dat

 

Závěr zasedání:  Alan Ilczyszyn zopakoval potřebu prioritizace témat jednotlivých PS, se kterými bude PV seznámen na příštím zasedání.

 


16. září 2016, 4. zasedání

M.Daněk z NAKITu, který zastupoval zástupce předsedy PV A.Ilczyszyna, informoval o splnění úkolu z 3. zasedání PV ohledně prioritizace témat k jednání v jednotlivých PS.

Dále byla přednesena zpráva o Národním plánu rozvoje sítí nové generace od zástupců MPO.


16. prosince 2016, 5. zasedání

A.Ilczyszyn konstatuje, že dnešní zasedání by mělo mít hlavně funkci rekapitulační.

Z neformálních rozhovorů se členy pracovních skupin vyplynuly jak pozitivní, tak negativní zpětné vazby. Negativní spočívala v tom, že členové očekávali konkrétní závěry a výstupy a rychlý posun dál, ale vzhledem k tomu, že problematika často souvisí s legislativou, k rychlým závěrům se dochází jen zřídka.
Pozitivní ohlasy zaznamenáváme ze strany krajů, měst a obcí. Díky pracovním skupinám se jednotliví aktéři dostávají včas k informacím, ke kterým se jindy dostávají příliš pozdě, a tak je možné předcházet problémům a nastavit lepší koordinaci.

Došlo také k seznámení s dvěma konkrétními projekty – informačním systémem technické infrastruktury (ISTI) a strategií zajištění a rozvoje mobilních komunikací, kterou připravuje Ministerstvo vnitra.

 


28. června 2017, 6. zasedání

Jednání zahájeno rekapitulací hlavních cílů PV, řeší se organizační záležitosti ohledně změny členů za některé úřady a změny předsednictví pracovních skupin.

Následuje diskuze na témata „komunikační infrastruktura veřejné správy až do obcí a nutnosti existence strategie jak to udělat“, zvýšení synergie veřejné a neveřejné komunikační sítě, redefinice cílů NPRSNG od MPO, diskuze na programem OP PIK ohledně vysokorychlostního internetu pod MPO, kritika MPO v této věci.

Závěr: A.Ilczyszyn uzavírá diskuzi a shrnuje jednání PV, kde se řešila dvě zásadní témata:

 1. jak zastřešit strategii rozvoje komunikačního prostředí veřejné správy
 2. otevřená diskuze ohledně výzev vysokorychlostního internetu OP PIK – výhrady ze strany SMS a odpověď MPO

 

 


Plné texty zápisů pracovního výboru: